Z czego wynika popularność badania WES? Przeskocz do treści
coloalert

Z czego wynika popularność badania WES?

Badanie WES i jego rosnąca popularność - z czego wynika, Badanie WES i jego największe zalety, Badanie WES rekomendowane przez lekarzy jako najszersze badanie genetyczne, Opinie pacjentów o badaniu WESBadanie WES jest oparte na nowoczes­nej metodzie sek­wencjonowa­nia całego ludzkiego geno­mu, przez co moż­na pod­dać anal­izie pon­ad 23 tysiące genów. Nie ma szer­szego bada­nia gene­ty­cznego na rynku. Anal­izę sto­su­je się w celach diag­nos­ty­ki osób w bard­zo różnym wieku, a samo badanie jest niein­wazyjne, wyma­ga jedynie pobra­nia prób­ki krwi żylnej.

Badanie WES i jego ros­ną­ca pop­u­larność — z czego wynika?
Badanie WES i jego najwięk­sze zalety
Badanie WES rekomen­dowane przez lekarzy jako najsz­er­sze badanie genetyczne
Opinie pac­jen­tów o bada­niu WES

WES i jego rosnąca popularność — z czego wynika?

Ros­ną­ca pop­u­larność bada­nia WES nie powin­na niko­go dzi­wić, jest to bowiem najsz­er­sze badanie gene­ty­czne dla dzieci i dla dorosłych, które do tej pory zostało opra­cow­ane. Daje bard­zo duże możli­woś­ci diag­nos­ty­czne i może z powodze­niem zastąpić inne bada­nia, które nie zawsze pozwala­ją na pod­staw­ie­nie trafnej diag­nozy. Wykony­wanie wielu badań gene­ty­cznych może okazać się mniej opła­calne niż badanie WES.

Badanie WES i jego największe zalety

Najwięk­szą zaletą bada­nia WES jest jego zakres — aż 23 tysiące anal­i­zowanych genów. Badanie daje bard­zo sze­rok­ie możli­woś­ci diag­nos­ty­czne i pozwala na wykrycie chorób, które nie zawsze dają jed­noz­naczne objawy. Częs­to wyko­rzysty­wane jest jako badanie na autyzm czy zastępu­je inne, czasochłonne bada­nia gene­ty­czne dziec­ka. WES jest ważne przez całe życie, dlat­ego wynik bada­nia moż­na wyko­rzys­tać wielokrotnie.

Badanie WES rekomendowane przez lekarzy jako najszersze badanie genetyczne

Badanie WES jest rekomen­dowane przez lekarzy zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Pozwala na postaw­ie­nie diag­nozy i wykrycie zaburzeń gene­ty­cznych, które nie zawsze dają objawy. Dzię­ki temu ist­nieje możli­wość określe­nia ryzy­ka dziedz­iczenia wadli­wych genów. W cenie tes­tu WES zawarta jest anal­iza wyniku przez lekarza gene­ty­ka, pac­jent otrzy­mu­je więc kom­plek­sową usługę medyczną.

Opinie pacjentów o badaniu WES

Opinie pac­jen­tów o bada­niu WES są pozy­ty­wne — chy­ba nikt, kto zde­cy­dował się na anal­izę nie żału­je swo­jej decyzji. Dla wielu osób badanie okaza­ło się ostat­nią deską ratunku w diag­nos­tyce niety­powych schorzeń. Badanie wielokrot­nie zastępowało skom­p­likowaną diag­nos­tykę, która pochła­ni­ała ogromne kosz­ty i czas pac­jen­tów. Dzię­ki temu WES jest pole­cane dla każdego, kto szu­ka nowoczes­nej metody bada­nia genów.

mail