Test NIFTY Warszawa jako nowy standard badań prenatalnych Przeskocz do treści
coloalert

Test NIFTY Warszawa jako nowy standard badań prenatalnych

Test NIFTY Warszawa jako badanie wolnego płodowego DNAW dobie postępu­jącej tech­nologii medy­cznej, ciąża nie musi już być okre­sem pełnym niewiadomych. Dzię­ki zaawan­sowanym testom, takim jak test NIFTY Warsza­wa przyszłe mamy mają możli­wość sprawdzenia stanu zdrowia dziec­ka jeszcze przed nar­o­dz­i­na­mi. Co więcej, test NIFTY Warsza­wa oraz inne testy NIPT są całkowicie bez­pieczne dla mat­ki i pło­du. W tym artykule dowiesz się, dlaczego warto zain­west­ować w ten typ badania.

Test NIFTY Warsza­wa jako badanie wol­nego płodowego DNA
Test NIFTY Warsza­wa — od kiedy moż­na zro­bić badanie?
Dlaczego warto wykon­ać test NIFTY Warsza­wa, szczegól­nie NIFTY pro?
Test NIFTY Warsza­wa cena — czy jest taka sama w całej Polsce?

Test NIFTY Warszawa jako badanie wolnego płodowego DNA

Dzię­ki bada­niu wol­nego płodowego DNA może­my pozyskać wiele infor­ma­cji w sposób całkowicie bez­pieczny dla przyszłej mamy i dziec­ka. Test NIFTY Warsza­wa nie wyma­ga inwazyjnych pro­ce­dur. Do bada­nia pobier­ana jest jedynie prób­ka mamy, w niej krąży wolne płodowe DNA podle­ga­jące anal­izie. Sze­ro­ki zakres, niein­wazyjność i pewność – to tylko kil­ka zalet NIFTY.

Test NIFTY Warszawa — od kiedy można zrobić badanie?

Jeśli zas­tanaw­iasz się, kiedy najlepiej jest wykon­ać test NIFTY — odpowiedź jest jas­na. Test NIFTY Warsza­wa moż­na wykon­ać od 10 tygod­nia ciąży, najlepiej do 24 tygod­nia. Gór­na grani­ca nie jest określona. Warto mieć jed­nak na uwadze ewen­tu­al­ną konieczność, czas na wyko­nanie innych badań – jeżeli wynik NIFTY będzie to sug­erować. Co do wieku przyszłej mamy, wskazaniem do wyko­na­nia bada­nia NIFTY jest ciąża po 35 roku życia.

Dlaczego warto wykonać test NIFTY Warszawa, szczególnie NIFTY pro?

Decy­du­jąc się na test NIFTY, moż­na warto rozważyć jego ulep­szoną wer­sję — NIFTY pro. Co odróż­nia te dwie wer­sje? Przede wszys­tkim NIFTY pro ofer­u­je szer­szy zakres anal­izy, bada aż 94 choro­by gene­ty­czne. Jeżeli chcesz mieć jak najpełniejszy obraz zdrowia Two­jego dziec­ka, warto zain­west­ować w test NIFTY pro. Badanie w cenie zaw­iera również ubez­piecze­nie wyniku fałszy­wie negaty­wnego. To jedyny na rynku NIPT z ubezpieczeniem.

Test NIFTY Warszawa cena — czy jest taka sama w całej Polsce?

Test NIFTY Warsza­wa cena może być inna w każdym lab­o­ra­to­ri­um. Na tere­nie całej Pol­s­ki zna­j­du­je się wiele placówek, które ofer­u­ją test NIFTY. Kosz­ty bada­nia w różnych mias­tach będą podob­ne. Aby mieć pewność, warto dokład­nie zapoz­nać się z ofer­tą wybranego lab­o­ra­to­ri­um. Test NIFTY Warsza­wa ofer­u­je sze­ro­ki wach­larz infor­ma­cji, które mogą być kluc­zowe dla dal­szego prze­biegu ciąży. Jeżeli jesteś w ciąży i mieszkasz w Warsza­w­ie lub okoli­cach, test NIFTY może być najlep­szym wyborem dla Ciebie i Two­jego dziecka.

mail