Przeskocz do treści
coloalert

Migrena — jakie są jej objawy i przyczyny?

Migrena to bard­zo pop­u­lar­na dolegli­wość neu­ro­log­icz­na, która najczęś­ciej doty­ka kobi­ety. Wiąże się z sil­ny­mi, napad­owy­mi bóla­mi głowy, które uniemożli­wia­ją nor­malne funkcjonowanie. Jakie są objawy i przy­czyny migreny? Co oznacza migrena z aurą? Wyjaś­ni­amy poniżej.migrena

Spis treś­ci:

1. Migrena — czym jest?
2. Migrena — objawy
3. Migrena — przyczyny
4. Co na migreny może być stosowane?
5. Zatem co na migreny jest skuteczne?

Migrena — czym jest?

Migrena to przewlekła choro­ba, dla której charak­terysty­czne są napad­owe, silne bóle głowy z towarzyszą­cy­mi dodatkowy­mi objawa­mi. Schorze­nie to nie wyni­ka z żad­nych chorób towarzyszą­cych i jest zal­iczane do tzw. pier­wot­nych napad­owych bóli głowy.
Według danych Świa­towej Orga­ni­za­cji Zdrowia (WHO) migrena jest najbardziej powszech­ną chorobą przewlekłą i doty­ka pon­ad 12% populacji.

Migrena — objawy

Objawy migreny to przede wszys­tkim bard­zo inten­sy­wny i sil­ny ból głowy, który zazwyczaj zlokali­zowany jest z jed­nej strony głowy – za gałką oczną i skro­nią. Najczęś­ciej ma charak­ter naras­ta­ją­cy i pul­su­ją­cy. Towarzyszą mu nud­noś­ci i wymio­ty, nad­wrażli­wość na dźwię­ki, zapachy, światło.

U 25% chorych wys­tępu­je tzw. migrena z aurą, czyli poprzedza­jące ból przemi­ja­jące objawy neu­ro­log­iczne, które trwa­ją zazwyczaj od kilku do kilkudziesię­ciu min­ut. Są to najczęś­ciej objawy migreny wzrokowej, które nazy­wa się migreną oczną. Jest to zespół symp­tomów neu­ro­log­icznych, do których moż­na zal­iczyć: mrocz­ki, błys­ki, plamy przed ocza­mi, wid­ma świ­etlne, kłopo­ty z ostroś­cią widzenia, miga­jące fale przed ocza­mi, zmieni­a­ją­cy się rozmi­ar widzianych przed­miotów, częś­ciową utratę wzroku pod­czas ataku. Mogą to być również objawy migreny związane z zaburzeni­a­mi czu­ciowy­mi, wer­bal­ny­mi i ruchowy­mi. Migrena z aurą może poprzedzać ból głowy bądź wys­tępować w jego trakcie.

Migrena to bard­zo nieprzewidy­walne schorze­nie, które może nagle się pojaw­iać, szy­bko rozwi­jać i osią­gać apogeum w ciągu 2–3 godzin.

Migrena — przyczyny

Wielo­let­nia obserwac­ja choro­by pozwala przy­puszczać, że przy­czyny migreny są bard­zo złożone i mają podłoże zarówno gene­ty­czne, jak i środowiskowe.

Przeprowad­zone bada­nia dna sugeru­ją, że migrena uwarunk­owana jest gene­ty­cznie i z udzi­ałem wielu genów dochodzi do zaburzeń w funkcjonowa­niu kanałów jonowych w komórkach mózgu. Anal­iza asoc­ja­cyj­na całego geno­mu ukaza­ła, że jeśli w genomie ist­nieje specy­ficzny wari­ant gene­ty­czny, który jest zlokali­zowany na chro­mo­somie 8, posi­adacz może być bardziej narażony na migrenę bez aury.

Pon­ad­to anal­izy poz­woliły początkowo na ziden­ty­fikowanie 44 mutacji, które były istot­nie pow­iązane z wys­tąpi­e­niem migreny. Mutac­je wys­tępu­ją w 38 różnych obszarach geno­mu, w tym jeden umiejs­cowiony jest na chro­mo­somie X. Pogłębione anal­izy rozpoz­nały już 123 loci, które zwięk­sza­ją ryzyko wys­tąpi­enia migreny.

Jakie są jeszcze przy­czyny migreny? Oto one:
• zmi­any hormonalne;
• stres;
• pozostawanie na czc­zo lub ograniczanie jedzenia;
• zmi­any pogody;
• niewłaś­ci­wa dieta;
• alkohol;
• zapachy (szczegól­nie silne i nieprzy­jemne perfumy);
• zmi­any ryt­mu serca;
• zaburzenia snu.

Co na migreny może być stosowane?

Nie jest możli­we, by całkowicie wyleczyć migrenę. Uważa się ją za schorze­nie, które nie zagraża życiu, ale znacznie obniża jego wyda­jność i jakość. Częs­tość napadów migrenowych, ich czas trwa­nia i nasile­nie bólu jest inne u różnych osób. Z tego powodu część osób cier­pią­ca na migrenę gorzej funkcjonu­je w społeczeńst­wie bądź ma trud­noś­ci w utrzy­ma­niu akty­wnoś­ci zawodowej.

Zatem co na migreny jest skuteczne?

Wiele osób, które od lat zma­ga­ją się z tym schorze­niem, potrafi zauważyć objawy migreny syg­nal­izu­jące jej atak. Dokład­na obserwac­ja prowad­zona przez pac­jen­ta może pomóc rozpoz­nać potenc­jalne czyn­ni­ki prowadzące do ataku.

W lecze­niu migreny sto­su­je się far­makologię, a o jej włącze­niu decy­du­je lekarz na pod­staw­ie indy­wid­u­al­nej sytu­acji pac­jen­ta. Przyj­mowanie leków może mieć charak­ter doraźny lub profilaktyczny.

Gdy dochodzi do ataku migreny i konieczne jest zas­tosowanie odpowied­nich leków, za pod­stawę dzi­ała­nia uzna­je się jak najw­cześniejsze ich przyję­cie, by jak najszy­b­ciej się wchłonęły. Najczęś­ciej są to nies­teroid­owe leki prze­ci­wza­palne oraz tryptany.

Pac­jen­tom z więk­szą liczbą ataków (co najm­niej 4 dni bólowe w miesiącu) pro­ponu­je się lecze­nie pro­fi­lak­ty­czne w celu zmniejszenia ich nasile­nia i częstotliwości.

Co na migreny przewlekłe jest zale­cane pac­jen­tom? Otóż w lecze­niu pro­fi­lak­ty­cznym migreny przewlekłej (tzn. gdy bóle głowy wys­tępu­ją przy­na­jm­niej 8 razy w miesiącu) pro­ponowane jest stosowanie toksyny bot­u­li­nowej, którą pac­jent przyj­mu­je z określoną pro­ce­durą co 3 miesiące.

Oceń
mail