USG tarczycy - wskazania, przygotowania do badania, przebieg... Przeskocz do treści
coloalert

USG tarczycy — wskazania, przygotowanie do badania, przebieg

USG tar­czy­cy jest pod­sta­wowym badaniem wykony­wanym w celu zdi­ag­no­zowa­nia chorób tar­czy­cy. Częs­to to właśnie to badanie pozwala lekar­zowi rozez­nać się, jakim prob­le­mem zdrowot­nym bory­ka się pac­jent. Dzię­ki ultra­sono­grafii lekarz może określić wielkość tar­czy­cy oraz dostrzec ewen­tu­alne zmi­any w jej obrę­bie w postaci tor­bieli czy guzków.

usg tarczycy

W bada­niu ultra­sono­graficznym wyko­rzys­tu­je ultra­dźwię­ki. Spec­jal­ny aparat wysyła falę ultra­dzwiękową, która odbi­ja się od tkanek i wraca z powrotem do głow­icy aparatu. Tworzy się obraz, widoczny na mon­i­torze. Dzię­ki temu spec­jal­ista może dokon­ać pomi­aru badanego narzą­du oraz ocenić jego budowę.

Jakich informacji dostarcza USG tarczycy?

  • Pozwala ocenić, czy tar­czy­ca ma praw­idłową wielkość;
  • Pozwala wykryć takie zmi­any w obrę­bie tar­czy­cy, jak tor­biele, guz­ki czy zwapnienia;
  • Pozwala ocenić miąższ tarczycy;
  • Pozwala wykryć stan zapal­ny w obrę­bie tar­czy­cy, charak­terysty­czny dla choro­by Hashimoto.

USG tarczycy – kto powinien wykonać badanie?

USG tar­czy­cy odby­wa się zwyk­le albo w gabinecie endokryno­log­icznym, albo w pra­cowni ultra­sono­graficznej, na zlece­nie endokrynolo­ga. Wskazaniem do przeprowadzenia USG tar­czy­cy jest m.in. pow­ięk­sze­nie obwodu szyi lub obec­ność zmi­an w obrę­bie tar­czy­cy wyczuwal­nych w bada­niu pal­pa­cyjnym. USG tar­czy­cy zale­ca się również osobom z niepraw­idłowym wynikiem bada­nia poziomu hor­monów oraz z pod­wyżs­zonym poziomem prze­ci­w­ci­ał prze­ci­wtar­czy­cowych. Za pomocą USG mon­i­toru­je się również stan pac­jen­tów będą­cych w trak­cie leczenia hormonalnego.

USG tarczycy – przygotowanie do badania, przebieg

USG tar­czy­cy jest badaniem niein­wazyjnym, całkowicie bezbolesnym i trwa zaled­wie kil­ka min­ut. Do bada­nia nie trze­ba się też w żaden sposób przy­go­towywać. Pac­jent kładzie się na wznak na kozetce, a lekarz smaru­je jego szyję spec­jal­nym żelem. Następ­nie przykła­da do niej głow­icę aparatu USG i prze­suwa w celu uch­wyce­nia obrazu badanego gruc­zołu. Idąc na USG tar­czy­cy, warto zabrać ze sobą również wyni­ki innych badań, np. wyni­ki badań hor­mon­al­nych czy scyntygrafii.

Zdję­cie: Designed by Peoplecreations

 

 

mail