Celiakia - objawy i leczenie, ważne informacje eg: - O GENETYCE bez tajemnic - tematyczny serwis o CHOROBACH GENETYCZNYCH Przeskocz do treści
coloalert

Celiakia — objawy i leczenie, ważne informacje

Celi­akia to choro­ba trzew­na pojaw­ia­ją­ca się najczęś­ciej we wczes­nym dziecińst­wie, ale doty­ka też oso­by dorosłe, pomiędzy 35 a 55 rok­iem życia, cza­sem nawet później. Co charak­terysty­czne, dwa razy częś­ciej cho­ru­ją na nią kobi­ety niż mężczyźni. Celi­akia może rozwi­jać się w orga­nizmie bezob­ja­wowo, a pole­ga ona na nad­wrażli­woś­ci na gluten.

Czy to objawy celiakii, Celiakia objawy jakie są, Czy każdy ma takie same objawy celiakii, Czy można wyleczyć objawy celiakii

Gluten to białko będące skład­nikiem pszeni­cy, owsa, żyta oraz jęczmienia. Najpraw­dopodob­niej rozwój choro­by imp­likowany jest gene­ty­cznie. Gluten wywołu­je reakcję aler­giczną, która prowadzi do pow­sta­nia stanu zapal­nego jeli­ta i zniszczenia jego śluzówki.

Czy to objawy celiakii?
Celi­akia objawy — jakie są?
Czy każdy ma takie same objawy celiakii?
Czy moż­na wyleczyć objawy celiakii?

Czy to objawy celiakii?

U każdego chorego na celi­ak­ię objawy choro­by mogą prze­b­ie­gać trochę inaczej, ale gdy pojaw­ia­ją się dłu­gotr­wałe zaburzenia gas­tryczne, biegun­ki bez powodu, wzdę­cia i bóle brzucha czy też niety­powe syg­nały wysyłane przez orga­nizm, wys­tępu­jące po zjedze­niu posiłku, warto wziąć pod uwagę i tę przypadłość.

Celiakia objawy — jakie są?

Gdy w dłuższym okre­sie cza­su nasz orga­nizm ule­ga zmi­anom a kole­jne sys­te­my wysyła­ją zna­ki ostrze­gaw­cze, warto dokład­nie przeanal­i­zować objawy pod kątem również celiakii:

  • układ krwiotwór­czy: charak­teryzu­je się skłon­noś­cią do krwaw­ień, wys­tępu­je ane­mia i bladość skóry;
  • układ kost­ny: pojaw­ia­ją się bóle koś­ci oraz stawów;
  • układ mięśniowy: zanika­ją mięśnie, a nocą dokucza­ją skurcze;
  • układ ner­wowy: pojaw­ia się mrowie­nie w stopach i nogach, wys­tępu­je zapale­nie nerwów;
  • objawy skórne: to zapale­nia, wybroczyny na skórze oraz obrzęki;
  • endokrynolo­gia: niereg­u­larne miesiącz­ki, impotencja.

Czy każdy ma takie same objawy celiakii?

Rozpoz­nanie celi­akii jest niezwyk­le trudne z uwa­gi na wielość objawów i różne ich grupy u poszczegól­nych chorych. Wiado­mo tylko, że niedobór żelaza, kwa­su foliowego, wap­nia oraz wit­a­min A,D,K,B odbi­ja się na różnych sys­temach orga­niz­mu. Bywa też tak, że jedyny­mi objawa­mi jest łamanie w koś­ci­ach czy ból dziąseł, ale też niewydol­ność trzust­ki czy zapale­nie kłębuszków nerkowych.

Czy można wyleczyć objawy celiakii?

Na celi­ak­ię nie znaleziono leku a lecze­nie oparte jest na elim­i­nacji pro­duk­tów zaw­ier­a­ją­cych gluten. Moż­na również przyj­mować wit­a­miny i mikroele­men­ty, cza­sem sto­su­je się leki sterydowe.

mail