5 propozycji ciekawych edukacyjnych aplikacji dla dzieci Przeskocz do treści
coloalert

Edukacyjne aplikacje dla dzieci — 5 najfajniejszych propozycji

Nowe tech­nolo­gie mogą przynieść naszym dzieciom wiele korzyś­ci. Nie tylko dostar­cza­ją one rozry­w­ki, ale także mogą wspo­ma­gać ich wszech­stron­ny rozwój. Bez­pieczne i dobrze zapro­jek­towane aplikac­je to świetne narzędzie eduka­cyjne. Sprawdź nasze propozy­c­je pię­ciu naj­ciekawszych eduka­cyjnych aplikacji dla dzieci!edukacyjne aplikacje dla dzieci

Spis treś­ci:

  1. Squla
  2. Thinkrolls
  3. Bandi­mal
  4. Meko­ra­ma
  5. Scratch

Squla

Squla to aplikac­ja, w której zawarte są treś­ci zgodne z wyty­czny­mi Min­is­terst­wa Edukacji Nar­o­dowej. Zna­jdziemy na niej różnego rodza­ju quizy i gry, które nie tylko uczą, ale także baw­ią. W sum­ie jest ich pon­ad 65 tysię­cy. Są one przez­nac­zone dla dzieci w wieku od przed­szko­la do 6 klasy. Świet­nie sprawdzą się w pro­ce­sie przy­go­towa­nia do różnego rodza­ju testów szkolnych.

Thinkrolls

Thinkrolls to gra log­icz­na przez­nac­zona dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat. Pole­ga ona na przemierza­niu różnych tras, na których czeka­ją na nas różnorodne wyzwa­nia. Gra ma w sum­ie pon­ad 200 poziomów o różnych stop­ni­ach trud­noś­ci. Pod­czas każdego z nich dziecko rozwi­ja umiejęt­ność obserwacji, rozu­mowa­nia oraz rozwiązy­wa­nia prob­lemów. Ćwiczy również swo­ją pamięć i kon­cen­trację uwa­gi. Przy tym wszys­tkim dzieci także świet­nie się bawią.

Bandimal

Jest to aplikac­ja, w której Two­je dziecko może kom­ponować swo­ją włas­ną muzykę. Dźwię­ki mogą przyspieszać i zapęt­lać, a gotowe utwory zapisy­wać w bib­liotece tele­fonu czy table­tu. Jest więc to wspani­ałe narzędzie do roz­wo­ju muzy­cznego naszych pociech. Śmi­ało może­my pokazać ją już cztero­latkom, ale gwaran­tu­je­my, że spodo­ba się także dużo starszym dzieciom.

Mekorama

Jest to wspani­ała gra log­icz­na stwor­zona dla dzieci powyżej czwartego roku życia. Pole­ga ona na prze­chodze­niu robot­em przez spec­jal­ną plan­szę, z której nie może­my spaść. Dzieci pod­czas gry mogą korzys­tać z gotowych plan­sz lub tworzyć własne i udostęp­ni­ać je innym użytkown­ikom. Jest więc to wspani­ały sposób na ksz­tał­towanie u naszych pociech log­icznego myśle­nia i kreatywności.

Scratch

Aplikac­ja Scratch przez­nac­zona jest dla dzieci w wieku od 8 do 16 lat. Służy ona do nau­ki pod­staw pro­gramowa­nia poprzez tworze­nie prostych ani­macji oraz prostych gier. Pod­czas korzys­ta­nia z aplikacji ćwiczymy więc log­iczne myśle­nie oraz ksz­tał­tu­je­my kreaty­wność. Aplikac­ja pokazu­je także dzieciom, jak ciekawe może być programowanie.

Oceń
mail