Zakrzepica – objawy, czynniki ryzyka, diagnostyka Genetyczne.pl Przeskocz do treści
coloalert

Zakrzepica – objawy, czynniki ryzyka, diagnostyka

Zakrzepi­ca jest stanem, gdy pow­sta­ją skrzepliny – najczęś­ciej w żyłach. Ich obec­ność może powodować powikła­nia, z których najpoważniejszy to zator płuc­ny. Zobacz, jak objaw­ia się zakrzepi­ca, jakie bada­nia wykon­ać i jakie są czyn­ni­ki ryzy­ka jej wystąpienia.

zakrzepica

Zakrzepica – jak się objawia?

W wielu przy­pad­kach zakrzepi­ca dłu­go nie daje objawów, a niepraw­idłowość daje o sobie znać dopiero po wys­tąpi­e­niu powikłań. Najczęś­ciej skrzepliny pojaw­ia­ją się w kończy­nach dol­nych, czego objawy to:

  • obrzęk nogi/nóg;
  • ból nogi/nóg, szczegól­nie od kolan w dół;
  • zacz­er­wie­nie­nie skóry;
  • zasinie­nie skóry;
  • ucieple­nie skóry;
  • stan pod­gorączkowy.

Przy ich wys­tąpi­e­niu trze­ba jak najszy­b­ciej udać się do lekarza.

Zakrzepica – co zwiększa ryzyko?

Wyższe ryzyko zachorowa­nia wys­tępu­je u kobi­et sto­su­ją­cych antykon­cepcję hor­mon­al­ną dwuskład­nikową, w ciąży i pod­czas połogu. Zakrzepi­ca częś­ciej pojaw­ia się też u osób otyłych, w starszym wieku, przy choro­bie nowot­worowej. Sprzy­ja­ją jej też długie unieru­chomie­nie czy prze­by­cie zabiegu. Ryzyko to rośnie szczegól­nie w przy­pad­ku obec­noś­ci trom­bofil­ii wrod­zonej – gene­ty­cznej ten­dencji do nadkrzepliwości.

Zakrzepica – na czym polega diagnostyka?

W celu sprawdzenia, czy wys­tępu­je gene­ty­cz­na skłon­ność do tworzenia zakrzepów, warto wykon­ać badanie na trom­bofil­ię wrod­zoną. Jeśli lekarz już pode­jrze­wa zakrzepicę, diag­nos­ty­ka obe­j­mu­je bada­nia krwi (m.in. poziom fibryno­genu, licz­ba płytek krwi, poziom D‑dimerów), USG dopplerowskie, a w niek­tórych sytu­ac­jach tomo­grafię czy rezonans.

mail