Badania genetyczne - do czego mogą posłużyć? eg: - O GENETYCE bez tajemnic - tematyczny serwis o CHOROBACH GENETYCZNYCH Przeskocz do treści
coloalert

Badania genetyczne — do czego mogą posłużyć?

Bada­nia gene­ty­czne stanow­ią jedne z najbardziej uni­w­er­sal­nych testów, jakie ofer­u­je współczes­na medy­cy­na. Wykry­wa­ją one aber­rac­je w mate­ri­ale gene­ty­cznym człowieka, dzię­ki czemu poma­ga­ją w uzyska­niu istot­nych infor­ma­cji o stanie jego zdrowia i wys­tępu­ją­cych chorobach.

badania genetyczne

Poznaj zalety badań genetycznych

Bada­nia gene­ty­czne posi­ada­ją wiele zalet — są szy­bkie i bez­pieczne w wyko­na­niu, bezbolesne oraz ofer­u­ją całkowicie pewne rezul­taty. Anal­izie pod­dawany jest mate­ri­ał gene­ty­czny, który pozosta­je niezmi­en­ny przez całe życie człowieka, dlat­ego testy te wystar­czy wykon­ać jedynie raz i nie ma koniecznoś­ci ich pow­tarza­nia. W przy­pad­ku niek­tórych chorób, bada­nia gene­ty­czne ofer­u­ją jedyną możli­wość skutecznej diag­nos­ty­ki. Z kolei szy­bkie rozpoz­nanie schorzenia daje szan­sę na wprowadze­nie skutecznego leczenia i ogranicze­nie powikłań do min­i­mum. Warto pamię­tać, że wyni­ki testów będą istotne nie tylko dla oso­by biorącej w nich udzi­ał, ale także dla jej najbliższej rodziny, ponieważ aber­rac­je gene­ty­czne przekazy­wane są z pokole­nia na pokolenie.

Rodzaje badań genetycznych

Ist­nieją oczy­wiś­cie różne rodza­je testów DNA, a są to m.in. bada­nia gene­ty­czne dla dzieci, dla par stara­ją­cych się o dziecko, dla kobi­et w ciąży, dla par po poronie­niu, w kierunku nietol­er­ancji pokar­mowych, w kierunku przy­czyny nad­mi­aru żelaza, w kierunku przy­czyn choro­by zakrzepowo-zatorowej, w kierunku zespołu Gilber­ta, a także w kierunku przy­czyn osteo­porozy. Oczy­wiś­cie bada­nia te są całkowicie bez­pieczne, nawet dla małych dzieci czy kobi­et w ciąży.

Dostępność badań genetycznych w całej Polsce

Zaletą badań gene­ty­cznych jest również ich wyso­ka dostęp­ność — w Polsce obec­nie zna­j­du­je się pon­ad 200 punk­tów, w których moż­na pobrać mate­ri­ał DNA. Oczy­wiś­cie możli­we jest także samodzielne zebranie próbek oraz ich wysył­ka do jed­nego z pole­canych laboratoriów.

mail