Przeskocz do treści
coloalert

Czym jest choroba Tay Sachsa? Jak można ją rozpoznać?

Choro­ba Tay Sach­sa to gene­ty­czne schorze­nie, które objaw­ia się już u niemowląt. Wywołu­je ona regres roz­wo­jowy, prob­le­my ze wzrok­iem oraz zaburzenia ssa­nia. Choro­ba Tay Sach­sa to dość rzad­kie schorze­nie, dlat­ego dla wielu lekarzy jest ona wyzwaniem diag­nos­ty­cznym. Zobacz, jak możesz rozpoz­nać ją u swo­jego dziec­ka i jak najłatwiej jest ją wykryć!choroba tay sachsa

Spis treś­ci:

1. Choro­ba Tay Sach­sa — co to takiego?
2. Przy­czyny choro­by Tay Sachsa
3. Choro­ba Tay Sach­sa — objawy
4. Choro­ba Tay Sach­sa — diagnostyka
5. Choro­ba Tay Sach­sa — leczenie

Choroba Tay Sachsa — co to takiego?

Choro­ba Tay Sach­sa należy do grona chro­mo­so­ma­l­nych chorób spichrzeniowych. Oznacza to, że przy­czyną schorzenia są niepraw­idłowoś­ci w przetwarza­niu tłuszczów (lizo­somów). W przy­pad­ku choro­by Tay Sach­sa prob­le­mem jest zabur­zone przetwarzanie enzy­mu HEX‑A.
Choro­ba Tay-Sach­sa jest rzad­kim schorze­niem. Cho­ru­je na nią tylko jed­na na 23 000 osób. Częś­ciej wys­tępu­ją ona tylko w społeczeńst­wie Żydów Aszkenazyjskich.

Przyczyny choroby Tay Sachsa

Przy­czyną choro­by Tay Sach­sa są czyn­ni­ki gene­ty­czne. Wywołu­je ją mutac­ja w genie, który zna­j­du­je się na chro­mo­somie 15. Jest on odpowiedzial­ny za kodowanie enzy­mu HEX‑A (hek­so­zoaminidaza A). W komórkach funkcją tego enzy­mu jest przetwarzanie gan­gliozy­dów, czyli pochod­nych tłuszczów.

Jego brak uniemożli­wia ich przetwarzanie, przez co zaczy­na­ją się one odkładać w orga­nizmie. Zwyk­le nieprzetwor­zone gan­gliozy­dy gro­madzą się w komórkach układu ner­wowego oraz komórkach siatków­ki oka.

Choro­ba Tay Sachsa jest chorobą dziedz­iczną. Jed­nak do jej roz­wo­ju dochodzi tylko u osób, które wadli­wy gen otrzy­mały od obo­j­ga rodz­iców. Otrzy­manie genu tylko od jed­nego rodz­i­ca wiąże się z nosi­cielst­wem choro­by. Oznacza to, że nie rozwinie się ona u nas, ale może­my przekazać ją swo­je­mu potomstwu.

Choroba Tay Sachsa — objawy

Choro­ba Tay Sach­sa może wys­tępować w trzech różnych posta­ci­ach. Różnią się one stop­niem nasile­nia oraz wys­tępu­ją­cy­mi objawami:

● Postać niemowlę­ca choro­by Tay Sach­sa zaczy­na się objaw­iać w okol­i­cy 6 miesią­ca życia. U dzieci pojaw­ia się obniże­nie napię­cia mięśniowego, drgaw­ki, zaburzenia ruchu gałek ocznych oraz zaburzenia słuchu. Dochodzi także do regre­su roz­wo­jowego. Dziecko traci więc nabyte wcześniej umiejęt­noś­ci. Postać niemowlę­ca choro­by Tay Sach­sa zwyk­le prowadzi do śmier­ci dziec­ka w wieku 4–5 lat.
● Postać młodzieńcza jest nieco łagod­niejsza. Jej pier­wsze objawy pojaw­ia­ją się w okol­i­cy 10 roku życia. Są to zaburzenia koor­dy­nacji ruchowej, słabość mięśni oraz regres roz­wo­ju poznawczego.
● Postać póź­na choro­by Tay Sach­sa zaczy­na się objaw­iać w wieku dojrze­wa­nia lub później. Początkowo wywołu­je ona jedynie prob­le­my z kon­cen­tracją oraz osła­bi­e­nie mięśni. Wraz z roz­wo­jem dojść może do upośledzenia umysłowego, prob­lemów z pamię­cią i zaburzeń nastroju.

Choroba Tay Sachsa — diagnostyka

Diag­nos­ty­ka choro­by Tay Sach­sa opiera się przede wszys­tkim na wyko­na­niu bada­nia gene­ty­cznego. Może­my zde­cy­dować się na pod­danie anal­izie genów zna­j­du­ją­cych się w chro­mo­somie 15 lub kom­plek­sowe badanie gene­ty­czne dla dzieci i dorosłych. Gene­ty­cy zwyk­le rekomen­du­ją drugą opcję, ponieważ inne choro­by gene­ty­czne mogą objaw­iać się podob­nie do choro­by Tay Sach­sa. Badanie kom­plek­sowe bez prob­le­mu je wykry­je. Pod­czas diag­nos­ty­ki warto wykon­ać również badanie cyto­log­iczne lizo­somów oraz bada­nia bio­chemiczne krwi.

Rodz­ice dziec­ka z chorobą Tay Sach­sa również powin­ni pod­dać się bada­niu gene­ty­czne­mu. Jest to szczegól­nie ważne, jeśli planu­ją w przyszłoś­ci pow­ięk­sze­nie rodziny.

Choroba Tay Sachsa — leczenie

Choro­by Tay Sach­sa nie da się wyleczyć. Nie ist­nieje żad­na for­ma ter­apii, która mogła­by usunąć wadę gene­ty­czną. Ist­nieją jed­nak metody leczenia, które mogą złagodz­ić objawy choro­by. Należy do nich:

● Lecze­nie far­mako­log­iczne w przy­pad­ku wys­tępowa­nia drgawek
● Odpowied­nia dieta dla chorych z zaburzeni­a­mi ssa­nia i połykania
● Reg­u­larne opuki­wanie płuc
● Fizjoterapia

Oceń
mail