Wszystko co powinieneś wiedzieć o badaniu genetycznym dziecka Przeskocz do treści
coloalert

Wszystko co powinieneś wiedzieć o badaniu genetycznym dziecka

Badania genetyczne dziecka – korzyści, Badania genetyczne dziecka – ograniczenia, Badania genetyczne dziecka - jakie wykonać, Badania genetyczne dziecka - cenaStatysty­cznie co trzy­dzi­este dziecko przy­chodzi na świat z chorobą gene­ty­czną. Bada­nia DNA stanow­ią sposób na wykrycie predys­pozy­cji i opóźnienia a w wielu przy­pad­kach wręcz uniknię­cie choroby. 

Bada­nia gene­ty­czne dziec­ka — korzyści
Bada­nia gene­ty­czne dziec­ka — ograniczenia
Bada­nia gene­ty­czne dziec­ka — jakie wykonać?
Bada­nia gene­ty­czne dziec­ka — cena

Badania genetyczne dziecka- korzyści.

Bada­nia gene­ty­czne dziec­ka pozwala­ją dobrać właś­ci­wą ter­apię do predys­pozy­cji gene­ty­cznych pac­jen­ta, Rodz­ice, wykonu­jąc test, mogą poz­nać cechy charak­teru swego syna bądź cór­ki, wrod­zone zdol­noś­ci i predys­pozy­c­je, dzię­ki czemu od najmłod­szych lat pomogą maleńst­wu ksz­tał­tować i rozwi­jać tal­en­ty we właś­ci­wym kierunku pon­ad­to uda się wykryć predys­pozy­c­je do określonych chorób. Dlat­ego bada­nia gene­ty­czne dziec­ka mają tak duże znaczenie. 

Badania genetyczne dziecka- ograniczenia.

Warto wiedzieć, że szereg chorób wrod­zonych nie daje objawów w pier­wszych tygod­ni­ach, miesią­cach, a nawet lat­ach życia. Niekiedy zaburzenia roz­wo­ju intelek­tu­al­nego pojaw­ia­ją się nagle, prowadzą do zagroże­nia życia i zdrowia. W naszym kra­ju prze­siewowy pro­gram bada­nia noworod­ków, który finan­su­je Min­is­terst­wo Zdrowia, obe­j­mu­je najczęst­sze choro­by.

Badania genetyczne dziecka- jakie wykonać? 

Badanie WES (ang. Whole Exome Sequenc­ing) jest najsz­er­szym badaniem gene­ty­cznym na rynku. Lekarze wykonu­ją je u dzieci prze­jaw­ia­ją­cych objawy klin­iczne, których przy­czyn nie udało się określić, bądź ist­nieje uza­sad­niona obawa, że przy­czy­na dolegli­woś­ci leży w genach. Badanie gene­ty­czne niemowla­ka pozwala lekar­zowi zebrać obsz­erną wiedzę na tem­at zdrowia maleńst­wa, warto je wykon­ać zarówno gdy dziecko rodzi się zdrowe jak też w przy­pad­ku wys­tąpi­enia niepoko­ją­cych objawów.

Badania genetyczne dziecka- cena. 

Ceny badań gene­ty­cznych dziec­ka zaczy­na­ją się od 200 zło­tych, kończą na kilku tysią­cach. Cena bada­nia WES oscy­lu­je w grani­cy 5500- 7000 zło­tych, w zależnoś­ci od Lab­o­ra­to­ri­um, do którego się udamy. Cena jest co praw­da wyso­ka, jed­nakże jego zakres, a także czas, w którym otrzy­mamy wynik, daje przewagę nad bada­ni­a­mi genów poszczegól­nych. Różnice cenowe są spowodowane zdol­noś­ci­a­mi prze­r­obowy­mi lab­o­ra­to­ri­um, iloś­cią badanych mutacji oraz genów, zależą również od przeprowad­zonej metody anal­izy DNA.

mail