Anemia sierpowata – objawy, leczenie anemii sierpowatej - SPRAWDŹ Przeskocz do treści
coloalert

Anemia sierpowata – objawy i leczenie

Ane­mia sier­powa­ta to rodzaj niedokr­wis­toś­ci o podłożu gene­ty­cznym. Z powodu niepoprawnej budowy i słabego utle­nienia hemo­glo­biny czer­wone krwin­ki zmieni­a­ją ksz­tałt – sta­ją się sier­powate. Na czym pole­ga ta choro­ba i jak się objaw­ia? Sprawdź!

Jaka jest przyczyna anemii sierpowatej, Czy anemia sierpowata jest dziedziczna

Jaka jest przy­czy­na ane­mii sierpowatej? 
Czy ane­mia sier­powa­ta jest dziedziczna? 
Jak objaw­ia się ane­mia sierpowata?
Jak leczyć ane­mię sierpowatą? 

Jaka jest przyczyna anemii sierpowatej?

Zas­tanaw­iasz się, jaka jest przy­czy­na ane­mii sier­powa­tej? Wiąże się ona z obec­noś­cią mutacji w genie HBB (gen ten kodu­je jeden z łańcuchów hemo­glo­biny β). Choro­ba najczęś­ciej doty­ka przed­staw­icieli rasy czarnej (cho­ru­je nawet 1 na 625 osób) i mulatów.

U osób z ane­mią sier­powatą nie pojaw­ia się malar­ia, ponieważ właś­ci­woś­ci krwinek czer­wonych powodu­ją u nich zahamowanie roz­wo­ju pasoży­ta wywołu­jącego tę chorobę.

Czy anemia sierpowata jest dziedziczna?

Ane­mia sier­powa­ta ma podłoże gene­ty­czne. Zatem czy ane­mia sier­powa­ta jest dziedz­icz­na? Tak – bez wzglę­du na płeć. Do zachorowa­nia niezbędne są jed­nak dwa wadli­we geny, odziedz­ic­zone po obo­jgu rodz­iców. Jeśli u danej oso­by wys­tępu­je tylko jeden niepraw­idłowy gen, sta­je się ona nosi­cielem. To oznacza, że nie cho­ru­je, ale może przekazać gen swo­je­mu potomstwu.

Jak objawia się anemia sierpowata?

Czy ten rodzaj ane­mii różni się od niedokr­wis­toś­ci klasy­cznej? Jak objaw­ia się ane­mia sier­powa­ta? Objawy są tak naprawdę w obu przy­pad­kach podob­ne – zmęcze­nie, podat­ność na infekc­je. Chory może skarżyć się też na bóle brzucha, opuch­liznę i bóle kończyn, gorączkę i inne dolegli­woś­ci, a także zapale­nia stawów.

Warto zdawać sobie sprawę, że źle zbu­dowane czer­wone krwin­ki są słab­sze, co powodu­je ich szy­bkie obu­mar­cie. Mogą one się ze sobą zlepi­ać i zatykać naczy­nia krwionośne, co powodu­je utrud­nienia w swo­bod­nym przepły­wie krwi. Ane­mia sier­powa­ta jest więc niebezpieczna.

Jak leczyć anemię sierpowatą?

Aby wykryć ane­mię sier­powatą, wykonu­je się bada­nia krwi, ponieważ źle uksz­tał­towane czer­wone krwin­ki moż­na zauważyć pod mikroskopem. A jak leczyć ane­mię sier­powatą? Lecze­nie pole­ga na łagodze­niu objawów środ­ka­mi prze­ci­w­bólowy­mi i anty­bio­tyka­mi. Stosowane są także transfuzje.

Więcej infor­ma­cji

Masz pyta­nia odnośnie badań gene­ty­cznych?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

mail