Test NIFTY Warszawa - szybko, bezpiecznie, precyzyjnie Przeskocz do treści
coloalert

Test NIFTY Warszawa — szybko, bezpiecznie, precyzyjnie

Czy test NIFTY Warszawa to badanie prenatalne które jest warte swojej cenyBada­nia pre­na­talne to jed­na z metod diag­nos­ty­ki, umożli­wia­ją­ca wyk­lucze­nie bądź szy­bkie wykrycie wad pło­du. Jed­nym z niein­wazyjnych i skutecznych rozwiązań jest test NIFTY Warsza­wa, wykony­wany z prób­ki krwi pobranej od mat­ki. Na czym pole­ga ta meto­da i dlaczego warto z niej korzystać?

Czy test NIFTY Warsza­wa to badanie pre­na­talne, które jest warte swo­jej ceny?
Test NIFTY Warsza­wa na tle innych testów NIPT
Test NIFTY Warsza­wa, gdzie moż­na zro­bić test NIFTY?
Jaki jest ter­min otrzy­ma­nia wyniku tes­tu NIFTY Warszawa?

Czy test NIFTY Warszawa to badanie prenatalne, które jest warte swojej ceny?

Test NIFTY Warsza­wa to niein­wazyjne badanie pre­na­talne, umożli­wia­jące szy­bkie wykrycie ewen­tu­al­nych wad gene­ty­cznych u dziec­ka. Wyso­ka czułość tes­tu zapew­nia uzyskanie wiary­god­nego i dokład­nego wyniku. Badanie to stanowi bez­pieczną alter­naty­wę dla inwazyjnych metod pre­na­tal­nych, nic więc dzi­wnego, że coraz więcej kobi­et korzys­ta z tej metody.

Bada­nia nie są refun­dowane, nie moż­na wykon­ać ich w ramach ubez­pieczenia zdrowot­nego. Warto Cena jest jed­nak adek­wat­na do uzyski­wanych jakoś­ci i efek­tów, warto więc sko­rzys­tać z tej możli­woś­ci. Do wyko­na­nia testów wystar­czy 10 ml krwi z żyły łok­ciowej ciężarnej kobi­ety, by pod­dać szczegółowej anal­izie DNA pło­du, określa­jąc tym samym ryzyko wys­tąpi­enia tri­somii chromosomów.

Test NIFTY Warszawa na tle innych testów NIPT

Testy NIPT pole­ga­ją na bada­niu wol­nego płodowego DNA we krwi ciężarnej kobi­ety. Meto­da ta charak­teryzu­je się wysoką czułoś­cią, się­ga­jącą nawet 99,9%. Prze­waża­ją­ca więk­szość badań tego typu jest dostęp­na już od 10 tygod­nia ciąży.

Test NIFTY Warsza­wa różni się od innych rozwiązań przede wszys­tkim ubez­piecze­niem, zakre­sem badanych chorób, wal­i­dacją klin­iczną, a także miejscem wykony­wa­nia analiz.

Test NIFTY Warszawa — gdzie można zrobić test NIFTY?

Test NIFTY Warsza­wa moż­na wykon­ać na tere­nie całego kra­ju. Auto­ry­zowane punk­ty pobrań NIFTY zna­j­du­ją się także w kilku punk­tach w Warsza­w­ie. Możli­we jest również pobranie krwi pod­czas wiz­y­ty domowej. Rejes­tracji moż­na dokon­ać oso­biś­cie, tele­fon­icznie lub online.

Bada­nia adresowane są do ciężarnych kobi­et w każdym wieku, w dogod­nym ter­minie. Dostęp­ne są różne wari­anty badań NIFTY, różniące się zakre­sem wykry­wanych wad gene­ty­cznych pło­du. Wybór konkret­nej propozy­cji należy do przyszłej matki.

Jaki jest termin otrzymania wyniku testu NIFTY Warszawa?

Wynik tes­tu NIFITY Warsza­wa wyko­nanego w auto­ry­zowanych placówkach w Warsza­w­ie udostęp­ni­any jest online do 10 dni roboczych od momen­tu dotar­cia prób­ki do lab­o­ra­to­ri­um. Jest to maksy­mal­ny okres oczeki­wa­nia, w wielu przy­pad­kach wynik jest dostęp­ny szybciej.

mail