Przeskocz do treści
coloalert

Badania na padaczkę: znaczenie i koszty testów

Padacz­ka to powszechne zaburze­nie neu­ro­log­iczne charak­teryzu­jące się pow­tarza­ją­cy­mi się napada­mi. Przy­czyny padacz­ki mogą być różne i w grę wchodz­ić mogą także czyn­ni­ki gene­ty­czne. Właś­ci­wa diag­noza jest koniecz­na dla skutecznego leczenia padacz­ki. Jakie są korzyś­ci płynące z wyko­na­nia badań na padaczkę? Ile mogą kosz­tować takie bada­nia oraz czy warto wykon­ać testy genetyczne?Badania na padaczkę - cena

Co daje wyko­nanie bada­nia na padaczkę?
Czy bada­nia na padaczkę postaw­ią diagnozę?
Bada­nia na padaczkę — rodzaje
Bada­nia na padaczkę — cena

Co daje wykonanie badania na padaczkę?

Bada­nia na padaczkę umożli­wia­ją lekar­zom dokładne zrozu­mie­nie charak­terysty­ki napadów, ocenę stanu neu­ro­log­icznego pac­jen­ta oraz iden­ty­fikację możli­wych przy­czyn tych napadów. Infor­ma­c­je te są niezbędne do opra­cow­a­nia skutecznego planu leczenia, który może obe­j­mować far­makoter­apię. Wczesne i dokładne zdi­ag­no­zowanie oraz lecze­nie mogą znaczą­co popraw­ić jakość życia pac­jen­ta, zmniejsza­jąc częs­totli­wość i nasile­nie napadów. W przy­pad­ku padacz­ki u dziec­ka, poz­woli to na odpowied­nie zad­ban­ie o jego zdrowie i bezpieczeństwo.

Czy badania na padaczkę postawią diagnozę?

Choć bada­nia na padaczkę dostar­cza­ją ważnych infor­ma­cji, diag­noza zwyk­le wyma­ga kom­plek­sowej oce­ny, która obe­j­mu­je his­torię medy­czną pac­jen­ta oraz ser­ię testów diag­nos­ty­cznych. Wiele przy­pad­ków padacz­ki diag­nozu­je się na pod­staw­ie opisu napadów i wyników elek­troence­falo­grafii (EEG), która rejestru­je akty­wność elek­tryczną mózgu. W niek­tórych przy­pad­kach konieczne mogą być dodatkowe bada­nia obra­zowe, takie jak MRI, aby wyk­luczyć inne przy­czyny napadów, takie jak guzy mózgu czy uszkodzenia naczyniowe. Obec­nie częs­to wykonu­je się również gene­ty­czne bada­nia padacz­ki, takie jak np. badanie WES.

Badania na padaczkę — rodzaje

Do najczęst­szych badań wyko­rzysty­wanych w diag­nos­tyce padacz­ki należą badanie WWG, MRI, tomo­grafia kom­put­erowa oraz bada­nia gene­ty­czne dla dzieci. Gene­ty­czne badanie WES jest testem, który jest w stanie rozpoz­nać przy­czynę padacz­ki, jeżeli leży w genach. Dzię­ki wyko­na­niu tego bada­nia, może­my przyspieszyć cały pro­ces diag­nozy padacz­ki. Poz­woli to na wprowadze­nie ukierunk­owanego i odpowied­nio dobranego leczenia padaczki.

Badania na padaczkę — cena

Koszt badań na padaczkę może się różnić w zależnoś­ci od kra­ju, regionu, rodza­ju wykony­wanych testów oraz infra­struk­tu­ry medy­cznej. EEG jest zazwyczaj najm­niej kosz­townym testem, pod­czas gdy bardziej zaawan­sowane bada­nia obra­zowe, takie jak MRI, mogą być droższe. Bada­nia WES kosz­tu­ją około kil­ka tysię­cy zło­tych, jed­nak anal­izu­ją około 23 000 genów. Są to obec­nie najsz­er­sze bada­nia gene­ty­czne dla dzieci i dorosłych. Warto zas­tanow­ić się nad jego wyko­naniem, tym bardziej, jeżeli chodzi o padaczkę u dzieci. Test WES może pomóc nam uniknąć wykony­wa­nia wielu różnych badań.

mail