Przeskocz do treści
coloalert

Badanie WES: kluczowa diagnostyka genetyczna

Rozwój nau­ki i tech­nologii w dziedzinie gene­ty­ki przyniósł zaawan­sowane metody i bada­nia, które są pomoc­ne w lecze­niu chorób gene­ty­cznych. Jed­nym z najbardziej innowa­cyjnych badań gene­ty­cznych dla dzieci i dorosłych jest badanie WES. Badanie to odgry­wa również kluc­zową rolę w diag­nos­tyce chorób u najmłod­szych. Dlaczego badanie WES jest zale­cane już u najmłod­szych pac­jen­tów i jakie korzyś­ci przynosi jego wykonanie?Czy badanie WES to najszerszy test genetyczny

Spis treś­ci:

  1. Dlaczego badanie WES zale­cane jest już u najmłodszych
  2. Czy badanie WES to najsz­er­szy test genetyczny?
  3. Ile kosz­tu­je badanie WES i jak dłu­go czeka się na wynik?
  4. Badanie WES — wspar­cie w diagnozie

Dlaczego badanie WES zalecane jest już u najmłodszych

Badanie WES to obec­nie jed­no z najbardziej zaawan­sowanych testów gene­ty­cznych. Badanie WES jest całkowicie bez­pieczne. Do bada­nia pobier­ana jest prób­ka krwi, wymaz z policz­ka lun sucha kro­pla krwi – w zależnoś­ci od rodza­ju gene­ty­cznego bada­nia WES. Wyko­nanie tego bada­nia przyspiesza pro­ces diag­nozy i pozwala na szyb­sze wdroże­nie odpowied­niego leczenia. W przy­pad­ku najmłod­szych jest to niezwyk­le ważne.

Czy badanie WES to najszerszy test genetyczny?

Tak, badanie WES jest obec­nie uznawane za jed­no z najsz­er­szych dostęp­nych testów gene­ty­cznych. Dlaczego? Ponieważ WES bada cały egzom, czyli około 23 000 genów. Umożli­wia to wykrycie różnorod­nych mutacji gene­ty­cznych. Dzię­ki temu test WES może iden­ty­fikować mutac­je związane z różny­mi choroba­mi gene­ty­czny­mi, dając lekar­zom i pac­jen­tom sze­ro­ki obraz stanu zdrowia genetycznego.

Ile kosztuje badanie WES i jak długo czeka się na wynik?

Cena bada­nia WES może się różnić w zależnoś­ci od lab­o­ra­to­ri­um oraz rodza­ju tes­tu. Ze wzglę­du na jego zaawan­sowanie tech­no­log­iczne i sze­ro­ki zakres anal­izy, badanie WES może być kosz­towne. Niem­niej jed­nak, dla wielu pac­jen­tów korzyś­ci płynące z szy­bkiej i dokład­nej diag­nozy mogą prze­ważać nad kosz­ta­mi. Na wynik bada­nia WES będziemy czekać około kil­ka tygodni.

Badanie WES — wsparcie w diagnozie

Pod­sumowu­jąc, badanie WES stanowi nieoce­nione wspar­cie w diag­nozie wielu chorób gene­ty­cznych, zwłaszcza u najmłod­szych pac­jen­tów. Dzię­ki swo­jej sze­rok­iej skali i pre­cyzji, umożli­wia szy­bką iden­ty­fikację mutacji gene­ty­cznych oraz zapew­nia pod­stawę do wdroże­nia odpowied­niego leczenia i opiek. Pomi­mo pewnych kosztów i cza­su oczeki­wa­nia na wynik, korzyś­ci zdrowotne płynące z bada­nia WES są nieza­przeczalne, spraw­ia­jąc, że jest to nieza­stą­pi­one narzędzie.

mail