Na czym polegają badania na padaczkę? Przeskocz do treści
coloalert

Na czym polegają badania na padaczkę?

Badania na padaczkę dla dzieci, Badania na padaczkę dla dorosłych, Badania na padaczkę - gdzie wykonać, Badania na padaczkę - ile kosztująNa padaczkę cier­pi około 1% wszys­t­kich ludzi. W związku z tym stanowi jed­ną z najczęś­ciej wys­tępu­ją­cych chorób układu ner­wowego. Kiedy mówimy o choro­bie, a kiedy wyłącznie o mniej groźnym napadzie drgawek u dzieci? W pier­wszym przy­pad­ku muszą wys­tąpić przy­na­jm­niej dwa razy i muszą pojaw­ić się ‘samoistne’, czyli bez udzi­ału czyn­ników zewnętrznych. Jeśli takie zdarzenia miały miejs­ca, wskazana jest kon­sul­tac­ja z neu­rolo­giem i rozpoczę­cie diag­nos­ty­ki, a później skutecznego leczenia.

Bada­nia na padaczkę dla dzieci
Bada­nia na padaczkę dla dorosłych
Bada­nia na padaczkę — gdzie wykonać?
Bada­nia na padaczkę — ile kosztują?

Badania na padaczkę dla dzieci

Bada­nia gene­ty­czne na padaczkę dla dzieci to przede wszys­tkim badanie WES, które pozwala stwierdz­ić, czy przy­czyny padacz­ki małego pac­jen­ta należy szukać w uwarunk­owa­ni­ach gene­ty­cznych. Genów, które są odpowiedzialne za napady padacz­ki jest kil­ka tysię­cy, a w każdy z nich może być obar­c­zony ryzykowny­mi zmi­ana­mi. Dzię­ki bada­niu moż­na rozpocząć pro­ces diag­nos­ty­czny, a na jego pod­staw­ie dal­sze leczenie.

Badania na padaczkę dla dorosłych

W pier­wszej kole­jnoś­ci wykony­wane bada­nia na padaczkę to neu­ro­log­iczne bada­nia pra­cy mózgu (EEG), budowy mózgu (np. tomo­graf), ale też bada­nia krwi. Badanie EEG (elek­troence­ga­log­iczne) obrazu­je tzw. fale móz­gowe, czyli czyn­ność bioelek­tryczną mózgu – jest w pełni niein­wazyjne i bezbolesne, a jego wynik moż­na obser­wować na ekranie monitora.

Badania na padaczkę — gdzie wykonać?

Bada­nia na padaczkę należy rozpocząć u neu­rolo­ga. Rozpocznie on pro­ces diag­nos­ty­czny i zade­cy­du­je o niezbęd­nych bada­ni­ach. W ramach pro­ce­su diag­nos­ty­cznego moż­na także wykon­ać testy gene­ty­czne. Ich wyko­naniem zaj­mu­ją się spec­jalne laboratoria.

Badania na padaczkę — ile kosztują?

Bada­nia na padaczkę mogą kosz­tować od kilkuset zło­tych do nawet kilku tysię­cy. Wszys­tko zależy od tego, jak sze­ro­ki jest ich zakres. Naj­droższe są właśnie bada­nia gene­ty­czne, ponieważ samo badanie WES to koszt około 6 tysię­cy zło­tych. Mimo wysok­iego kosz­tu, jest jed­nak niezwyk­le potrzeb­ne, ponieważ daje sze­ro­ki obraz genów i obec­nych w nim zmi­an, również takich, które mogą powodować padaczkę.

mail