antykoncepcja hormonalna baner
antykoncepcja hormonalna baner mobilny

Muzycy z zespołem Downa i autyzmem — czy uda im się podbić świat muzyki?

Zespół Pert­ti Kurikan Nimipäivät (pol. imieniny Per­ti Kurikana) jest bez wąt­pi­enia zjawiskiem na europe­jskiej sce­nie muzy­cznej. Dlaczego? Członka­mi tej fińskiej kapeli punk rock­owej są oso­by cier­piące na choro­by gene­ty­czne — zespół Dow­na i autyzm. Gra­ją ze sobą od 2009 roku, a muzy­ka wyda­je się być dla nich najlep­szą ter­apią.

muzycy z zespołem downa i autyzmem

Choroby genetyczne, z którymi się zmagają nie przeszkadzają im w realizowaniu pasji

Zespół reprezen­tował Fin­landię na 60. konkur­sie piosen­ki Eurow­iz­ji w Wied­niu, którego trans­misję mogliśmy oglą­dać nie tak dawno temu na ante­nie telewiz­ji pol­skiej. I choć grupie nie udało się wejść do finału, to jego członkom poz­woliło pokazać się szer­szej pub­licznoś­ci, a przy okazji spełnić najwięk­sze marze­nie. Chcieli, aby pub­liczność europe­js­ka zapamię­tała ich nie przez niepełnosprawność, a tal­ent i pasję do muzy­ki. Wys­tępem na wielkiej sce­nie udowod­nili też, że nie wsty­dzą się swo­jej odmi­en­noś­ci i nie ma dla nich bari­er niemożli­wych do poko­na­nia.

Brak sukce­su zespołu wywołał law­inę negaty­wnych komen­tarzy wśród fanów moc­niejszego brzmienia, akty­wnie wspier­a­ją­cych zespół na łamach mediów społecznoś­ciowych, w tym face­booku i twit­terze.

A może Eurow­iz­ja, kry­tykowana od lat przez znaw­ców muzy­ki za pro­mowanie niezbyt ambit­nej twór­c­zoś­ci, nie była jeszcze gotowa na coś tak ory­gi­nal­nego?

Początki zespołu

Do pow­sta­nia zespołu doszło w 2009 roku pod­czas chary­taty­wnych warsz­tatów dla dorosłych z niepełnosprawnoś­cią intelek­tu­al­ną. Inic­ja­torem tego niezwykłego pro­jek­tu był gitarzys­ta Pert­ti Kurik­ka i to właśnie od jego imienia gru­pa zawdz­ięcza swo­ją nazwę. I tak członka­mi zespołu zostali: Kari Aal­to, Sami Helle Toni Väl­i­ta­lo i oczy­wiś­cie Pert­ti Kurik­ka. Niespeł­na rok od tego spotka­nia na światło dzi­enne wyszrdł ich pier­wszy studyjny minial­bum Ei yhteiskun­ta yhtä miestä kaipaa. Rok później ukaza­ły się dwa kole­jne krąż­ki, następ­nie jeszcze albumy kom­pi­la­cyjne. Muzy­cy sukcesy­wnie pow­ięk­sza­ją swo­ją, i tak bogatą już dysko­grafię.

Film „Zespół Punka”

W 2012 roku pow­stał film doku­men­tal­ny zaty­tułowany „Zespół Pun­ka”, i to właśnie członkowie Pert­ti Kurikan Nimipäivät stali się jego główny­mi bohat­era­mi. Dzieło opowia­da nie tylko o tru­dach codzi­en­nego życia osób cho­ru­ją­cych na zespół Dow­na i autyzm , ale przede wszys­tkim o twór­c­zoś­ci, pra­cy zawodowej i ogrom­nej miłoś­ci do muzy­ki.

Autor: Natalia Jeziors­ka — redak­tor medy­czny
Źródło infor­ma­cji: muzyka.onet.pl
Zdję­cie: Pixabay.com

 

 


Zobacz też: achon­droplaz­ja, alkatonuria, ane­mia sier­powa­ta, autyzm, cięż­ki złożony niedobór odpornoś­ci (SCID)choro­ba Alzheimera, cukrzy­ca, choro­ba Fabry’egochoro­ba Gauchera, choro­ba Menke­sachoro­ba WilsonaDal­tonizmDys­trofia mięśniowa Duchenne’a, far­makogenomi­ka,  faw­izmfeny­loke­tonuriahemochro­ma­toza, hemofil­ia, hiper­tri­choza, homo­cystynuria, kląt­wa Ondyny, mno­gi niedobór kar­boksy­lazymukowis­cy­doza, osteo­poroza, padacz­ka u dziec­kapor­firia, rdzeniowy zanik mięśni, tri­so­mia 8, tri­so­mia 15, tri­so­mia 16, tri­so­mia 22zespół Beck­witha-Wiede­man­na, zespół Charge, zespół Cri du Chat, zespół Edward­sa, zespół Gilber­ta, zespół Kline­fel­tera, zespół Mar­fana, zespół Noo­nan, zespół Patau, prob­le­my skórne a celi­akia, zmi­any osobowoś­ci i zachowa­niazespół Ret­ta, zespół Sil­lvera-Rus­sel­la, zespół super­sam­i­cy, zespół Tourette’a, zespół Turn­era, trom­bofil­ia wrod­zona zespół Usheratest DNA , pora­da gene­ty­ka, gene­ty­czne choro­by meta­bol­icznePrekoncepcja.pl — jak zajść w ciążę? , wodor­owy test odd­e­chowy a badanie gene­ty­czne na nietol­er­ancję lak­tozy, kwa­sice u dzieci, bada­nia gene­ty­czne


 

Muzy­cy z zespołem Dow­na i autyzmem — czy uda im się pod­bić świat muzy­ki?

Warto przeczytać:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Przeczytaj poprzedni wpis:
modelka z zespołem Downa
Modelka z zespołem Downa – czy ma szansę w świecie mody?

18-letnia dziś Madeline Stuart, mieszkanka australijskiego Brisbane, od najmłodszych lat marzyła o karierze modelki. I...

Zamknij
,,,