Czym jest test NOVA? Przeskocz do treści
coloalert

Czym jest test NOVA?

Czym jest test NOVA, Jaka jest skuteczność test NOVA, Gdzie można wykonać test NOVA, Czy wynik test NOVA jest wiarygodny

Choro­by gene­ty­czne nie zawsze dają jed­noz­naczne objawy — bywa, że ujaw­ni­a­ją się dopiero po lat­ach. Warto wykon­ać badanie gene­ty­czne noworod­ka, które może sprawdz­ić geny i ujawnić niepraw­idłowoś­ci — wów­czas możli­we jest zas­tosowanie odpowied­niego leczenia, zan­im jeszcze choro­ba da objawy. Wpły­wa to poprawę jakoś­ci życia malucha i umożli­wia jego zdrowy rozwój.

Czym jest test NOVA?
Jaka jest skuteczność test NOVA?
Gdzie moż­na wykon­ać test NOVA?
Czy wynik test NOVA jest wiarygodny?

Czym jest test NOVA?

Test NOVA to nowoczesne badanie gene­ty­czne, które jest w stanie wykryć kilka­dziesiąt chorób wrod­zonych w jed­nej anal­izie, już u noworod­ka. Badanie pozwala na wdroże­nie leczenia jeszcze przed jakimikol­wiek objawa­mi — bywa bowiem, że schorzenia gene­ty­czne nie dają typowych objawów. Test NOVA ma znacze­nie również w kwestii szczepień — może bowiem się okazać, że choro­ba dziec­ka uniemożli­wi szczepi­enia żywy­mi szczepionkami.

Jaka jest skuteczność test NOVA?

Test NOVA wykazu­je wysoką skuteczność, wykry­wa­jąc kilka­dziesiąt chorób przewlekłych, w tym choro­by meta­bol­iczne. Jeśli dziecko nie cier­pi na żadne ze schorzeń, wynik będzie negaty­wny. Najwyższa jakość bada­nia jest również gwarancją skutecznoś­ci, jed­nakże pole­ca się wybier­ać testy NOVA ze sprawd­zonych lab­o­ra­toriów, które wykon­ały już set­ki lub tysiące takich badań.

Gdzie można wykonać test NOVA?

Testy NOVA moż­na wykony­wać w dobrych lab­o­ra­to­ri­ach gene­ty­cznych — warto sprawdzać ich ofer­tę i ewen­tu­al­nie zapy­tać o wykony­wanie bada­nia NOVA — badanie gene­ty­czne noworod­ka. Z racji tego, że badanie wyma­ga zas­tosowa­nia spec­jal­isty­cznego sprzę­tu diag­nos­ty­cznego, z pewnoś­cią nie będzie dostęp­ne w każdym lab­o­ra­to­ri­um. O test NOVA moż­na zapy­tać również w szpi­talu, gdzie może zostać pobrana prób­ka i następ­nie odesłana do placówki.

Czy wynik test NOVA jest wiarygodny?

Test NOVA jest wysoce wiary­god­ny, dlat­ego jeśli wykry­je mutac­je w obrę­bie genów, moż­na mu zau­fać. Właśnie z tego powodu na badanie gene­ty­czne zde­cy­dowała się duża ilość rodz­iców, którym zależy na praw­idłowym i zdrowym roz­wo­ju dziec­ka. Lab­o­ra­to­ri­um wykonu­jące bada­nia ręczy za jakość metody anal­izy i nie ma możli­woś­ci, by wynik był fałszy­wie dodat­ni. Z tego powodu takie bada­nia gene­ty­czne dziec­ka daje pewną infor­ma­cję na całe życie dziecka.

Przeczy­taj też:

  1. Zaburzenia układu ner­wowego u niemowląt
  2. Badanie WES
  3. diag­nos­ty­ka chorób metabolicznych
mail