Przeskocz do treści
coloalert

Bezpieczeństwo i innowacja: test NIFTY Warszawa

W poszuki­wa­niu pewnoś­ci i spoko­ju, coraz więcej przyszłych rodz­iców decy­du­je się na zaawan­sowane pre­na­talne bada­nia gene­ty­czne, takie jak test NIFTY Warsza­wa. Badanie umożli­wia ocenę ryzy­ka chorób gene­ty­cznych u pło­du już na wczes­nym etapie ciąży. Od 10 tygod­nia ciąży przyszłe mamy mogą sko­rzys­tać z tego bada­nia. Ile kosz­tu­je test NIFTY w Warsza­w­ie oraz jaki ma zakres?Z jakiej próbki wykonuje się test NIFTY Warszawa

Spis treś­ci:

  1. Czy test NIFTY Warsza­wa to bez­pieczny test genetyczny?
  2. Z jakiej prób­ki wykonu­je się test NIFTY Warszawa?
  3. Ile kosz­tu­je test NIFTY Warsza­wa oraz NIFTY pro?
  4. Jaki zakres bada­nia ma test NIFTY Warszawa?

Czy test NIFTY Warszawa to bezpieczny test genetyczny?

Test NIFTY jest uznawany za jed­ną z najbez­pieczniejszych metod prze­siewowej diag­nos­ty­ki pre­na­tal­nej dostęp­nych na rynku. Jego niein­wazyjny charak­ter, pole­ga­ją­cy na anal­izie prób­ki krwi pobranej od przyszłej mamy, elimin­u­je ryzyko związane z trady­cyjny­mi, inwazyjny­mi meto­da­mi badań, taki­mi jak amniop­unkc­ja czy biop­s­ja kos­mów­ki. Wyko­rzys­tanie nowoczes­nych tech­nologii sek­wencjonowa­nia DNA pozwala na dokładne zbadanie mate­ri­ału gene­ty­cznego płodu.

Z jakiej próbki wykonuje się test NIFTY Warszawa?

Test NIFTY Warsza­wa wykonu­je się z prób­ki krwi mamy. Badanie jest więc w 100% bez­pieczne. Nie wiąże się ono z ryzykiem poronienia, jak w przy­pad­ku inwazyjnych badań pre­na­tal­nych, takich jak amniop­unkc­ja. Badanie NIFTY przyszłe mamy mogą już w 10 tygod­niu ciąży. Test NIFTY zapew­nia cenne infor­ma­c­je na tem­at gene­ty­cznego zdrowia dziecka.

Ile kosztuje test NIFTY Warszawa oraz NIFTY pro?

Cena tes­tu NIFTY w Warsza­w­ie może się różnić w zależnoś­ci wybranego rodza­ju NIFTY oraz placów­ki. Badanie ma także rozsz­er­zoną wer­sję. Cena tes­tu NIFTY pro to około 2000 zł. Lab­o­ra­to­ria cza­sa­mi ofer­u­ją możli­wość zakupu bada­nia w pro­mo­cyjnej cenie. Warto więc porów­nać ofert różnych miejsc. Przed wyborem bada­nia sprawdźmy także zakres oraz inne udo­god­nienia, które ofer­ować może ten test prenatalny.

Jaki zakres badania ma test NIFTY Warszawa?

Test NIFTY Warsza­wa umożli­wia wykrycie sze­rok­iego zakre­su zaburzeń chro­mo­so­ma­l­nych, w tym najczęś­ciej wys­tępu­ją­cych tri­somii, takich jak zespół Dow­na, zespół Edward­sa i zespół Pataua. Rozsz­er­zona wer­s­ja tes­tu, NIFTY pro pozwala na iden­ty­fikację dodatkowych niepraw­idłowoś­ci i bada łącznie 94 choro­by gene­ty­czne. Jest bard­zo sze­rokim badaniem prenatalnym.

mail