Przeskocz do treści
coloalert

Badania wolnego płodowego DNA Poznań — cena, gdzie zrobić?

Umów badanie wol­nego płodowego DNA w Poznaniu. 

NIFTY pro to bez­pieczny test z krwi o wysok­iej czułoś­ci. Bada tri­somię 21. (zespół Dow­na), tri­somię 18. (zespół Edward­sa), tri­somię 13. (zespół Patau) i inne choro­by gene­ty­czne już od 10 tygod­nia ciąży.

Dzię­ki wysok­iej czułoś­ci może pomóc odzyskać spokój i uniknąć niepotrzeb­nej amniop­unkcji. Jest wskazany w przy­pad­ku pod­wyżs­zonego ryzy­ka w bada­niu Pap­pa i USG, w ciąży po 35 roku życia, gdy zale­cana jest amniop­unkc­ja np. w powodu pode­jrzenia tri­somii 21., a także gdy Mama ma wąt­pli­woś­ci o zdrowie dziecka.

Sprawdź gdzie w Poz­na­niu zro­bić badanie wol­nego płodowego DNA NIFTY pro w placów­ce oraz w ramach wiz­yt domowych oraz jaka jest jego cena bada­nia wol­nego płodowego DNA w Poz­na­niu. Tu wykonasz badanie wol­nego płodowego DNA, które ma w cenie kon­sul­tację wyniku pozy­ty­wnego z lekarzem genetykiem.

Spis treś­ci:

1. Gdzie zro­bić badanie wol­nego płodowego DNA w Poz­na­niu? Punk­ty pobrań
2. Badanie wol­nego płodowego w Poz­na­niu — NIFTY pro w domu
3. Bada­nia wol­nego płodowego DNA Poz­na­niu — cena bada­nia NIFTY pro i rejes­trac­ja online
4. Bada­nia wol­nego płodowego DNA Poz­nań — dlaczego warto zro­bić test NIFTY pro?

Gdzie zrobić badanie wolnego płodowego DNA w Poznaniu? Punkt pobrań NIFTY pro

Badanie wol­nego płodowego DNA w Poz­na­niu – Nifty pro – możesz wykon­ać na miejs­cu w punk­tach pobrań testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um. Dostęp­ne są szy­bkie ter­miny badań również w dniu umówienia!

Rejes­trac­ja tele­fon­icz­na: 665 761 161 – czyn­na codziennie

Auto­ry­zowane punk­ty pobrań NIFTY pro w Poznaniu:

 • ul. Słowack­iego 28a,  Poz­nań 
 • ul. Braniews­ka 20, Poz­nań

Auto­ry­zowany punk­ty pobrań NIFTY pro w Poz­na­niu obsługu­je też inne lokaliza­c­je: Poz­nań, Leszno, Śro­da Wlkp.,Września, Gniezno, Koś­cian, Grodzisk Wlkp., Szamo­tuły, Oborni­ki i inne. W tych lokaliza­c­jach również możesz wykon­ać badanie wol­nego płodowego DNA.

Badanie wolnego płodowego w Poznaniu — NIFTY pro w domu

Test NIFTY pro moż­na zro­bić wygod­nie w domu, bez wiz­y­ty w przy­chod­ni. Wiz­y­ty domowe umaw­iane są w cenie bada­nia NIFTY (bez dodatkowych opłat) w Poz­na­niu, okol­i­cy i w całej Polsce. Zadz­woń i zapy­taj o pobranie prób­ki w domu: tel. 665 761 161.

Badania wolnego płodowego DNA Poznaniu — cena badania NIFTY pro i rejestracja online

Cena tes­tu NIFTY pro w Poz­na­niu to 2397 zł w testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um i zawiera:

 • Pobranie prób­ki do bada­nia w placów­ce lub w domu pacjentki.
 • Ubez­piecze­nie: Zwrot kosztów przeprowad­zonych badań diag­nos­ty­cznych (w tym m. in. amniop­unkc­ja, FISH, anal­iza mikro­macierzy chro­mo­somów) do kwoty 2600 zł* po uzyska­niu niepraw­idłowego wyniku NIFTY pro. Ubez­piecze­nie doty­czy też wyniku fałszy­wie negaty­wnego (odszkodowanie do 210 000 zł*, taki wynik zdarza się bard­zo rzad­ko i we wszys­t­kich bada­ni­ach tego typu, jed­nak tylko w NIFTY rodz­ice mogą uzyskać wysok­ie odszkodowanie).
 • Kon­sul­tację z lekarzem gene­tykiem w przy­pad­ku uzyska­nia wyniku pozy­ty­wnego (niepraw­idłowego)
 • Wynik wygod­nie online – wynik dostęp­ny jest w bez­piecznym pan­elu online w 10 dni roboczych od momen­tu dotar­cia próbek do laboratorium.
 • Ponowne pobranie prób­ki jeśli będzie wyma­gana (są to rzad­kie sytuacje).

Jest możli­wość płat­noś­ci w rat­ach oraz sko­rzys­ta­nia z płat­noś­ci odroczonych. 

Zadz­woń i zapy­taj o raty: tel. 665 761 161.

Test Nifty-pro-w-testdna-Laboratorium

Dlaczego NIFTY pro warto zrobić w testDNA Laboratorium?

 • Auto­ry­zowane punk­ty pobrań NIFTY pro – wybier­a­jąc auto­ry­zowaną placówkę masz pewność, że wykonasz ory­gi­nal­ny test NIFTY PRO z pełnym ubez­piecze­niem (test wykony­wany w lab­o­ra­to­ri­um BGI).
 • Szy­bkie ter­miny pobra­nia prób­ki, nawet w dniu umówienia badania.
 • Pobranie prób­ki w domu lub w placów­ce, bez dodatkowych opłat (również wiz­y­ta domowa w cenie badania)
 • Możli­wość płat­noś­ci w rat­ach, płat­noś­ci odroc­zone (P24NOW, Pay­Po).
 • Kon­sul­tac­ja z lekarzem gene­tykiem w cenie bada­nia w przy­pad­ku wyniku pozy­ty­wnego (niepraw­idłowego).
 • Wynik od razu udostęp­ni­any online, bez koniecznoś­ci dojaz­du do placówki.
 • Bezpłatne kon­sul­tac­je 7 dni w tygod­niu – jesteśmy dostęp­ni pod tele­fonem codzi­en­nie, również w week­endy i w święta
 • Pozy­ty­wne opinie Rodziców

Czy wiesz, że… O wiary­god­noś­ci NIFTY świad­czy sze­ro­ka wal­i­dac­ja klin­icz­na i zau­fanie pon­ad 9 000 000 Mam na całym świecie. Obec­nie jest dostęp­ny w wer­sji rozsz­er­zonej z ubez­piecze­niem – NIFTY pro. Próbką do bada­nia jest krew Mamy z żyły odłko­ciowej. Zaw­iera ona wolne płodowe DNA, które jest anal­i­zowane z wyko­rzys­taniem nowoczes­nej metody NGS. To dzię­ki temu NIFTY pro jest tak skuteczny i jed­nocześnie bezpieczny.

Badania wolnego płodowego DNA Poznań — dlaczego warto zrobić NIFTY pro?

nifty pro korzyści

Wpis pow­stał we współpra­cy z badanienifty.pl

 

Oceń
mail