Badania metaboliczne - czemu warto je robić? Przeskocz do treści
coloalert

Badania metaboliczne — czemu warto je robić?

W jakim wieku można wykonać badania metaboliczneBada­nia meta­bol­iczne to jed­no z najnowocześniejszych metod diag­nos­ty­cznych, która opar­ta jest na wiedzy z zakre­su nutrigenomi­ki i nutri­gene­ty­ki. Wykonu­je się je w sposób bez­pieczny u dzieci małych i starszych. Ich głównym celem jest prze­badanie genów pod kątem sprawdzenia jak w danym orga­nizmie prze­b­ie­ga­ją pro­cesy meta­bol­iczne, czyli takie, które odpowiada­ją za dostar­czanie i wydzielanie energii. Jest to badanie, dzię­ki, które­mu otrzy­mu­je­my wiele infor­ma­cji na tem­at zdrowia dziec­ka i ewen­tu­al­nych gene­ty­cznych chorób metabolicznych.

W jakim wieku moż­na wykon­ać bada­nia metaboliczne?
Czy bada­nia meta­bol­iczne u dzieci poz­wolą na diag­nos­tykę metaboliczną?
Czy bada­nia meta­bol­iczne wykryją gene­ty­czne choro­by metaboliczne?
Bada­nia meta­bol­iczne, czy jed­nym z nich jest badanie WES COMPLEX?

W jakim wieku można wykonać badania metaboliczne?

Gene­ty­czne bada­nia meta­bol­iczne moż­na już wykony­wać u małych dzieci, ale też u starszych. Jed­nak im wcześniej uda się wykryć gene­ty­czne choro­by meta­bol­iczne wcześniej moż­na wprowadz­ić suple­men­tację lub zad­bać o odpowied­nią dietę czy styl życia. Bada­nia meta­bol­iczne u dzieci moż­na wykon­ać już w drugiej lub trze­ciej dobie życia.

Czy badania metaboliczne u dzieci pozwolą na diagnostykę metaboliczną?

Dzię­ki badan­iom meta­bol­icznym u dzieci jest możli­wość postaw­ienia właś­ci­wej diag­nozy jak najw­cześniej, a rodz­ice mogą już od początku wprowadzać odpowied­nie skład­ni­ki do jadłospisu dziec­ka jak już zacznie jeść więcej niż mleko. Oprócz tego bada­nia gene­ty­czne dla dzieci dają możli­wość przewidzenia jak będą wyglą­dały kole­jne etapy choro­by i jak moż­na sobie z tym poradz­ić. Bada­nia meta­bol­iczne nie tylko pozwala­ją zdi­ag­no­zować prze­badane dziecko, ale również dowiedzieć się czy potomst­wo jest również w grupie ryzyka.

Czy badania metaboliczne wykryją genetyczne choroby metaboliczne?

Gene­ty­czne choro­by meta­bol­iczne nie są możli­we do wykrycia bez spec­jal­nych badań. Bard­zo częs­to w rodzinie nie mamy infor­ma­cji o zaburzeni­ach meta­bol­icznych, a objawy nie zawsze świad­czą o choro­bie. Dlat­ego bada­nia meta­bol­iczne u dzieci wykryją choro­by takie jak nietol­er­anc­je pokar­mowe czy choro­by związane z utrzy­maniem praw­idłowej wagi.

Badania metaboliczne, czy jednym z nich jest badanie WES COMPLEX?

Badanie WES COMPLEX jest najsz­er­szym dostęp­nym na rynku anal­izu­ją­cym wszys­tkie geny człowieka. Badanie WES COMPLEX nie tylko przy­datne w danym momen­cie życia dziec­ka, ale jego wynik może też służyć w przyszłoś­ci. Wystar­czy go zro­bić raz w ciągu życia.

mail