Test NIFTY Warszawa – dlaczego badanie jest popularne? Przeskocz do treści
coloalert

Test NIFTY Warszawa – dlaczego badanie jest popularne?

Czy test NIFTY Warszawa to prosty test z krwiW Warsza­w­ie, jak i na tere­nie całej Pol­s­ki przyszłe mamy mają dostęp do tes­tu NIFTY – jed­nego z najbardziej zaawan­sowanych badań pre­na­tal­nych. Ten prosty test krwi ofer­u­je kom­plek­sową ocenę ryzy­ka chorób gene­ty­cznych u pło­du. Badanie NIFTY jest bez­pieczne dla mat­ki i dziec­ka. Czy test NIFTY Warsza­wa zapewni spokój przyszłej mamie?

Czy test NIFTY Warsza­wa to prosty test z krwi?
Czy test NIFTY Warsza­wa sprawdzi płeć dziec­ka na życzenie?
Czy test NIFTY Warsza­wa to naj­dokład­niejsze badanie prenatalne?
Test NIFTY Warsza­wa — dlaczego przyszłe mamy wybier­a­ją NIFTY?

Czy test NIFTY Warszawa to prosty test z krwi?

Test NIFTY Warsza­wa opiera się na pobra­niu prób­ki krwi od przyszłej mamy. Anal­izie podle­ga cffD­NA. Test moż­na wykon­ać już od 10 tygod­nia ciąży. Badanie NIFTY nie wiąże się z inwazyjny­mi pro­ce­du­ra­mi, jak w przy­pad­ku np. amniop­unkcji. Wynik bada­nia NIFTY dostęp­ny jest do około 5/6 dni.

Czy test NIFTY Warszawa sprawdzi płeć dziecka na życzenie?

Jed­nym z dodatkowych atutów tes­tu NIFTY pro jest możli­wość określe­nia płci dziec­ka już w początkowej fazie ciąży. Taka możli­wość jest dostęp­na w cenie tes­tu NIFTY pro na życze­nie rodz­iców. Oprócz tego udo­god­nienia, NIFTY pro w cenie zaw­iera również ubez­piecze­nie wyniku. Szczegól­nie zwraca uwagę ubez­piecze­nie wyniku fałszy­wie negaty­wnego. To jedyny NIPT z takim ubezpieczeniem.

Czy test NIFTY Warszawa to najdokładniejsze badanie prenatalne?

W kat­e­gorii badań pre­na­tal­nych, test NIFTY Warsza­wa wyróż­nia się znaczną dokład­noś­cią. Anal­iza wol­nego płodowego DNA zapew­nia pre­cyzyjne i rzetelne wyni­ki. Test jest w 100% bez­pieczny i w 99% dokład­ny – doty­czy to tri­somii 21. Badanie NIFTY pro ma bard­zo wysoką czułość dna zespołu Dow­na. Wykonu­jąc NIFTY być może unikniemy amniopunkcji.

Test NIFTY Warszawa — dlaczego przyszłe mamy wybierają NIFTY?

Test NIFTY pro Warsza­wa przy­cią­ga uwagę przyszłych mam ze wzglę­du na swo­ją niein­wazyjność, dokład­ność i bez­pieczeńst­wo. Przyszłe mamy wybier­a­ją ten test pre­na­tal­ny z krwi, aby uzyskać jak najwięcej infor­ma­cji o zdrow­iu swo­jego dziec­ka w najw­cześniejszym etapie ciąży. Warto wykon­ać badanie pre­na­talne, które ma bard­zo sze­ro­ki zakres. NIFTY pro bada aż 94 choro­by gene­ty­czne.

mail