Badania prenatalne - dlaczego warto je robić? Genetyczne.pl Przeskocz do treści
coloalert

Badania prenatalne — dlaczego warto je robić?

Bada­nia pre­na­talne pozwala­ją ocenić jeszcze przed nar­o­dz­i­na­mi, czy dziecko rozwi­ja się praw­idłowo. Im wcześniej to nastąpi, tym lep­iej dla dziec­ka – bo zdarza się, że lecze­nie moż­na rozpocząć jeszcze w łonie mat­ki. Poza tym, możli­we jest szy­bkie przy­go­towanie przez lekarzy planu postępowa­nia, a rodz­ice mogą oswoić się z myślą o stanie zdrowia swo­jego dziec­ka. To daje malu­chowi zde­cy­dowanie więk­sze szanse na lep­sze funkcjonowanie.

badania prenatalne

Kobi­ety wciąż jed­nak sto­sunkowo rzad­ko decy­du­ją się na wykony­wanie badań pre­na­tal­nych – mimo że obec­nie są one przeprowadzane za pomocą nowoczes­nych metod i charak­teryzu­ją się wysokim bez­pieczeńst­wem. A korzyś­ci z ich przeprowadzenia są naprawdę duże, bo mogą nawet ura­tować dziecku życie…

Pole­camy również: Czy moż­na uchronić dziecko przed groźny­mi skutka­mi chorób wrodzonych?

Badania prenatalne w pełni bezpieczne?

Obec­nie możli­we jest przeprowadze­nie całkowicie bez­piecznych badań na pod­staw­ie krwi mat­ki. To testy gene­ty­czne, które określa­ją ryzyko wys­tąpi­enia u dziec­ka pop­u­larnych tri­somii na poziomie nawet 99 % – są więc o wiele dokład­niejsze od zwykłych badań prze­siewowych i praw­ie tak czułe jak bada­nia diag­nos­ty­czne. Określa się je jako NIPT, czyli niein­wazyjne testy pre­na­talne. Należą do nich m.in. testy HARMONY, NIFTY czy jego rozsz­er­zona wer­s­ja test NIFTY pro.

nifty pro

Badania prenatalne – wskazania do przeprowadzenia testów

W Polsce na pre­na­talne bada­nia prze­siewowe zwyk­le kieru­je się mamy z grupy ryzy­ka (wyz­nacza je m.in. wiek powyżej 35 lat czy wcześniejsze urodzenia dziec­ka z wadą gene­ty­czną) – one mogą też liczyć na refun­dację. Dla pozostałych kobi­et to koszt rzę­du 200–700 zł (w zależnoś­ci od placów­ki). Bada­nia diag­nos­ty­czne są zale­cane w przy­pad­ku niepraw­idłowych wyników badań prze­siewowych. Bez refun­dacji ich koszt jest na poziomie nawet 1500–2000 zł.

Warto wiedzieć, że Pol­skie Towarzyst­wo Gineko­log­iczne rekomen­du­je wyko­nanie badań USG pło­du nawet w praw­idłowo prze­b­ie­ga­jącej ciąży [1]. Moż­na w ten sposób wykryć więk­szość wad strukturalnych.

Badania prenatalne – kiedy robić testy?

Pier­wsze USG i test PAPP‑A wykonu­je się już od 10. tygod­nia ciąży – wtedy też moż­na zro­bić bada­nia NIPT. Wczes­na diag­nos­ty­ka pozwala od razu dzi­ałać na korzyść dziec­ka. Niek­tóre wady moż­na bowiem leczyć już w łonie mat­ki (dzieje się tak m.in. w przy­pad­ku wad układu moc­zowego), a cza­sem wiedza o choro­bie pozwala na przy­go­towanie do oper­acji już po porodzie. W przy­pad­ku takich wad, jak np. zespół Dow­na, rodz­ice mają nato­mi­ast czas, by oswoić się z wiedzą o niej i zor­ga­ni­zować odpowied­nią opiekę dla swo­jego dziecka.

Badania prenatalne mogą zapewnić spokój

Najczęś­ciej jed­nak bada­nia pre­na­talne niczego nie wykry­wa­ją – nawet gdy bada­nia prze­siewowe dają nieko­rzystne wyni­ki, bada­nia diag­nos­ty­czne na ogół nie potwierdza­ją choro­by. Wykonu­jąc testy, rodz­ice zysku­ją więc pewność, że ich dziecko urodzi się zdrowe i mogą ze spoko­jem oczeki­wać jego narodzin.

Źródła:

[1] Rekomen­dac­je Sekcji Ultra­sono­grafii Pol­skiego Towarzyst­wa Gineko­log­icznego w zakre­sie prze­siewowej diag­nos­ty­ki ultra­sono­graficznej w ciąży o prze­biegu praw­idłowym, 2011

 

Zdję­cie: © Wave­break Media Ltd/ 123rf.com
Tekst pow­stał we współpra­cy z por­talem badaniaprenatalne.pl, www.badaniaprenatalne.pl

Aktu­al­iza­c­ja: 20 listopa­da 2018 r. 

Więcej infor­ma­cji

Masz pyta­nia odnośnie badań pre­na­tal­nych? Napisz do nas na adres redakcja@genetyczne.pl

 

 

Oceń
mail