Badania genetyczne: czy istnieją przeciwwskazania do wykonania? Przeskocz do treści
coloalert

Czy istnieją przeciwwskazania do badań genetycznych u dzieci?

Bada­nia gene­ty­czne pozwala­ją na wykrycie wielu schorzeń wrod­zonych u dzieci. Dzię­ki nim zdi­ag­nozu­je­my m.in. padaczkę, mukowis­cy­dozę, a nawet zaburzenia ze spek­trum autyz­mu. Ale czy bada­nia te na pewno są bez­pieczne? Czy ist­nieją prze­ci­wwskaza­nia do badań gene­ty­cznych u dzieci? Odpowiedzi na te pyta­nia zna­jdziesz w naszym najnowszym artykule!czy istnieją przeciwwskazania do badań genetycznych u dzieci

Spis treś­ci:

  1. Bada­nia gene­ty­czne — czy są bezpieczne?
  2. Czy ist­nieją prze­ci­wwskaza­nia do badań gene­ty­cznych u dzieci?
  3. Bez­pieczeńst­wo badań gene­ty­cznych a wąt­pli­woś­ci pacjentów

Badania genetyczne — czy są bezpieczne?

Bada­nia gene­ty­czne to całkowicie bez­pieczne narzędzia diag­nos­ty­czne. Próbkę do takich testów zawsze pobiera się w sposób niein­wazyjny. Może być to np. prób­ka krwi lub wymaz z policz­ka. Pobranie mate­ri­ału jest więc całkowicie bezbolesne i bez­pieczne dla dziecka.

Pobranie prób­ki do bada­nia gene­ty­cznego jest bez­pieczne zarówno w przy­pad­ku pobra­nia w placów­ce, jak i samodziel­nego pobra­nia w domu. Wielu pac­jen­tów obaw­ia się pobiera­nia prób­ki w warunk­ach domowych. Nie jest to jed­nak nic trud­nego. Wraz z zestawem pobran­iowym otrzy­mamy instrukcję, dzię­ki czemu badanie pobierze­my bez­piecznie. Przykład­owo w przy­pad­ku bada­nia WES Com­plex wystar­czy jedynie nakłuć palec pac­jen­ta, a następ­nie wycis­nąć z niego kro­plę krwi. Jest to szy­bkie i proste.

Czy istnieją przeciwwskazania do badań genetycznych u dzieci?

Bada­nia gene­ty­czne może­my wykon­ać u każdego. Nie ma tutaj żad­nego znaczenia wiek, stan zdrowia czy inne czyn­ni­ki. Nie ist­nieją żadne prze­ci­wwskaza­nia do wyko­na­nia badań gene­ty­cznych u dzieci. Ludzkie geny są niezmi­enne. Wynik bada­nia będzie więc zawsze taki sam.

Bezpieczeństwo badań genetycznych a wątpliwości pacjentów

Pac­jen­ci, decy­du­jąc się na badanie gene­ty­czne, częs­to mają wiele pytań i wąt­pli­woś­ci, które doty­czą m.in. bez­pieczeńst­wa i prze­ci­wwskazań. To nic dzi­wnego. Chodzi w końcu o ich zdrowie. W każdym przyz­woitym lab­o­ra­to­ri­um przed zamówie­niem bada­nia będziemy mogli poroz­maw­iać z per­son­elem medy­cznym, który odpowie na wszys­tkie nasze pyta­nia. Dzię­ki temu będziemy mogli zde­cy­dować się na test gene­ty­czny bez żad­nych niejasności.

W niek­tórych lab­o­ra­to­ri­ach przed badaniem sko­rzys­tać może­my z dar­mowej kon­sul­tacji z lekarzem gene­tykiem. Odpowie on na wszys­tkie nasze pyta­nia i doradzi, który test będzie dla nas najlep­szy. Dzię­ki temu będziemy mieli pewność, że przeprowadza­my badanie we właś­ci­wym miejscu.

Oceń
mail