Test NIFTY Warszawa dla zdrowia kobiety i jej dziecka Przeskocz do treści
coloalert

Test NIFTY Warszawa dla zdrowia kobiety i jej dziecka

Test NIFTY Warszawa na tle innych badań prenatalnychO tym, jak istot­ny jest praw­idłowy rozwój dziec­ka w łonie mat­ki nie trze­ba niko­go przekony­wać. Obec­nie dostęp­ne są nowoczesne metody badań diag­nos­ty­cznych, pozwala­jące wyk­luczyć lub ustal­ić ist­niejące niepraw­idłowoś­ci rozwi­ja­jącego się dziec­ka i wdrożyć odpowied­nie lecze­nie. Do takich metod należy test NIFTY Warsza­wa.

Test NIFTY Warsza­wa na tle innych badań prenatalnych
Czy test NIFTY Warsza­wa diag­nozu­je choro­by gene­ty­czne u dziecka?
Test NIFTY Warsza­wa — gdzie zro­bić test NIFTY pro?
Test NIFTY Warsza­wa to najlep­sze badanie pre­na­talne po 35 roku życia?

Test NIFTY Warszawa na tle innych badań prenatalnych

Ciężarne kobi­ety mogą sko­rzys­tać, obok tes­tu NIFTY Warsza­wa, z takich badań, jak USG gene­ty­czne, test pod­wójny PAPP‑A i beta-HCG, test potrójny, echokar­dio­grafia płodowa. Wszys­tkie zal­icza­ją się do badań niein­wazyjnych, jed­nak to test NIFTY wyróż­nia się najwyższą czułoś­cią oraz najsz­er­szym zakre­sem w porów­na­niu z inny­mi badaniami.

Czy test NIFTY Warszawa diagnozuje choroby genetyczne u dziecka?

Tak, test NIFTY Warsza­wa posi­a­da wysoką skuteczność w diag­nozie chorób gene­ty­cznych dziec­ka. Wykry­wa aż z 99-pro­cen­tową pewnoś­cią niepraw­idłowoś­ci budowy chro­mo­somów w DNA rozwi­ja­jącego się pło­du, które powodu­ją wady gene­ty­czne.

Test NIFTY Warszawa – gdzie zrobić test NIFTY pro?

Badanie, które moż­na wykon­ać już od 10 tygod­nia ciąży, czyli test NIFTY pro, jest dostęp­ne dla ciężarnych kobi­et na tere­nie całej Pol­s­ki. W tym celu należy udać się do auto­ry­zowanego punk­tu pobrań. Ist­nieje również możli­wość zro­bi­enia go samodzielne w domu. Pielęg­niar­ka przy­jeżdża wów­czas pod wskazany adres zamieszka­nia i pobiera krew. Wynik najlepiej skon­sul­tować z lekarzem genetykiem.
W Warsza­w­ie test NIFTY pro wykonu­ją placów­ki przy ulicach:
Cyber­ne­ty­ki 7, Krzy­we Koło 8/10, Sien­na 86, Ksaw­erego Bronikowskiego 55, Wrocławska 21a/7, Książkowa 9, Adama Bran­ick­iego 15.

Test NIFTY Warszawa to najlepsze badanie prenatalne po 35 roku życia?

Test NIFTY Warsza­wa jest szczegól­nie pole­cany ciężarnym po 35 roku życia, u których ryzyko wys­tąpi­enia wad roz­wo­jowych dziec­ka jest więk­sze. Również kobi­ety w młod­szym wieku mogą wykon­ać test NIFTY Warsza­wa, dla włas­nego bez­pieczeńst­wa i kom­for­tu psy­chicznego. Lekarze sami kieru­ją na bada­nia pre­na­talne nie tylko prewen­cyjnie ciężarne przed 40 rok­iem życia, ale także w każdym przy­pad­ku, kiedy ist­nieje pode­jrze­nie niepraw­idłowoś­ci prze­biegu ciąży. Test NIFTY Warsza­wa należy niewąt­pli­we do najlep­szych dostęp­nych w tym zakre­sie badań.

mail