Badania na padaczkę sposobem na poznanie przyczyny choroby Przeskocz do treści
coloalert

Badania na padaczkę sposobem na poznanie przyczyny choroby

Objawy padaczki u dzieci jakie badania na padaczkę wykonaćJaką chorobą jest padacz­ka? Jest to schorze­nie o podłożu neu­ro­log­icznym, które objaw­ia się m.in. drgawka­mi. Objawy padacz­ki mogą być różne. W tym dowiesz się więcej na tem­at badań na padaczkę, poz­nasz objawy padacz­ki u dzieci i zrozu­miesz, dlaczego taż ważne jest poz­nanie przy­czyny wys­tępowa­nia padaczki.

Objawy padacz­ki u dzieci, jakie bada­nia na padaczkę wykonać?
Czy bada­nia na padaczkę wykryją przy­czyny padacz­ki u dziecka?
Bada­nia na padaczkę — jakie bada­nia zro­bić dziecku z pode­jrze­niem padaczki?
Czy jed­nym z najlep­szych badań na padaczkę jest badanie WES?

Objawy padaczki u dzieci, jakie badania na padaczkę wykonać?

Padacz­ka zde­cy­dowanie częś­ciej doty­ka młodych osób. Objawy padacz­ki u dzieci, młodzieży mogą przy­bier­ać różne formy m.in. drgaw­ki (może to być także drże­nie jed­nej częś­ci ciała), chwilowe zaw­ieszanie się, zaburzenia mowy. Pod­czas ataków padacz­ki może również dojść do samoist­nego uwal­ni­a­nia moczu. Bada­nia na padaczkę są pomoc­ne w przy­pad­ku rozpoz­na­nia oraz wprowadzenia właś­ci­wego leczenia padacz­ki.

Czy badania na padaczkę wykryją przyczyny padaczki u dziecka?

Bada­nia gene­ty­czne dla dzieci, młodzieży i dorosłych są częs­to wybier­ane, aby poprawnie rozpoz­nać przy­czyny padacz­ki. Wrod­zone choro­by meta­bol­iczne, zapale­nie opon móz­gowych, czy guz mózgu może być przy­czyną padacz­ki. Czy może być dziedz­icz­na? Tak, ist­nieje padacz­ka gene­ty­cz­na i wys­tąpić może również jako zaburze­nie dziedziczne.

Badania na padaczkę — jakie badania zrobić dziecku z podejrzeniem padaczki?

Jest wiele różnych rodza­jów bada­nia na padaczkę. Lekarz może zle­cić wyko­nanie bada­nia EEG u dziec­ka lub tomo­grafii kom­put­erowej. Zale­cane jest jed­nak badanie gene­ty­czne, takie jak badanie WES. Jeżeli zauważymy u swo­jego dziec­ka objawy padacz­ki zgłośmy się do lekarza, pod­powie jakie dzi­ała­nia pod­jąć w takiej sytuacji.

Czy jednym z najlepszych badań na padaczkę jest badanie WES?

Bada­nia na padaczkę to również badanie WES. Jest to najsz­er­sze badanie gene­ty­czne dla dzieci i dorosłych, które moż­na wykon­ać u dzieci i dorosłych. Do wyko­na­nia bada­nia wyko­rzys­tana jest meto­da NGS. Badanie WES zapew­nia również kon­sul­tację z gene­tykiem. Pomoże on w wyborze odpowied­niego rodza­ju bada­nia WES, jak również omówi otrzy­many wynik. Warto dobrze zapoz­nać się z ofer­tą lab­o­ra­to­ri­um, aby mieć pewność najwyższej jakoś­ci wyko­nanej usługi.

mail