Test NIFTY Warszawa - niezawodne badanie prenatalne Przeskocz do treści
coloalert

Test NIFTY Warszawa — niezawodne badanie prenatalne

Test NIFTY Warszawa - wiarygodność i dokładność badaniaZdrowie nien­ar­o­d­zonego dziec­ka jest bard­zo ważne dla przyszłej mamy. W obliczu trosk i niepewnoś­ci, test NIFTY Warsza­wa pozwala na wczesne wykrycie potenc­jal­nych chorób gene­ty­cznych u pło­du. Ten niein­wazyjny i bez­pieczny test pre­na­tal­ny ofer­u­je przyszłym rodz­i­com nie tylko spokój, ale także cenne infor­ma­c­je. W tym artykule przy­bliżymy szczegóły doty­czące tes­tu NIFTY pro, jego wiary­god­noś­ci, zakre­su badań oraz bez­pieczeńst­wa, które ofer­u­je przyszłym mamom.

Test NIFTY Warsza­wa — wiary­god­ność i dokład­ność badania
Kiedy zro­bić test NIFTY Warszawa?
Jakie choro­by sprawdza test NIFTY Warszawa?
Test NIFTY Warsza­wa — najsz­er­szy NIPT

Test NIFTY Warszawa — wiarygodność i dokładność badania

Test NIFTY Warsza­wa, a szczegól­nie wer­s­ja pro – jest wiary­god­nym badaniem pre­na­tal­nym. Dokład­ność bada­nia  została potwierd­zona przez liczne bada­nia klin­iczne, a jego pop­u­larność potwierdza fakt wyko­na­nia pon­ad 10 mil­ionów takich testów na całym świecie. Test pole­ga na anal­izie wol­nego płodowego DNA w krwi przyszłej mamy, co gwaran­tu­je bez­pieczeńst­wo zarówno dla niej oraz nien­ar­o­d­zonego dziecka.

Kiedy zrobić test NIFTY Warszawa?

Test NIFTY Warsza­wa moż­na zro­bić już od 10 tygod­nia ciąży. Wskazaniem do wyko­na­nia bada­nia NIFTY jest m.in. wiek przyszłej mamy. Ciąża po 35 roku życia jest wskazaniem do wyko­na­nia tes­tu. Wiele mam pyta również, gdzie zro­bić test NIFTY? Na tere­nie całej Pol­s­ki zna­j­du­je się dużo placówek, które ofer­u­ją badanie.

Jakie choroby sprawdza test NIFTY Warszawa?

Test NIFTY pro Warsza­wa daje kom­plek­sową ocenę ryzy­ka wys­tąpi­enia różnych chorób gene­ty­cznych. Bada aż 94 choro­by gene­ty­czne, w tym 6 tri­somii, 4 choro­by związane z niepraw­idłowoś­ci­a­mi chro­mo­somów płci, oraz 84 mikrodelecje/mikroduplikacje. Test NIFTY pro ma wysoką czułość dla tri­somii 21. Jest to pon­ad 99%.

Test NIFTY Warszawa — najszerszy NIPT

NIFTY pro wyróż­nia się na tle innych dostęp­nych badań NIPT swoim sze­rokim zakre­sem. Test NIFTY Warsza­wa to sze­rok­ie i niein­wazyjne badanie pre­na­talne. Dodatkowo, NIFTY pro umożli­wia również sprawdze­nie płci dziec­ka na życze­nie. Badanie NIFTY zapewni spoko­jną ciążę. Warto zas­tanow­ić się nad wyko­naniem tego bada­nia. Zachę­camy do sprawdzenia dokład­nie ofer­ty bada­nia, aby wybrać odpowied­nią placówkę dla siebie.

mail