Przeskocz do treści
coloalert

Osobowość borderline — czym jest i jakie są jej przyczyny?

Osobowość bor­de­line jest jed­nym z zaburzeń osobowoś­ci. Oso­by nim dotknięte doświad­cza­ją niesta­bil­nych nas­tro­jów i stanów emocjon­al­nych. Mają skłon­noś­ci do pode­j­mowa­nia zachowań, które powszech­nie uznawane są za ryzykowne. Jakie są objawy bor­de­line? Czy znane są przy­czyny tego zaburzenia? Wyjaś­ni­amy poniżej.borderline

Spis treś­ci:

1. Bor­de­line — co to?
2. Bor­de­line — kogo dotyka?
3. Zaburze­nie bor­de­line — jakie są przyczyny?
4. Osobowość bor­de­line — objawy
5. Bor­de­line — test

Bordeline — co to?

Bor­de­line jest jed­nym z typów zaburzeń osobowoś­ci. Inne określe­nia, z jaki­mi moż­na się spotkać to pograniczne zaburze­nie osobowoś­ci i osobowość z pogranicza.

Ter­min osobowość z pogranicza został wprowad­zony przez Rober­ta Knigh­ta w połowie XX w. i opisy­wał oso­by, których zaburzenia psy­chiczne mieś­ciły się między zaburzeni­a­mi psy­choty­czny­mi a zaburzeni­a­mi neu­roty­czny­mi. Należy pod­kreślić, że mimo ciągłej zmi­any stanu emocjon­al­nego u tych osób, jest on sta­bil­ny (tzw. sta­bil­na niesta­bil­ność) i nie prowadzi do pogorszenia, jak np. w przy­pad­ku schizofrenii. To tej grupy schorzeń zal­icza­my osobowość bor­de­line, czyli z ang. Bor­der­line Per­son­al­i­ty Dis­or­der, BPD. Ter­min ten został uży­ty po raz pier­wszy w 1938 przez amerykańskiego psy­choanal­i­ty­ka Adol­pha Ster­na. Zaj­mował się on określaniem stanu pac­jen­tów, których moż­na było opisać właśnie „na pograniczu” psy­chozy i ner­wicy, które pod wpły­wem stre­su prze­jaw­iały określone objawy.

Odpowiada­jąc na pytanie – Bor­de­line – co to jest? – moż­na zdefin­iować to jako zaburze­nie, z którym mogą współist­nieć zaburzenia przepły­wu neu­ro­przekaźników, zaburzenia nas­tro­ju, utrud­niony kon­takt z rzeczy­wis­toś­cią, zabur­zone zachowanie lub/i uzależnienie.

Bordeline — kogo dotyka?

Sza­cunkowo osobowość bor­de­line to prob­lem dotyka­ją­cy jed­nego lub dwóch pro­cent społeczeńst­wa. Najczęś­ciej diag­nozu­je się ją u młodych dorosłych. Niegdyś wskazy­wano, że kobi­ety cier­pią częś­ciej na to zaburze­nie niż mężczyźni. Uznawano, że nawet 75% chorych to kobi­ety. Obec­ne bada­nia wskazu­ją, że częs­totli­wość wys­tępowa­nia bor­de­line wśród kobi­et i mężczyzn jest na podob­nym poziomie.

Zaburzenie bordeline — jakie są przyczyny?

Przy­czyny zaburzenia bor­de­line nie zostały jed­noz­nacznie określone. Więk­szość naukow­ców twierdzi, że jest to wynik kilku czyn­ników. Znacze­nie ma wrażli­wość spowodowana budową i bio­chemią mózgu, niesprzy­ja­jące czyn­ni­ki środowiskowe, nieko­rzystne zdarzenia życiowe, które współ­gra­ją z czyn­nika­mi genetycznymi.

Przeprowad­zono bada­nia, z których wyni­ka, że ist­nieją regiony chro­mo­so­ma­lne, które mogą zaw­ier­ać geny mające wpływ na rozwój osobowoś­ci bor­de­line. Najsil­niejsze dowody doty­czą chro­mo­so­mu dziewiątego. Wyni­ki badań wskazu­ją, że 42% zmi­en­noś­ci cech osobowoś­ci z pogranicza pow­iązanych jest z wpły­wa­mi gene­ty­czny­mi, a 58% z wpły­wa­mi środowiskowymi.

Niek­tórzy badacze twierdzą, że czyn­ni­ki gene­ty­czne mają wpływ na chwiejność emocjon­al­ną, silne odczuwanie lęku lub ogól­ny brak sta­bil­noś­ci psychicznej.

Tak jak już wspom­ni­ano, przy wyk­sz­tałce­niu zaburzenia bor­de­line rola przyp­isy­wana jest również czyn­nikom rodzin­nym i środowiskowym. Może przy­czynić się do tego trau­maty­czne przeży­cie, np. śmierć rodz­i­ca lub porzuce­nie przez rodz­i­ca. Niesta­bil­ność emocjon­al­ną może wywołać rodz­ic z zaburzeni­a­mi osobowoś­ci, po którym dziecko prze­j­mu­je skłon­noś­ci i poczynione w toku wychowa­nia niepraw­idłowoś­ci wychowaw­cze. Moż­na do nich zal­iczyć chłód emocjon­al­ny, zbyt duży kry­ty­cyzm, nieokazy­wanie uczuć dziecku. Oso­ba, która była wychowywana w ten sposób, nie ma poczu­cia bez­pieczeńst­wa, przez co może się u niej wyt­worzyć sil­ny lęk przed odtrące­niem i chwiejność emocjonalna.

Osobowość bordeline — objawy

Objawy bor­de­line to zbiór cech i zachowań, które nie muszą wys­tępować jed­nocześnie. Należą do nich m.in.:
• niesta­bil­ny obraz otoczenia;
• niesta­bil­ny obraz samego siebie;
• częste napady gniewu;
• waha­nia nastroju;
• skłon­ność do samookalecza­nia i prób samobójczych;
• konfliktowość;
• obwini­an­ie innych za własne niepowodzenia;
• kry­tykowanie innych;
• skłon­ność do popada­nia w zaburzenia odżywiania;
• skłon­ność do zachowań ryzykownych;
• przyp­isy­wanie byłym part­nerom wszys­t­kich negaty­wnych cech;
• popadanie z euforii w zała­manie, bez stanów pośrednich.

Osobowość bor­de­line wpły­wa na całok­sz­tałt człowieka. Oso­by takie częś­ciej niż pozy­ty­wne emoc­je, odczuwa­ją negaty­wne, które zwięk­sza­ją stres. Nie potrafią naw­iązy­wać zdrowych relacji z inny­mi ludź­mi, gdyż pan­icznie boją się odrzuce­nia. Wchodzą w związ­ki toksy­czne i takie też tworzą. W takich relac­jach pojaw­ia­ją częs­to kryzysy emocjon­alne, w wyniku których może dochodz­ić do aktów agresji, prze­mo­cy, autoa­gresji, prób samobójczych, szan­tażów emocjonalnych.

Bordeline — test

Kry­te­ria, jakie sto­su­je się do rozpoz­na­nia zaburzenia bor­de­line mogą się różnić w zależnoś­ci od tego, czy uży­wana jest klasy­fikac­ja ICD-10, czy amerykańs­ka klasy­fikac­ja DSM-IV. Dodatkowo sto­su­je się spec­jal­nie skon­struowany dla oce­ny zaburzeń osobowoś­ci wywiad kliniczny.

W internecie moż­na napotkać na strony zaty­tułowane „bodreline – test”. Należy pamię­tać, że takiego tes­tu nie moż­na trak­tować jako narzędzie diag­nos­ty­czne, a jedynie jako pod­powiedź, czy objawy mogą wskazy­wać na wys­tępowanie zaburzenia osobowoś­ci bor­de­line. Wynik tes­tu przeprowad­zonego w internecie nie stanowi diag­nozy zaburzenia osobowoś­ci. W celu jej otrzy­ma­nia należy skon­tak­tować się z psy­cholo­giem, psy­choter­apeutą lub psychiatrą.

Pro­ces ter­apii dla osób z osobowoś­cią bor­de­line opiera się przede wszys­tkim na psy­choter­apii i pomoc­nic­zo farmakoterapii.

5/5 — (1 głosów / głosy) 
mail