Przeskocz do treści
coloalert

Czy kwas foliowy chroni przed Zespołem Downa i innymi chorobami?

Kwas foliowy jest związkiem, którego orga­nizm człowieka nie potrafi wyt­worzyć. Zale­ca się, aby suple­men­towała go każ­da kobi­eta w ciąży? Dlaczego? Czy kwas foliowy chroni przed Zespołem Dow­na? Jaki ma wpływ na rozwój dziec­ka? Sprawdź!czy kwas foliowy chroni przed zespołem Downa

Spis treś­ci:

  1. Wpływ niedoboru kwa­su foliowego na płód
  2. Kiedy należy suple­men­tować kwas foliowy?
  3. Czy wystar­czy dieta boga­ta w foliany?

Wpływ niedoboru kwasu foliowego na płód

Zbyt niskie spoży­cie kwa­su foliowego nie dzi­ała dobrze na dziecko, które rozwi­ja się w łonie mat­ki. Szczegól­nie niebez­pieczne jest to na samym początku ciąży, gdy następu­ją pier­wsze podzi­ały komórkowe. Jeśli kwa­su foliowego będzie zbyt mało, mogą pojaw­ić się aber­rac­je chro­mo­so­mowe odpowiedzialne za pow­stanie tri­somii 21. Bez wąt­pi­enia kwas foliowy chroni przed Zespołem Dow­na. Może również dojść rozszczepi­enia krę­gosłu­pa, niepraw­idłowego roz­wo­ju układu ner­wowego, a nawet bezmózgowia.

Niek­tóre bada­nia pozwala­ją przy­puszczać, że praw­idłowa podaż kwa­su foliowego w ciąży chroni orga­nizm noworod­ka przed infekc­ja­mi górnych dróg odd­e­chowych, ale może zwięk­szać ryzyko alergii i ast­my. Naukow­cy nadal nie rozstrzygnęli do koń­ca tych zależności.

Kiedy należy suplementować kwas foliowy?

Zbyt mała podaż kwa­su foliowego ma ogromne znacze­nie już wtedy, gdy kobi­eta nawet nie wie, że spodziewa się dziec­ka. Dlat­ego powin­no się go przyj­mować w trak­cie planowa­nia pow­ięk­szenia rodziny. Co najm­niej 3 miesiące przed zajś­ciem w ciążę. Dzię­ki temu płód będzie miał do dys­pozy­cji wystar­cza­ją­ca jego ilość, bo orga­nizm mat­ki będzie nim wystar­cza­ją­co nasy­cony Najnowsze bada­nia sugeru­ją, że powin­ni go suple­men­tować także mężczyźni, ponieważ sprzy­ja on pro­dukcji plem­ników z praw­idłową liczbą chro­mo­somów. A prze­cież właśnie ich nad­pro­gramowa ilość jest przy­czyną Zespołu Dow­na u potomst­wa. W trak­cie przy­go­towań do ciąży przys­zli rodz­ice muszą brać kwas foliowy w daw­ce ok. 800 mikro­gramów na dobę.
Co ważne, kwas foliowy musi być w apteczce mamy, jeśli kar­mi ona potomst­wo włas­nym mlekiem. Chodzi głównie o wspar­cie orga­niz­mu w cza­sie, gdy rozwi­ja się niezwyk­le szy­bko, a więc jego komór­ki inten­sy­wnie się dzielą i pow­sta­ją nowe. Niezbęd­ny jest do tego kwas foliowy, który niemowlę może otrzy­mać tylko w poży­wie­niu, a jest nim prze­cież mleko rodzicielki.

Czy wystarczy dieta bogata w foliany?

Kwas foliowy zna­j­du­je się w wielu pro­duk­tach spoży­w­czych. Prob­lem w tym, że w nat­u­ral­nej postaci trud­no go nam przys­woić. W prze­wodzie pokar­mowym jest on wchła­ni­any w ok 50–90%, a jego jest zaburzane np. z powodu przyj­mowa­nia niek­tórych leków (m. in. środ­ków prze­ci­w­bólowych, anty­bio­tyków, doust­nych środ­ków antykoncepcyjnych).

Oceń
mail