Czy test NIFTY Warszawa to najszerszy NIPT? Przeskocz do treści
coloalert

Czy test NIFTY Warszawa to najszerszy NIPT?

Test NIFTY Warszawa jest także badaniem wolnego płodowego DNACiąża jest cza­sem, w którym zada­je­my sobie dużo pytań. Jak przy­go­tować się do nar­o­dzin? Jak zad­bać o zdrowie malusz­ka? Obec­na tech­nolo­gia daje nam możli­wość sprawdzenia stanu zdrowia dziec­ka jeszcze przed jego nar­o­dz­i­na­mi. Badanie pre­na­talne takie jak test NIFTY Warsza­wa może nam w tym pomóc. NIFTY pro ma najsz­er­szy zakres badanych chorób i jest niein­wazyjny. Dowiedźmy się więcej o NIFTY i jego zaletach.

Test NIFTY Warsza­wa jest także badaniem wol­nego płodowego DNA?
Czy test NIFTY Warsza­wa to najsz­er­szy test NIPT?
Test NIFTY Warsza­wa jako badanie na zespół Dow­na w ciąży
Test NIFTY Warsza­wa, cena i wiary­god­ność bada­nia NIFTY pro?

Test NIFTY Warszawa jest także badaniem wolnego płodowego DNA?

Test NIFTY Warsza­wa anal­izu­je wolne płodowe DNA (cffD­NA), które krąży we krwi mat­ki. Próbką do bada­nia jest właśnie krew przyszłej mamy. Test określany jest również jako badanie wol­nego płodowego DNA. Rozsz­er­zona wer­s­ja bada­nia, czyli NIFTY pro cieszy się dużym powodze­niem ze wzglę­du na sze­ro­ki zakres, który oferuje.

Czy test NIFTY Warszawa to najszerszy test NIPT?

Test NIFTY pro moż­na okrzyknąć najsz­er­szym z dostęp­nych testów NIPT. Bada aż 94 choro­by gene­ty­czne. W zakre­sie są m.in. trzy najczęś­ciej wys­tępu­jące tri­somie – zespół Dow­na (trisimia 21), zespół Edward­sa (tri­so­mia 18) oraz zespół Patau (tri­so­mia 13). Pod­czas bada­nia może­my sprawdz­ić również płeć dziec­ka na życze­nie. Test ten gwaran­tu­je również ubez­piecze­nie wyniku, dlat­ego warto dokład­nie zapoz­nać się z ofer­tą lab­o­ra­to­ri­um. Ubez­piecze­nie obe­j­mu­je wszys­tkie badane nieprawidłowości.

Test NIFTY Warszawa jako badanie na zespół Downa w ciąży

Test NIFTY Warsza­wa – rozsz­er­zona wer­s­ja NIFTY pro ma bard­zo wysoką czułość dla tri­somii 21, pon­ad 99%. Ryzyko wys­tąpi­enia chorób gene­ty­cznych rośnie wraz z wiekiem mat­ki. Badanie jest pole­cane kobi­etom w ciąży po 35 roku życia. Przy­pad­ki chorób gene­ty­cznych w rodzinie lub w poprzed­nich ciążach oraz prze­ci­wwskaza­nia do wyko­na­nia innych inwazyjnych badań pre­na­tal­nych także są wskaza­ni­a­mi do wyko­na­nia tes­tu NIFTY pro Warsza­wa. Zad­ba­jmy o swój spokój i zdrowie naszej pociechy.

Test NIFTY Warszawa, cena i wiarygodność badania NIFTY pro?

Test NIFTY został wyko­nany już pon­ad 9 000 000 razy na świecie. O wiary­god­noś­ci tes­tu NIFTY świad­czy sze­ro­ka wal­i­dac­ja klin­icz­na. W przy­pad­ku wykry­wa­nia m.in. zespołu Dow­na – badanie NIFTY pro jest najskuteczniejsze. Cena tes­tu NIFTY w Warsza­w­ie, okoli­cach i na tere­nie Pol­s­ki to około 2400 zł. W różnych lab­o­ra­to­ri­ach cena bada­nia NIFTY może być inna. Dokład­nie zapoz­na­jmy się z propozy­cją i ofer­owany­mi możli­woś­ci­a­mi. Wiele mam zau­fało temu bada­niu. Ty również możesz to zrobić.

mail