Jak zdiagnozować autyzm? Przeskocz do treści
coloalert

Jak zdiagnozować autyzm?

Badania na autyzm - w jakim wieku diagnozuje się autyzm, Kiedy zdecydować się na wykonanie badania na autyzm u dziecka, Z kim skonsultować wynik badania na autyzm, Badania na autyzm a wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmemKwiecień jest miesiącem, w którym obchod­zony jest Dzień Świado­moś­ci Autyz­mu, dzię­ki czemu orga­ni­zowanych jest wiele akcji, które mają na celu zwięk­sze­nie wiedzy na tem­at autyz­mu. Autyzm jest to całoś­ciowe zaburze­nie roz­wo­jowym, w którego objawy tworzą specy­ficzne spektrum.

Bada­nia na autyzm — w jakim wieku diag­nozu­je się autyzm?
Kiedy zde­cy­dować się na wyko­nanie bada­nia na autyzm u dziecka?
Z kim skon­sul­tować wynik bada­nia na autyzm?
Bada­nia na autyzm a wspo­ma­ganie roz­wo­ju dziec­ka z autyzmem

Badania na autyzm — w jakim wieku diagnozuje się autyzm?

Nie ma jed­nego wieku, w którym autyzm może być zdi­ag­no­zowany. Najczęś­ciej diag­nozy staw­iane są już wieku przed­szkol­nym, w szczegól­noś­ci wśród chłopców. Jed­nak w ostat­nich lat­ach wiele dorosłych osób oraz nas­to­latków, wśród nich jest prze­waża­ją­ca licz­ba kobi­et, decy­du­je się pójść w kierunku diag­nozy autyz­mu. Częs­to są to oso­by o wyższej inteligencji niż przeciętna.

Kiedy zdecydować się na wykonanie badania na autyzm u dziecka?

Wczesne zdi­ag­no­zowanie spek­trum autyz­mu poz­woli na wczesne wprowadze­nie dos­tosowań, które ułatwia­ją dziecku życie.  Obec­nie dostęp­ne są bada­nia gene­ty­czne na autyzm. Należy do nich badanie Wes, które ofer­u­je najsz­er­szy paki­et badań. Pole­ga ono na zbada­niu gene­ty­cznego podłoża autyz­mu u pac­jen­ta, a nawet pozwala na ustal­e­nie zmi­an w sek­wencji genów, które mogą powodować inne choroby.

Z kim skonsultować wynik badania na autyzm?

Kiedy u dziec­ka zostanie diag­no­zowany autyzm, należy zasięgnąć porad psy­chi­a­try dziecięcego, który spec­jal­izu­je się w bada­niu autyz­mu. Również niezbędne może wiz­y­ta u psy­cholo­ga dziecięcego lub klin­icznego. Najlepiej, aby oby­d­wu spec­jal­istów ze sobą współpra­cow­ało, ponieważ poz­woli to na dokład­ną ocenę stanu psy­chicznego dziec­ka, jego stanu emocjon­al­nego i poz­woli na obranie sposobu ter­apii, jeśli taka będzie potrzebna.

Badania na autyzm a wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem

Diag­noza autyz­mu jest punk­tem wyjś­cia, który jest niezbęd­ny, aby zrozu­mieć dziecko i poma­gać mu w przeży­wa­niu trud­noś­ci. Należy też dos­tosować otocze­nie, w którym dziecko najczęś­ciej prze­by­wa, do jego potrzeb — każde dziecko ma inne potrze­by, więc je uważnie obser­wować. Pon­ad­to może być niezbęd­na ter­apia sen­so­rycz­na, ponieważ autyś­ci częs­to mają zaburzenia inte­gracji sen­sosyrecznej.

mail