Badanie WES - kiedy i dlaczego warto je wykonać? Przeskocz do treści
coloalert

Badanie WES — kiedy i dlaczego warto je wykonać?

Kiedy warto wykonać badanie WES, Jak wybrać badanie WES, Jakie informacje daje badanie WES, Jakie są możliwe próbki do badania WESBadanie WES Pre­mi­um to jed­no z naj­dokład­niejszych badań gene­ty­cznych, dostęp­nych obec­nie na pol­skim rynku diag­nos­ty­cznym. Pozwala ono na dokład­ną anal­izę geno­mu człowieka, dzię­ki czemu lekarz może postaw­ić szy­bką, a co najważniejsze dokład­ną diag­nozę! Jeśli planu­jesz wykon­ać badanie gene­ty­czne dziec­ka i zas­tanaw­iasz się kiedy warto wykon­ać badanie WES lub badanie WES Pre­mi­um oraz jakich infor­ma­cji Ci dostar­czy, przeczy­taj poniższy artykuł, a z pewnoś­cią uzyskasz odpowiedzi na wszys­tkie swo­je pytania.

Kiedy warto wykon­ać badanie WES?
Jak wybrać badanie WES?
Jakie infor­ma­c­je daje badanie WES?
Jakie są możli­we prób­ki do bada­nia WES?

Kiedy warto wykonać badanie WES?

Badanie WES oraz badanie WES Pre­mi­um wyko­rzysty­wane jest jako badanie gene­ty­czne dziec­ka pod kątem wielu chorób, takich jak padacz­ka, choro­by meta­bol­iczne, objawy autyz­mu, łam­li­wość koś­ci czy zanik mięśni. Badanie WES Pre­mi­um warto także wykon­ać, aby dowiedzieć się, czy wys­tępu­je u dziec­ka ryzyko zachorowa­nia na konkret­ny rodzaj choro­by nowot­worowej, szczegól­nie, jeśli choro­ba wys­tępu­je u innych członków rodziny.

Jak wybrać badanie WES?

Badanie WES Pre­mi­um najlepiej wykon­ać w cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um, posi­ada­ją­cym doświad­cze­nie w wykony­wa­niu tego typu testów gene­ty­cznych. Da nam to pewność, że badanie gene­ty­czne dziec­ka prze­bieg­nie pomyśl­nie i bez zbęd­nych kom­p­likacji, a wynik tes­tu będzie pewny i jed­noz­naczny. Wykonu­jąc badanie w cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um masz także pewność, że mate­ri­ały użyte do wyko­na­nia anal­izy są najwyższej możli­wej jakoś­ci! Dlat­ego warto poczy­tać, żeby wiedzieć, jak wybrać badanie WES.

Jakie informacje daje badanie WES?

Badanie WES Pre­mi­um daje zarówno nam, jak i lekar­zom ogrom wiedzy doty­czącej zdrowia dziec­ka. Dzię­ki bada­niu lekarz będzie mógł wprowadz­ić odpowied­nie lecze­nie, co poz­woli na uniknię­cie stre­su związanego z dal­szy­mi bada­ni­a­mi diag­nos­ty­czny­mi. W przy­pad­ku chorób, przy których ist­nieje możli­wość zachorowa­nia, spec­jal­ista da Ci wskazów­ki, jak postępować, aby choro­ba się nie ujawniła i aby w przyszłoś­ci uchronić dziecko od zachorowania.

Jakie są możliwe próbki do badania WES?

Próbką, z której może zostać wyko­nane badanie WES oraz badanie WES Pre­mi­um, może być zarówno wymaz z policz­ka jak i prób­ka krwi. To, jaką for­mę wybierzesz, zależy wyłącznie od Ciebie. Badanie gene­ty­czne dziec­ka z obu próbek oraz jego wynik będą tak samo pewne, nieza­leżnie od tego, na którą się zdecydujesz.

mail