Badania na padaczkę - jak wyglądają? Przeskocz do treści
coloalert

Badania na padaczkę — jak wyglądają?

Badania na padaczkę - jak rozpoznać padaczkę u dzieckaBada­nia na padaczkę pozwala­ją stwierdz­ić lub wyk­luczyć wys­tępowanie padacz­ki. Epilep­s­ja u dzieci objaw­ia się wyłącznie napada­mi drgawek, które osłabi­a­ją orga­nizm obniża­jąc kon­cen­trację czy zaburza­jąc rozwój dziec­ka. Napady padaczkowe mogą współwys­tępować z inny­mi choroba­mi, dlat­ego warto wykon­ać bada­nia gene­ty­czne na padaczkę, które poma­ga­ją postaw­ić trafną diagnozę.

Bada­nia na padaczkę — jak rozpoz­nać padaczkę u dziecka?
Kiedy zde­cy­dować się na wyko­nanie bada­nia na padaczkę u dziecka?
Bada­nia na padaczkę — czy wiek dziec­ka ma znaczenie?
Jakie możli­woś­ci daje rodz­i­com wyko­nanie bada­nia na padaczkę u dziecka?

Badania na padaczkę — jak rozpoznać padaczkę u dziecka?

Bada­nia na padaczkę u dziec­ka są bard­zo ważne, ponieważ pozwala­ją odróżnić ją od innych chorób. Jeśli chodzi o padaczkę u dziec­ka, to jedynym objawem są napady drgawek, które mogą przy­bier­ać różną częs­totli­wość. Ich wys­tępowa­nia wpły­wa jed­nak na inne aspek­ty życia, w tym przede wszys­tkim na rozwój dziec­ka oraz jego kon­cen­trację. Pier­wszym syg­nałem zwias­tu­ją­cym chorobę są jed­nak drgaw­ki u dziec­ka.

Kiedy zdecydować się na wykonanie badania na padaczkę u dziecka?

Bada­nia na padaczkę warto wykon­ać, gdy pojaw­ia­ją się u dziec­ka konkretne objawy, w tym: napady drgawkowe, duszność, odrętwie­nie, ślino­tok. Częs­to dziecko traci również kon­takt z rzeczy­wis­toś­cią. Napady drgawek mogą prze­b­ie­gać inaczej u każdego dziec­ka, mogą mieć inne nasile­nie, dlat­ego istot­na jest sze­ro­ka diag­nos­ty­ka uwzględ­ni­a­ją­ca badanie WES.

Badania na padaczkę — czy wiek dziecka ma znaczenie?

Bada­nia na padaczkę należy wykon­ać jak najw­cześniej, aby w krótkim cza­sie wyk­luczyć lub potwierdz­ić diag­nozę padacz­ki. W ten sposób moż­na szy­bko pod­jąć adek­watne lecze­nie i zmniejszyć ryzyko zmi­an, jakie mogą pojaw­ić się w orga­nizmie dziec­ka na skutek wys­tępowa­nia objawów choro­by. Jeśli chodzi o bada­nia gene­ty­czne na padaczkę to wiek dziec­ka nie ma znaczenia, ponieważ są one bez­pieczne dla pac­jen­tów nieza­leżnie od wieku.

Jakie możliwości daje rodzicom wykonanie badania na padaczkę u dziecka?

Badanie na padaczkę pozwala stwierdz­ić, czy padacz­ka ma podłoże gene­ty­czne. Po drugie pozwala wdrożyć odpowied­nie lecze­nie padacz­ki, wyciszyć objawy wys­tępu­jące u dziec­ka i zmniejszyć ryzyko negaty­wnych kon­sek­wencji ich występowania.

mail