,,Teraz położne! – wyzwania i możliwości dla zawodu’’ Przeskocz do treści
coloalert

Konferencja położnych — „Teraz położne! – wyzwania i możliwości dla zawodu’’

konferencja położnych 5 kwiet­nia 2017 roku w Katow­icach odbyła się kole­j­na kon­fer­enc­ja położnych, tym razem pod hasłem „Ter­az położne! – wyzwa­nia i możli­woś­ci dla zawodu’’. Inic­ja­torem tego niezwykłego wydarzenia była Fun­dac­ja Rodz­ić po Ludzku. Kon­fer­enc­je tego typu cieszą się ogrom­nym zain­tere­sowaniem. Nic dzi­wnego, idea jest wspani­ała, co potwierdz­iła atmos­fera panu­ją­ca zarówno na sali wykład­owej, jak i pod­czas prz­erw, które były doskon­ałą okazją, aby poroz­maw­iać, wymienić poglądy i doświadczenia.

Tem­aty­ka kon­fer­encji zachę­cała do uczest­nict­wa, podob­nie jak grono zapros­zonych wykład­ow­ców, wśród których znaleźli się wybit­ni spec­jal­iś­ci. Położne, które przy­były na kon­fer­encję mogły wysłuchać o tym, co może wpłynąć na pod­niesie­nie jakoś­ci ich pra­cy i na to, jak będą postrze­gane przez pac­jen­t­ki. Tem­aty­ka sku­pi­ała się wokół bard­zo ważnych z prak­ty­cznego pun­tu widzenia infor­ma­cji. Mówiono m.in. o stan­dar­d­ach opie­ki nad kobi­etą zarówno w cza­sie ciąży i pod­czas połogu. Porus­zono także bard­zo trud­ny, a zarazem sza­le­nie istot­ny tem­at opie­ki nad kobi­etą po poronie­niu i stra­cie dziecka.

W trak­cie kon­fer­encji nieustan­nie pod­kreślano rolę położnej w aktu­al­nym świecie medy­cznym – jako mar­ki samej w sobie. Zwracano uwagę na pro­ces budowa­nia jej prestiżu i wal­ki ze stereo­ty­pa­mi. Okazu­je się to niezwyk­le pomoc­ne, budzi zau­fanie pac­jen­tek i stanowi o tym, jak doce­ni­ana jest jej cięż­ka praca.

konferencja nova Nie zabrakło także naukowych aspek­tów. Porus­zono niezwyk­le ciekawy tem­at epi­gene­ty­ki, oraz znieczu­le­nia wziewnego stosowanego u kobi­et pod­czas porodu.

Poza salą wykład­ową moż­na było dowiedzieć się czegoś na tem­at nowoś­ci rynkowych –m.in. na tem­at tes­tu NOVA. Jest to rewolucyjne badanie pod wielo­ma wzglę­da­mi. Na pod­staw­ie tes­tu NOVA moż­na określić ryzyko wys­tąpi­enia u dziec­ka aż 87 chorób wrod­zonych, ale też przy­puszczal­ną odpowiedz pac­jen­ta na 32 sub­stanc­je stosowabe obec­nie w lecze­niu dzieci.

Wyso­ki poziom mery­to­ryczny wszys­t­kich wykładów, jak i intere­su­ją­ca tem­aty­ka oraz możli­wość dyskusji, stworzyły wspani­ałą atmos­ferę pod­czas spotka­nia. Moż­na więc być pewnym, że kole­jne kon­fer­enc­je orga­ni­zowane przez Fun­dację Rodz­ić po Ludzku przy­ciągną rzesze zainteresowanych.

Źródło zdjęć: Fun­dac­ja Rodz­ić po Ludzku

Aktu­al­iza­c­ja: 27 wrześ­nia 2017 r. 

Autor: redakc­ja ser­wisu Genetyczne.pl

 

 

 

 

Oceń
mail