Światowy Dzień Serca 2022 - dowiedz się, jak dbać o swoje serce! Przeskocz do treści
coloalert

Światowy Dzień Serca — 25 września 2022 r.

Świa­towy Dzień Ser­ca to wspani­ałe świę­to, które ma zwięk­szyć świado­mość społeczeńst­wa na tem­at chorób ser­cowo-naczyniowych. Jest on obchod­zony w ostat­nią niedzielę wrześ­nia. W tym roku Świa­towy Dzień Ser­ca przy­pad­nie więc na 25 września.Światowy Dzień Serca

Spis treś­ci:

1. Idea Świa­towego Dnia Serca
2. Obchody Świa­towego Dnia Serca
3. Pro­fi­lak­ty­ka chorób serca

Idea Światowego Dnia Serca

Świa­towy Dzień Ser­ca to świę­to ustanowione przez Świa­tową Fed­er­ację Ser­ca (World Heart Fed­er­a­tion). Do jego obchodów przy­czy­ni­a­ją się także takie orga­ni­za­c­je jak WHO, UNICEF czy UNESCO.
Choro­by ser­cowo-naczyniowe takie jak miażdży­ca, zawał ser­ca czy choro­ba wień­cowa są najczęst­szą przy­czyną zgonów na świecie. Powodu­ją one aż 53% zgonów kobi­et i 41% zgonów mężczyzn. Do ich roz­wo­ju przy­czy­nia się przede wszys­tkim niewłaś­ci­wa dieta, zbyt duża masa ciała, brak akty­wnoś­ci fizy­cznej lub jej zniko­ma ilość, pale­nie papierosów, się­ganie po uży­w­ki oraz niewykony­wanie reg­u­larnych badań pro­fi­lak­ty­cznych. Poda­je się, że więk­szość Polaków po 30 roku życia ma serce aż o 8–9 lat starsze niż wskazu­je na to wiek metrykalny. Świa­towy Dzień Ser­ca ma na celu zwróce­nie uwa­gi społeczeńst­wa na powyższy prob­lem i propagowanie pro­fi­lak­ty­ki w kierunku chorób sercowo-naczyniowych.

Obchody Światowego Dnia Serca

Pier­wsze obchody Świa­towego Dnia Ser­ca miały miejsce 24 wrześ­nia 2000 roku. W Polsce są one orga­ni­zowane przez Pol­skie Towarzyst­wo Kar­di­o­log­iczne od 2002 roku. Pod­czas obchodów odby­wa­ją się różnorodne wydarzenia eduka­cyjne i rozry­wkowe. Chęt­ni sko­rzys­tać mogą z bezpłat­nych kon­sul­tacji medy­cznych i wykon­ać bada­nia pro­fi­lak­ty­czne. Moż­na także wziąć udzi­ał w orga­ni­zowanych bie­gach, marszach i ćwiczeni­ach sprawnościowych.

Profilaktyka chorób serca

Pod­czas obchodów Świa­towego Dnia Ser­ca dowiedzieć może­my się, jak dbać o nasze serce i nie narażać go na różnorodne schorzenia. Obec­ni pod­czas obchodów spec­jal­iś­ci pod­powiedzą nam następu­jące działania:

● Dban­ie o dietę — powin­na być ona ubo­ga w tłuszcze zwierzęce, sól, żywność przetwor­zoną oraz słody­cze. Zami­ast tego warto spoży­wać chude ryby, drób, owoce oraz warzy­wa. W ułoże­niu diety dobrej dla naszego ser­ca pomóc może nam dietetyk.
● Reg­u­larną akty­wność fizy­czną — zale­ca się ją przy­na­jm­niej 3 razy w tygod­niu po około 30 minut
● Wykony­wanie badań pro­fi­lak­ty­cznych u dzieci i dorosłych – w szczegól­noś­ci mierze­nie ciśnienia tęt­niczego, kon­trolowanie poziomu cho­les­terolu i badanie glukozy.
● Kon­trolowanie masy ciała lub jej redukcję w przy­pad­ku nad­wa­gi i otyłości
● Rezy­gnac­je z pale­nia tytoniu
● Unikanie spoży­wa­nia alkoholu

W ramach pro­fi­lak­ty­ki warto również wykon­ać badanie gene­ty­czne dla dzieci i dorosłych. Predys­pozy­c­je do pow­sta­nia niek­tórych chorób ser­ca może­my posi­adać w naszym DNA. Niek­tóre z nich są dziedz­ic­zone, a inne pow­sta­ją w sposób spon­tan­iczny. Wykrycie owych predys­pozy­cji umożli­wi wprowadze­nie dokład­niejszej pro­fi­lak­ty­ki i wczesne zdi­ag­no­zowanie potenc­jal­nej choroby.

Oceń
mail