Jakie korzyści wynikają z badania WES? Przeskocz do treści
coloalert

Jakie korzyści wynikają z badania WES?

Badanie WES - jakie możliwości daje uzyskanie wynikuBadanie WES jest najsz­er­szą anal­izą gene­ty­czną dostęp­ną na rynku. Badanie może być wykony­wane u osób dorosłych, jak i u dzieci, jest bez­pieczne i wyma­ga jedynie pobra­nia prób­ki krwi lub wymazu z policz­ka. Anal­iza jest dostęp­na w dwóch wer­s­jach — stan­dar­d­owej oraz Premium.

Badanie WES — jakie możli­woś­ci daje uzyskanie wyniku?
Badanie WES — jakie są korzyś­ci z wyko­na­nia bada­nia przed szczepieniem?
Badanie WES — jakie choro­by moż­na wykryć?
Badanie WES — czy warto?

Badanie WES — jakie możliwości daje uzyskanie wyniku?

Badanie WES przynosi wiele korzyś­ci — wynik jest opra­cow­any przez lekarza gene­ty­ka oraz kon­sul­towany ze spec­jal­istą. Wynik pozwala na określe­nie, czy oso­ba podana anal­izie może cier­pieć na zaburzenia gene­ty­czne, które wpły­wa­ją na wys­tępowanie chorób. Przy­da­je się również wtedy, kiedy inne bada­nia nie mogą zostać wyko­rzys­tane do postaw­ienia jed­noz­nacznej diagnozy.

Badanie WES — jakie są korzyści z wykonania badania przed szczepieniem?

Szczepi­enia mogą powodować niepożą­dane reakc­je orga­niz­mu, szczegól­nie u dzieci. Bada­nia gene­ty­czne dziec­ka przed szczepi­e­niem mogą sprawdz­ić mate­ri­ał DNA w kierunku zaburzeń odpornoś­ci czy chorób meta­bol­icznych, które wpły­wa­ją na samopoczu­cie po poda­niu szczepi­on­ki. Dzię­ki temu rodz­ice dziec­ka nie muszą rezyg­nować ze szczepień — częs­to wystar­czy odpowied­nio zmody­fikować kalen­darz, oczy­wiś­cie pod kon­trolą pediatry.

Badanie WES — jakie choroby można wykryć?

Badanie WES ma najsz­er­szy zakres — bada aż 23 tysiące genów. Wynik może zastąpić gene­ty­czne badanie na autyzm, anal­izę w kierunku zaburzeń meta­bol­icznych, czy bada­nia na padaczkę. Badanie zale­ca się wykon­ać również przy pode­jrze­niu zaburzeń odpornoś­ci, dys­trofii mięśniowej, zaburzeń ortope­dy­cznych. Badanie WES jest w stanie wykryć wszys­tkie niepraw­idłowoś­ci gene­ty­czne, również te, które niekoniecznie powodu­ją objawy chorobowe.

Badanie WES — czy warto?

Warto wykon­ać badanie WES, szczegól­nie jeśli wys­tępu­ją niepoko­jące objawy, mogące wskazy­wać na zaburzenia DNA. Wynik jest ważny całe życie, może więc zostać wyko­rzys­tany do diag­nos­ty­ki wielokrot­nie. Nie ma szer­szego bada­nia, dlat­ego też tańsze anal­izy mogą być jedynie pozorną oszczęd­noś­cią — częs­to koniecznoś­cią jest wyko­nanie kilku takich badań, by postaw­ić diag­nozę. Przy WES za badanie płaci się więcej, jed­nak anal­iza jest kompletna.

mail