Badania genetyczne dla dziecka: gdzie można je zrealizować? Przeskocz do treści
coloalert

Gdzie można zrealizować badania genetyczne dla dziecka?

Bada­nia gene­ty­czne to niesamowite narzędzia diag­nos­ty­czne. Pozwala­ją one dokład­nie przeanal­i­zować każdy gen dziec­ka, dzię­ki czemu wykryć może­my u dziec­ka wiele schorzeń wrod­zonych. Pozwala­ją one na rozpoz­nanie nawet tych chorób, które nie zaczęły się jeszcze objaw­iać. Sprawdź, gdzie moż­na zre­al­i­zować bada­nia gene­ty­czne dla dziecka!gdzie można zrealizować badania genetyczne dla dziecka

Spis treś­ci:

  1. Bada­nia gene­ty­czne dla dziec­ka — gdzie je zrealizujemy?
  2. Jak wyglą­da zre­al­i­zowanie badań gene­ty­cznych dla dziecka?

Badania genetyczne dla dziecka — gdzie je zrealizujemy?

Bada­nia gene­ty­czne wykon­amy w każdym lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­cznym. Mają one jed­nak zróżni­cow­aną ofer­tę, dlat­ego nie w każdej placów­ce będziemy mogli przeprowadz­ić każdy test. Do wyko­na­nia takich badań nie potrze­bu­je­my skierowa­nia. Wykon­amy je pry­wat­nie w niemal każdym lab­o­ra­to­ri­um. Niek­tóre z nich ofer­u­ją kon­sul­tację z lekarzem gene­tykiem przed wyborem bada­nia. Lekarz pod­powie nam, który test z ofer­ty lab­o­ra­to­ri­um będzie dla nas najlepszy.

Bada­nia gene­ty­czne może­my wykon­ać także bezpłat­nie dzię­ki refun­dacji Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia. Nie jest to jed­nak możli­we w przy­pad­ku wszys­t­kich badań. Do sko­rzys­ta­nia z refun­dacji potrzeb­ne jest skierowanie od lekarza gene­ty­ka. W takiej sytu­acji badanie gene­ty­czne zre­al­izu­je­my jedynie w lab­o­ra­to­ri­um, które ma pod­pisaną umowę z Nar­o­dowym Fun­duszem Zdrowia. W pozostałych placówkach nie będzie to możliwe.

Pamię­ta­jmy jed­nak, że wyko­nanie bada­nia gene­ty­cznego z refun­dacją trwa znacznie dłużej niż przeprowadze­nie tes­tu prywatnie.

Jak wygląda zrealizowanie badań genetycznych dla dziecka?

Jeśli chce­my wykon­ać badanie gene­ty­czne dla dzieci, to musimy skon­tak­tować się z wybranym przez nas lab­o­ra­to­ri­um. Zro­bić to może­my oso­biś­cie w placów­ce, tele­fon­icznie czy przez spec­jalne for­mu­la­rze na stronach inter­ne­towych. W ten sposób zamówimy wybrane przez nas badanie. Umówimy się także na pobranie do niego prób­ki lub otrzy­mamy zestaw do jej samodziel­nego pobra­nia. Jest to zależne od rodza­ju tes­tu gene­ty­cznego, który wybraliśmy.

Lab­o­ra­to­ri­um po otrzy­ma­niu prób­ki niezwłocznie rozpocznie jej anal­izę pod kątem zmi­an w genach. Jej wynik otrzy­mamy w ciągu kilku tygod­ni. Zale­ca się, aby został on skon­sul­towany z lekarzem gene­tykiem. Dzię­ki temu dowiemy się, co dokład­nie oznacza­ją wykryte zmi­any w genach i z czym się wiążą. Gene­tyk pod­powie nam również, jakie kole­jne kro­ki powin­niśmy podjąć.

Oceń
mail