Równowaga między pracą i życiem rodzinnym: jak ją osiągnąć? Przeskocz do treści
coloalert

Jak utrzymać równowagę między pracą a życiem rodzinnym?

Równowa­ga między pracą a życiem pry­wat­nym to fun­da­ment szczęśli­wego życia. Dzię­ki niej będziemy dobrze wykony­wać swo­ją pracę, a przy tym nie zanied­by­wać siebie i swoich blis­kich. Zobacz, jak najłatwiej utrzy­mać równowagę między pracą a życiem rodzinnym!jak utrzymać równowagę między pracą a życiem rodzinnym

Spis treś­ci:

 1. Co daje równowa­ga między pracą a życiem rodzinnym?
 2. Jak utrzy­mać równowagę między pracą a życiem rodzinnym?

Co daje równowaga między pracą a życiem rodzinnym?

Równowa­ga między pracą a życiem rodzin­nym może przynieść wiele korzyś­ci nam, naszej fir­mie oraz nasze­mu pra­co­daw­cy. Dzię­ki niej:

 •  Jesteśmy mniej zestre­sowani, co zapo­b­ie­ga bólom głowy, zmęcze­niu i bezsenności
 •  Jesteśmy bardziej pro­duk­ty­wni, ponieważ mamy więcej energii i zapału do działania
 •  Jesteśmy mniej narażeni na wypale­nie zawodowe, ponieważ częś­ciej pozwalamy sobie na zaję­cia niezwiązane z pracą

Jak utrzymać równowagę między pracą a życiem rodzinnym?

Osiąg­nię­cie równowa­gi między pracą i życiem rodzin­nym może wydawać się czymś niemożli­wym. W rzeczy­wis­toś­ci nie jest to jed­nak aż tak trudne.

Pomogą Wam w tym pomoc­ne wskazówki:

 •  Ustal konkretne godziny pra­cy i ich przestrze­gaj – w pozostałym cza­sie zapom­nij o obow­iązkach zawodowych. Nie powinieneś zabier­ać niedokońc­zonej pra­cy do domu.
 •  Zor­ga­nizuj swój czas – zacznij prowadz­ić kalen­darz i notuj w nim, ile cza­su poświę­ciłeś na pracę, a ile dla siebie i swoich bliskich.
 •  Wyz­nacz pri­o­ry­te­ty zawodowe – zada­nia real­izuj według określonego har­mono­gra­mu od najważniejszych do tych najm­niej ważnych. Dzię­ki temu unikniesz chao­su oraz zbęd­nego prze­ciąża­nia się.
 •  Pamię­taj o urlop­ie — każdy z nas zasługu­je na odpoczynek i ma do niego pra­wo. Wyko­rzys­tuj więc swój urlop wtedy, kiedy tylko możesz. Dzię­ki temu wró­cisz do pra­cy z naład­owany­mi bate­ri­a­mi. Pamię­taj, że w trak­cie urlopu nie powinieneś sprawdzać pra­cown­iczego e‑maila ani odbier­ać tele­fonów z pra­cy. Jest to Twój czas, który powinieneś wyko­rzys­tać dla siebie.
 •  Nie pracuj codzi­en­nie – week­end powinieneś spędz­ić bez pra­cy. Skup się wtedy na swoich blis­kich czy na włas­nych pas­jach. Jeśli jed­nak musisz pra­cow­ać w week­end, to poświęć na to inne dni wolne.
 •  Pamię­taj o swoich grani­cach w pra­cy — przełożonym zdarza się zarzu­cać nas obow­iązka­mi, którym nie jesteśmy w stanie sprostać. Jeśli spotkała Cię taka sytu­ac­ja, to poproś o pomoc współpra­cown­ików lub powiedz przełożone­mu, że aktu­al­nie lista Twoich obow­iązków jest zbyt długa.
Oceń
mail