Test NIFTY Warszawa – czy warto wykonać badanie? Przeskocz do treści
coloalert

Test NIFTY Warszawa – czy warto wykonać badanie?

Czy test NIFTY Warszawa wykonuje się w pierwszym trymestrze ciążyTest NIFTY Warsza­wa wyróż­nia się jako cen­na opc­ja dla rodz­iców oczeku­ją­cych dziec­ka. Badanie pozwala już od 10 tygod­nia ciąży na sprawdze­nie ryzy­ka chorób gene­ty­cznych u pło­du. Najsz­er­szy zakres ma NIFTY pro, ponieważ anal­izu­je aż 94 choro­by gene­ty­czne. Każ­da przyszła mama chce jak najlepiej dla swo­jego nien­ar­o­d­zonego dziec­ka. Dowiedzmy się więcej o tym niein­wazyjnym teś­cie z krwi. 

Czy test NIFTY Warsza­wa wykonu­je się w pier­wszym trymestrze ciąży?
Ile kosz­tu­je test NIFTY Warsza­wa i co zaw­iera cena?
Test NIFTY Warsza­wa — pewny i dokład­ny test
Czy test NIFTY Warsza­wa sprawdzi bez­piecznie zdrowie dziecka?

Czy test NIFTY Warszawa wykonuje się w pierwszym trymestrze ciąży?

Test NIFTY jest zale­cany do wyko­na­nia już od 10. tygod­nia ciąży. To właśnie w tym stęże­nie wol­nego DNA pło­du jest odpowied­nie do przeprowadzenia tes­tu. Test NIFTY Warsza­wa pomoże dowiedzieć się, czy ist­nieje ryzyko wys­tąpi­enia chorób gene­ty­cznych u pło­du. Dzię­ki NIFTY pro mamy sze­ro­ki zakres niepraw­idłowoś­ci. Warto więc wybrać test o sze­rokim zakresie.

Ile kosztuje test NIFTY Warszawa i co zawiera cena?

Cena test NIFTY Warszawa może różnić się w zależnoś­ci od lab­o­ra­to­ri­um, ofer­u­jąc zakres cen do kilku tysię­cy zło­tych. Stan­dar­d­owa cena zazwyczaj obe­j­mu­je kom­plek­sową anal­izę DNA pło­du, nato­mi­ast z mniejszym zakre­sem. To test NIFTY pro zapew­nia nam bard­zo sze­ro­ki zakres chorób gene­ty­cznych. W cenie tego bada­nia zawarte jest też ubez­piecze­nie wyniku. Jeżeli rodz­ice mają taka ochotę, mogą także poz­nać płeć dziec­ka. Także pobranie prób­ki, czy kon­sul­tac­ja wyniku z gene­tykiem, może być zawarta w cenie bada­nia NIFTY pro.

Test NIFTY Warszawa — pewny i dokładny test

Test NIFTY jest uznawany za jed­no z naj­dokład­niejszych badań pre­na­tal­nych dostęp­nych obec­nie na rynku. Wyko­rzys­tu­je on nowoczesne tech­nolo­gie sek­wencjonowa­nia, by z dużą pre­cyzją wykry­wać niepraw­idłowoś­ci. Dzię­ki temu, rodz­ice mogą liczyć na wiary­godne wyni­ki. Nieza­wod­ność tes­tu NIFTY, potwierd­zona liczny­mi bada­ni­a­mi klin­iczny­mi, spraw­ia, że jest cen­nym narzędziem.

Czy test NIFTY Warszawa sprawdzi bezpiecznie zdrowie dziecka?

Test NIFTY w Warsza­w­ie jest bez­pieczny zarówno dla mamy, jak i dla rozwi­ja­jącego się dziec­ka. Wykonu­jąc test NIFTY Warsza­wa nie pode­j­mu­je­my się żad­nych inwazyjnych pro­ce­dur. Pobranie prób­ki krwi może nastąpić na miejs­cu w placów­ce lub w domu pac­jen­t­ki. Wtedy pielęg­niar­ka mobil­na odwiedza przyszłą mamę w jej domu i dokonu­je pobra­nia prób­ki krwi. Dzię­ki temu test NIFTY stanowi doskon­ałą opcję dla rodz­iców poszuku­ją­cych spoko­jnego i bez­piecznego sposobu na wczesne sprawdze­nie zdrowia gene­ty­cznego swo­jego dziecka.

mail