Muzycy z zespołem Downa i autyzmem - czy uda im się podbić świat? Przeskocz do treści
coloalert

Muzycy z zespołem Downa i autyzmem — czy uda im się podbić świat muzyki?

Zespół Pert­ti Kurikan Nimipäivät (pol. imieniny Per­ti Kurikana) jest bez wąt­pi­enia zjawiskiem na europe­jskiej sce­nie muzy­cznej. Dlaczego? Członka­mi tej fińskiej kapeli punk rock­owej są oso­by cier­piące na choro­by gene­ty­czne — zespół Dow­na i autyzm. Gra­ją ze sobą od 2009 roku, a muzy­ka wyda­je się być dla nich najlep­szą terapią.

muzycy z zespołem downa i autyzmem

Choroby genetyczne, z którymi się zmagają nie przeszkadzają im w realizowaniu pasji

Zespół reprezen­tował Fin­landię na 60. konkur­sie piosen­ki Eurow­iz­ji w Wied­niu, którego trans­misję mogliśmy oglą­dać nie tak dawno temu na ante­nie telewiz­ji pol­skiej. I choć grupie nie udało się wejść do finału, to jego członkom poz­woliło pokazać się szer­szej pub­licznoś­ci, a przy okazji spełnić najwięk­sze marze­nie. Chcieli, aby pub­liczność europe­js­ka zapamię­tała ich nie przez niepełnosprawność, a tal­ent i pasję do muzy­ki. Wys­tępem na wielkiej sce­nie udowod­nili też, że nie wsty­dzą się swo­jej odmi­en­noś­ci i nie ma dla nich bari­er niemożli­wych do pokonania.

Brak sukce­su zespołu wywołał law­inę negaty­wnych komen­tarzy wśród fanów moc­niejszego brzmienia, akty­wnie wspier­a­ją­cych zespół na łamach mediów społecznoś­ciowych, w tym face­booku i twitterze.

A może Eurow­iz­ja, kry­tykowana od lat przez znaw­ców muzy­ki za pro­mowanie niezbyt ambit­nej twór­c­zoś­ci, nie była jeszcze gotowa na coś tak oryginalnego?

Początki zespołu

Do pow­sta­nia zespołu doszło w 2009 roku pod­czas chary­taty­wnych warsz­tatów dla dorosłych z niepełnosprawnoś­cią intelek­tu­al­ną. Inic­ja­torem tego niezwykłego pro­jek­tu był gitarzys­ta Pert­ti Kurik­ka i to właśnie od jego imienia gru­pa zawdz­ięcza swo­ją nazwę. I tak członka­mi zespołu zostali: Kari Aal­to, Sami Helle Toni Väl­i­ta­lo i oczy­wiś­cie Pert­ti Kurik­ka. Niespeł­na rok od tego spotka­nia na światło dzi­enne wyszrdł ich pier­wszy studyjny minial­bum Ei yhteiskun­ta yhtä miestä kaipaa. Rok później ukaza­ły się dwa kole­jne krąż­ki, następ­nie jeszcze albumy kom­pi­la­cyjne. Muzy­cy sukcesy­wnie pow­ięk­sza­ją swo­ją, i tak bogatą już dyskografię.

Film „Zespół Punka”

W 2012 roku pow­stał film doku­men­tal­ny zaty­tułowany „Zespół Pun­ka”, i to właśnie członkowie Pert­ti Kurikan Nimipäivät stali się jego główny­mi bohat­era­mi. Dzieło opowia­da nie tylko o tru­dach codzi­en­nego życia osób cho­ru­ją­cych na zespół Dow­na i autyzm , ale przede wszys­tkim o twór­c­zoś­ci, pra­cy zawodowej i ogrom­nej miłoś­ci do muzyki.

Autor: Natalia Jeziors­ka — redak­tor medyczny
Źródło infor­ma­cji: muzyka.onet.pl
Zdję­cie: Pixabay.com

 

 

Oceń
mail