Test NFTY Warszawa - sprawdź zdrowie dziecka już od 10 tygodnia ciąży! Przeskocz do treści
coloalert

Test NFTY Warszawa — sprawdź zdrowie dziecka już od 10 tygodnia ciąży!

Test NIFTY Warszawa - kiedy zrobić badanie i jakie są wskazaniaKobi­ety w ciąży w Warsza­w­ie mogą ter­az sko­rzys­tać z innowa­cyjnego tes­tu NIFTY Pro. To badanie pre­na­talne zapew­nia pełne bez­pieczeńst­wo i jest niein­wazyjne, co czyni je ide­al­nym wyborem dla każdej przyszłej mamy. Czy test NIFTY Warsza­wa jest skuteczny? Dowiedzmy się więcej o najlep­szym cza­sie na wyko­nanie tego bada­nia prenatalnego.

Test NIFTY Warsza­wa — kiedy zro­bić badanie i jakie są wskazania?
Czy test NIFTY Warsza­wa jest skuteczny?
Dlaczego test NIFTY Warsza­wa jest wszechstronny?
Czy test NIFTY Warsza­wa w cenie zaw­iera ubez­piecze­nie wyniku?

Test NIFTY Warszawa — kiedy zrobić badanie i jakie są wskazania?

Test NIFTY Warsza­wa jest wskazany dla kobi­et po 35 roku życia. Oczy­wiś­cie każ­da przyszła mama, która martwi się o zdrowie swo­jego nien­ar­o­d­zonego malusz­ka może wykon­ać badanie NIFTY. Badanie moż­na wykon­ać już na wczes­nym etapie ciąży. Od 10 tygod­nia ciąży badanie jest dostęp­ne dla przyszłych mam. Ide­al­ny moment na jego przeprowadze­nie przy­pa­da między 10. a 24. tygod­niem ciąży.

Czy test NIFTY Warszawa jest skuteczny?

Test NIFTY Warsza­wa jest dokład­nym badaniem. Wiary­god­ność tes­tu NIFTY potwierdza sze­ro­ka wal­i­dac­ja klin­icz­na oraz to, że NIFTY wyko­nano już 10 000 000 razy na całym świecie. Kole­jną zaletą tes­tu NIFTY pro jest wyso­ka czułość dla tri­somii 21. Jest to pon­ad 99%.

Dlaczego test NIFTY Warszawa jest wszechstronny?

NIFTY Pro wyróż­nia się na tle innych badań pre­na­tal­nych swo­ją wszech­stron­noś­cią. Badanie to obe­j­mu­je anal­izę 94 różnych chorób gene­ty­cznych, co daje przyszłym rodz­i­com kom­plek­sowy wgląd w zdrowie ich nien­ar­o­d­zonego dziec­ka już na wczes­nym etapie ciąży. Warto więc zas­tanow­ić się nad wyko­naniem tego bada­nia genetycznego.

Czy test NIFTY Warszawa w cenie zawiera ubezpieczenie wyniku?

Cena tes­tu NIFTY nie zaw­iera ubez­pieczenia, doty­czy ono tes­tu NIFTY pro. Test NIFTY Warsza­wa jest nie tylko bez­piecznym badaniem. Pozwala odzyskać przyszłej mamie spokój i cieszyć się ciążą. Warto pamię­tać o bada­ni­ach pre­na­tal­nych. Szczegól­nie test NIFTY Warsza­wa jest god­ny polece­nia. Wynik tes­tu NIFTY otrzy­mamy do około 10 dni roboczych, zwyk­le jest to 5–6 dni.

mail