Czy badania na padaczkę pozwolą na diagnostykę? Przeskocz do treści
coloalert

Czy badania na padaczkę pozwolą na diagnostykę?

Badania na padaczkę czy padaczka ma podłoże genetycznePadacz­ka to choro­ba neu­ro­log­icz­na. U więk­szoś­ci pac­jen­tów cier­pią­cych na padaczkę, przy­czy­na leży w genach. Nie wiele osób zda­je sobie sprawę, że bada­nia gene­ty­czne padacz­ki są w stanie polep­szyć jakość i kom­fort życia chorego. Bada­nia na padaczkę, takie jak badanie WES to najsz­er­sze i najczęś­ciej wybier­ane badanie. Właś­ci­wa diag­noza jest kluc­zowa.  Dowiedzmy się więcej o padaczce, czy fak­ty­cznie ma podłoże genetyczne?

Bada­nia na padaczkę, czy padacz­ka ma podłoże genetyczne?
Bada­nia na padaczkę — jak moż­na rozpoz­nać objawy padacz­ki u dziecka?
Ile kosz­tu­ją gene­ty­czne bada­nia na padaczkę?
Bada­nia na padaczkę, czy badanie WES umożli­wi szy­bką diagnozę?

Badania na padaczkę, czy padaczka ma podłoże genetyczne?

Padacz­ka gene­ty­cz­na ist­nieje. U więk­szej iloś­ci osób choro­ba ma podłoże, które leży właśnie w genach. Jest kil­ka rodza­jów padacz­ki, a bada­nia gene­ty­czne poz­wolą na sprawdze­nie czy przy­czyny napadów padaczkowych są genach. Bada­nia na padaczkę mają wiele możli­woś­ci, które pomogą wprowadz­ić m.in. właś­ci­we lecze­nie padacz­ki. Badanie WES jest testem gene­ty­cznym, na który decy­du­je się wiele osób.

Badania na padaczkę — jak można rozpoznać objawy padaczki u dziecka?

Objawy padacz­ki u dzieci mogą być różne. U niemowląt pojaw­iać się mogą drże­nia poje­dynczej kończyny, pal­ca. Starsze dziecko może „zaw­ieszać się”, nagle upadać na skutek sil­nego napię­cia mięśni. Objawy padacz­ki mogą być inne w zależeć od rodza­ju. Najbardziej powszech­nym objawem są napady drgawkowe. Coraz częś­ciej stwierdza się, że przy­czyną objawów padacz­ki u dzieci mogą być  zaburzenia gene­ty­czne. Warto sięgnąć po badanie na padaczkę, jeżeli zauważamy u swo­jej pociechy powyższe symptomy.

Ile kosztują genetyczne badania na padaczkę?

Koszt gene­ty­cznego bada­nia na padaczkę może być różny. Obec­nie najczęś­ciej tego typu wybier­anym testem jest badanie WES. Innowacją na rynku jest WES COMPLEX. To badanie kosz­tu­je około 5300 zł. W zależnoś­ci od wybranego lab­o­ra­to­ri­um oraz zale­conego bada­nia WES, cena będzie inna. Przed wybraniem placów­ki warto zori­en­tować się, czy w cenie tes­tu zawarta jest również kon­sul­tac­ja z lekarzem gene­tykiem. Niek­tóre lab­o­ra­to­ria ofer­u­ją omówie­nie wyniku w niskiej cenie.

Badania na padaczkę, czy badanie WES umożliwi szybką diagnozę?

Badanie WES umożli­wi szy­bką i trafną diag­nozę. Wynik tes­tu WES otrzy­mamy do kilku tygod­ni. Poz­nanie przy­czyny napadów padaczkowych oraz wprowadze­nie leczenia jest dla oso­by chorej niezwyk­le ważne. Zad­ba­jmy o zdrowie swo­jego dziec­ka. Zwraca­jmy uwagę na każde niepoko­jące nas objawy – warto je skon­sul­tować, jeżeli mamy niepewność. Test WES z pewnoś­cią przy­czyni się do lep­szego zrozu­mienia choro­by, a diag­noza gene­ty­cz­na przyniesie nam wiele korzyści.

mail