Badanie NIFTY Katowice - w jakiej cenie można je wykonać? Przeskocz do treści
coloalert

Badanie NIFTY Katowice — w jakiej cenie można je wykonać?

Badanie NIFTY i NIFTY PRO to niein­wazyjne testy pre­na­talne, które cieszą się dużą pop­u­larnoś­cią na całym świecie. Bada­nia NIPT nieco różnią się zakre­sem ubez­piecze­niem. Bada­nia wol­nego płodowego DNA Katow­ice to ofer­ta, z której warto korzys­tać już od 10 tygod­nia ciąży. Anal­iza jest w stanie wykryć 94 różnych zaburzeń gene­ty­cznych, a na życze­nie rodz­iców udostęp­nia infor­ma­c­je o płci dziecka.

W jakiej cenie w Katow­icach moż­na wykon­ać badanie NIFTY?

W jakiej cenie w Katow­icach moż­na zro­bić badanie NIFTY PRO?

W jakiej cenie w Katow­icach moż­na zro­bić bada­nia wol­nego płodowego DNA?

badanie nifty pro

REKLAMA

W jakiej cenie w Katowicach można wykonać badanie NIFTY?

W Katow­icach warto wykon­ać badanie w auto­ry­zowanej placów­ce test NIFTY. Wów­czas moż­na mieć pewność, że badanie jest ory­gi­nalne, a prób­ki zostały przesłane do lab­o­ra­to­ri­um BGI w Hongkongu. Badanie NIFTY Katow­ice cena w takiej placów­ce kosz­tu­je około 2400  zło­tych — o dokład­ną cenę należy jed­nak zapy­tać w placów­ce. W cenie bada­nia zawarte jest ubezpieczenie.

W jakiej cenie w Katowicach można zrobić badanie NIFTY PRO?

Badanie NIFTY PRO Katow­ice cena wynosi 2397 zło­tych w testD­NA. Warto pod­kreślić, że ta cena jest kom­plet­na i nie wyma­ga żad­nych dopłat ze strony pac­jen­t­ki. Przed wybraniem placów­ki warto zwró­cić uwagę na to, co zaw­iera dana ofer­ta, gdzie moż­na pobrać próbkę (jak blisko jest placówka, czy moż­na zamówić pobranie w domu w cenie bada­nia). Istotne mogą być też udo­god­nienia takie jak raty lub wynik online, a także możli­wość kon­sul­tacji wyniku z lekarzem w cenie badania.

W jakiej cenie w Katowicach można zrobić badania wolnego płodowego DNA?

Bada­nia wol­nego płodowego DNA Katow­ice nie mają jed­nego, z góry ustalonego cen­ni­ka. Należy pytać o kosz­ty indy­wid­u­al­nie, ale najpierw należy zde­cy­dować się na konkretne badanie. Testy NIPT Katow­ice różnią się między sobą zakre­sem, dlat­ego też inna jest ich cena. Pac­jen­t­ka powin­na dobrać test NIPT do włas­nych potrzeb — należy przy­go­tować się na niewielkie różnice w cenie. Koszt to zwyk­le około 2000–2500 złotych.

Więcej infor­ma­cji

Napisz i zapy­taj o bada­nia: redakcja@genetyczne.pl.

mail