Prekoncepcja.pl - portal o tym, jak przygotować się do ciąży Przeskocz do treści
coloalert

Prekoncepcja.pl — nowy portal o tym, jak dobrze przygotować się do ciąży

Genetyczne.pl ma nowego part­nera – por­tal Prekoncepcja.pl, skierowany do wszys­t­kich osób chcą­cych spełnić marze­nie o zdrowej ciąży. Jego główną ideą jest dostar­czanie rzetel­nych infor­ma­cji i porad na tem­at fizy­cznego i psy­chicznego przy­go­towa­nia do poczę­cia i urodzenia zdrowego dziecka.prekoncepcja

Prekoncepcja.pl – porady ekspertów

Treś­ci pub­likowane w ser­wisie Prekoncepcja.pl, to nie tylko artykuły redak­cyjne, ale również eksper­ck­ie — kon­sul­towane i twor­zone we współpra­cy ze spec­jal­is­ta­mi. Dzię­ki temu Prekoncepcja.pl sta­je się rzetel­nym źródłem infor­ma­cji i porad.

Prekoncepcja.pl – jak zajść w ciążę?

Artykuły pub­likowane w por­talu obe­j­mu­ją zagad­nienia związane z sze­roko rozu­mi­aną prekon­cepcją, czyli wszys­tki­mi dzi­ała­ni­a­mi, które pozwala­ją parom począć, a potem wydać na świat zdrowe dziecko. Sporo zna­jdziemy w nich infor­ma­cji na tem­at sty­lu życia przed ciążą – w tym diety, akty­wnoś­ci fizy­cznej czy roli nałogów. Dowiemy się również czegoś na tem­at sposobów zmniejsza­nia ryzy­ka poronienia oraz możli­wych przy­czyn niepłod­noś­ci part­ner­skiej. W ser­wisie dość moc­no zaak­cen­towanym tem­atem jest tem­at badań, które warto wykon­ać przed ciążą.

Autorzy ser­wisu nie zapom­nieli wspom­nieć tutaj o bada­ni­ach gene­ty­cznych, choć­by w kierunku trom­bofil­ii wrod­zonej czy wari­antów C677T i A1298C genu MTHFR —  zmi­an  gene­ty­cznych, które mogą wpłynąć na prze­bieg ciąży i rozwój dziec­ka. W jaki sposób? Trom­bofil­ia wrod­zona zwięk­sza ryzyko zakrzepicy (zwłaszcza w ciąży), która może skutkować poronie­niem, a nawet śmier­cią mat­ki. Obec­ność wspom­ni­anych wari­antów gene­ty­cznych uniemożli­wia z kolei praw­idłowe wchła­ni­an­ie kwa­su foliowego – wit­a­miny chroniącej przyszłe dziecko przed zaburzeni­a­mi w roz­wo­ju układu ner­wowego. Wykrycie trom­bofil­ii wrod­zonej i wari­antów C677T/A1298C, najlepiej jeszcze przed ciążą, daje szan­sę na uniknię­cie wszys­t­kich tych powikłań.

Co więcej, w por­talu zna­jdziecie również wykaz placówek i lab­o­ra­toriów gene­ty­cznych, gdzie moż­na zro­bić bada­nia w kierunku przy­czyn poronienia, niepłod­noś­ci oraz bada­nia przed ciążą.

Prekon­cepc­ja to nie tylko przy­go­towanie fizy­czne, ale też men­talne. W artykułach zna­jdziecie infor­ma­c­je doty­czące tego, w jaki sposób stres czy negaty­wne relac­je między part­nera­mi mogą wpłynąć na zdol­ność do poczę­cia dziecka.

Liczymy na długą i owoc­ną współpracę z por­talem Prekoncepcja.pl. Gorą­co zachę­camy również wszys­t­kich naszych czytel­ników do odwiedza­nia nowego ser­wisu. Mamy nadzieję, że infor­ma­c­je, które tam zna­jdziecie pod­powiedzą Wam jak najlepiej przy­go­tować się do ciąży.


Kon­takt: www.prekoncepcja.plGoogle +

prekoncepcja logo

 

.

.

.

Aktu­al­iza­c­ja: 5 mar­ca 2018 r. 

Autor: Natalia Jeziors­ka — redak­tor medyczny

 

.

.

Oceń
mail