Badania na autyzm - jak wykonać? Przeskocz do treści
coloalert

Badania na autyzm — jak wykonać?

Badania na autyzm - przyczyny autyzmuAutyzm w więk­szoś­ci przy­pad­kach diag­no­zowany jest w wieku dziecię­cym. Charak­teryzu­je się specy­ficzny­mi objawa­mi, które prze­jaw­ia­ją się przede wszys­tkim w funkcjonowa­niu społecznym dziec­ka. Brak odpowied­niej ter­apii i niwelowa­nia defi­cytów w wybranych obszarach roz­wo­jowych przekła­da się na obniżone samopoczu­cie i funkcjonowanie dziec­ka, a później dorosłego. W związku z tym ważne są odpowied­nio wcześnie przeprowad­zone bada­nia na autyzm, w tym bada­nia gene­ty­czne na autyzm.

Bada­nia na autyzm — przy­czyny autyzmu
Bada­nia na autyzm — zachowa­nia dzieci z autyzmem
Bada­nia na autyzm — kiedy diag­nozu­je się autyzm u dziecka?
Bada­nia na autyzm — jakie wybrać?

Badania na autyzm — przyczyny autyzmu

Spec­jal­iś­ci wciąż pracu­ją nad stwierdze­niem przy­czyn autyz­mu. Pode­jrze­wa się jed­nak, że domin­u­jącą rolę w wys­tępu­ją­cych, specy­ficznych objawach autyz­mu mają 4 czyn­ni­ki: gene­ty­czne, infek­cyjne, roz­wo­jowe, a także związane z prze­biegiem ciąży i poro­dem. Bada­nia wskazu­ją, że zespół łam­li­wego chro­mo­so­mu X wys­tępu­je u 2–3% osób z autyzmem.

Badania na autyzm — zachowania dzieci z autyzmem

Bada­nia na autyzm wykony­wane są u dzieci, które wykazu­ją specy­ficzne objawy. Wśród nich najbardziej zauważalne są przede wszys­tkim: trud­noś­ci z naw­iązy­waniem i utrzymy­waniem inter­akcji społecznych, prob­le­my z komu­nikacją oraz szty­wność zachowań. Charak­terysty­czne są także pow­tarza­jące się zachowa­nia, ruchy (tzw. stimy np. ruch dłoni, układanie zabawek w równej linii), które mają za zadanie rozład­ować napię­cie emocjonalne.

Badania na autyzm — kiedy diagnozuje się autyzm u dziecka?

Bada­nia autyz­mu wykony­wane są najczęś­ciej u dzieci w wieku od 2 do 5 lat, choć diag­no­zowane są również dzieci starsze, jak i dorośli. odstawą do wyko­na­nia badań są specy­ficzne objawy, prze­jaw­ia­jące się przede wszys­tkim w obszarze roz­wo­ju społecznego.

Badania na autyzm — jakie wybrać?

Bada­nia na autyzm, które mają na celu stwierdze­nie lub wyk­lucze­nie autyz­mu pole­ga­ją na przeprowadze­niu testów z różnych obszarów funkcjonowa­nia dziec­ka, dlat­ego bada­nia mają zwyk­le charak­ter inter­dyscy­pli­narny i wykonu­je je zespół spec­jal­istów. Jed­nym z nich może być badanie WES, które należy do badań gene­ty­cznym dla dzieci i dorosłych o sze­rokim spec­trum diagnostycznym.

mail