Test NIFTY w Warszawie - kiedy należy go wykonać? Przeskocz do treści
coloalert

Test NIFTY w Warszawie — kiedy należy go wykonać?

Test NIFTY Warszawa - róznice między NIFTY a NIFTY proBada­nia NIPT może wykon­ać każ­da ciężar­na, jed­nak ist­nieje wiele wskazań do wyko­na­nia zabiegu. Może to być wiek mat­ki powyżej 35 roku życia, prob­le­my z płod­noś­cią i poronieni­a­mi czy niepraw­idłowe wyni­ki innych badań pre­na­tal­nych. Test NIFTY Warsza­wa moż­na wykon­ać prak­ty­cznie od ręki, a ter­min pobra­nia prób­ki jest indy­wid­u­al­nie usta­lany z pacjentką.

Test NIFTY Warsza­wa — róznice między NIFTY a NIFTY pro
Test NIFTY Warsza­wa cena
Od którego tygod­nia ciąży moż­na wykon­ać test NIFTY w Warszawie?
Test NIFTY Warsza­wa wiarygodność

Test NIFTY Warszawa — różnice między NIFTY a NIFTY PRO

Test NIFTY Warsza­wa pozwala na wykrycie aż 94 różnych schorzeń gene­ty­cznych, w tym chorób, które wys­tępu­ją sto­sunkowo rzad­ko i ciężko je zdi­ag­no­zować u dzieci. Wer­s­ja NIFTY posi­a­da taki sam zakres, ale w cenie bada­nia uję­to ubez­piecze­nie na wypadek wyniku tes­tu NIFTY fałszy­wie pozy­ty­wnego. Jeśli test NIFTY błęd­nie wskaże chorobę dziec­ka to pac­jen­t­ka może otrzy­mać z tego tytułu odszkodowanie — takiej opcji nie ma przy stan­dar­d­owej wer­sji testu.

Test NIFTY Warszawa cena

Cena tes­tu NIFTY Warsza­wa w dużej mierze zależy od placów­ki, w której wykony­wane jest badanie. Wiele lab­o­ra­toriów ofer­u­je pozornie atrak­cyjną cenę, a w trak­cie anal­izy ujaw­ni­a­ją się ukryte kosz­ty. Cza­sem lep­iej nieco dopłacić i mieć od razu pewność kom­plek­sowej ceny. Badanie NIFTY Warsza­wa w wer­sji pod­sta­wowej kosz­tu­je około 2300 złotych.

Od którego tygodnia ciąży można wykonać test NIFTY w Warszawie?

Testy NIFTY moż­na wykony­wać już od 10 tygod­nia ciąży. Wcześniejsze wyko­nanie bada­nia NIFTY wiąza­ło­by się z ryzykiem koniecznoś­ci ponownego pobier­ana prób­ki, ponieważ ilość cffD­NA pło­du może nie wystar­czyć do wyko­na­nia bada­nia. Test NIFTY Warsza­wa moż­na wykony­wać nawet do samego poro­du — wykazu­je on taką samą czułość bez wzglę­du na aktu­al­ny etap ciąży.

Test NIFTY Warszawa wiarygodność

Wiary­god­ność testów NIFTY jest bard­zo wyso­ka i z tego powodu cieszą się one tak dużą pop­u­larnoś­cią na całym świecie. Warto pod­kreślić, że czułość tes­tu wynosi 99%. Jest to znacznie lep­szy wynik niż przy innych bada­ni­ach pre­na­tal­nych, a przy tym NIFTY jest całkowicie bez­pieczny dla dziec­ka. Dzię­ki swo­jej wiary­god­noś­ci NIFTY jest pole­cany jako alter­naty­wa dla badań inwazyjnych.

mail