Jak można zmniejszyć ryzyko Zespołu Downa? Na co uważać? Przeskocz do treści
coloalert

Jak można zmniejszyć ryzyko Zespołu Downa? Na co uważać?

Zespół Dow­na stwierdza się śred­nio u 1 na 700 noworod­ków. Na częs­totli­wość tego schorzenia nie wpły­wa­ją takie czyn­ni­ki jak np. warun­ki soc­jalne, kli­mat czy rasa. Czy moż­na, więc ustrzec swo­je dziecko przed tri­somią 21? Jak moż­na zmniejszyć ryzyko Zespołu Dow­na? Przeczy­taj, a się dowiesz!jak zmniejszyć ryzyko zespołu Downa

Spis treś­ci:

  1. Zespół Dow­na a wiek matki
  2. Czy Zespół Dow­na jest dziedziczny?
  3. Zespół Dow­na a cholina
  4. Jak uchronić dziecko przed Zespołem Downa?

Zespół Downa a wiek matki

Bez wąt­pi­enia wiek mat­ki ma tutaj ogromne znacze­nie. Według przeprowad­zonych badań, im kobi­eta starsza, tym ryzyko urodzenia chorego potom­ka wzras­ta. W przy­pad­ku dzieci urod­zonych przez mat­ki do 20. roku życia licz­ba żywych noworod­ków z Zespołem Dow­na wynosi 1 na 2000 , nato­mi­ast po 40. roku życia już 1 na 40 urodzeń żywych. Dlaczego, więc tak dużo młodych kobi­et rodzi dzieci obciążone tri­somią 21? Wyni­ka to z fak­tu, że więk­szość wiele pań decy­du­je się na dziecko dość późno, bo przed ukończe­niem 40 lat kiedy to ryzyko istot­nie się zwięk­sza . Pamię­ta­jmy też, że pon­ad 80% płodów z tą aber­racją chro­mo­somów ule­ga samoist­ne­mu poronie­niu albo rodzi się mart­wo. Na zwięk­sze­nie ryzy­ka pojaw­ienia się Zespołu Dow­na ma wpływ również wiek ojca (powyżej 50. roku życia).

Czy Zespół Downa jest dziedziczny?

Nieste­ty ist­nieje niewiel­ka możli­wość przekaza­nia dziecku przez rodz­iców nad­pro­gramowego genu. Może się to zdarzyć, jeśli któreś z nich jest nosi­cielem tzw. translokacji zrównoważonej. Geny są przekazy­wane losowo, więc trud­no przewidzieć, czy dziecko urodzi się zdrowe. Najbardziej niebez­piecz­na jest stwierdze­nie u jed­nego z rodz­iców translokacji między chro­mo­so­ma­mi 21 i 21‑t. W takim przy­pad­ku ryzyko to wzras­ta do niemal 100%. Jeśli w rodzinie mamy już osobę dotkniętą Zespołem Dow­na a chce­my postarać się o nowego człon­ka rodziny, warto wykon­ać badanie kar­i­o­ty­pu.

Zespół Downa a cholina

Okazu­je się, że kobi­ety bard­zo częs­to mają niedobo­ry choliny. To sub­stanc­ja która wspiera praw­idłowe funkcjonowanie układu ner­wowego i kobi­ety częs­to mają jej niedobór. Warto zwró­cić na to uwagę, bo jej zbyt mała ilość u przyszłej mat­ki może być przy­czyną wys­tąpi­enia aber­racji chro­mo­so­mowych odpowiedzial­nych m. in. za tri­somię 21.

Jak uchronić dziecko przed Zespołem Downa?

Nieste­ty, nigdy nie moż­na mieć całkowitej pewnoś­ci, że dziecko nie będzie obciążone omaw­ianym zespołem wad gene­ty­cznych. Jed­nak to niebez­pieczeńst­wo da się w pewnym stop­niu zni­welować. Jak moż­na zmniejszyć ryzyko Zespołu Dow­na? Lep­iej nie odkładać decyzji o pow­ięk­sze­niu rodziny na później. Pon­ad­to, warto zad­bać o suple­men­tację choliny, gdyż w ten sposób zagroże­nie wys­tąpi­enia Zespołu Dow­na zmniejsza się nawet ośmiokrot­nie. Oso­by stara­jące się o potomst­wo mogą też sprawdz­ić włas­ną pulę genów, aby mieć całkow­itą pewność, że nie są nosi­ciela­mi aber­racji chro­mo­somów i nie przekażą jej dziecku. Kobi­etom w ciąży pole­cane jest również wyko­nanie bada­nia pre­na­tal­nego jakim jest test NIFTY pro.

2.3/5 — (3 głosów / głosy) 
mail