Badanie genetyczne — skuteczny sposób wykrycia chorób wrodzonych u dziecka Przeskocz do treści
coloalert

Badanie genetyczne — skuteczny sposób wykrycia chorób wrodzonych u dziecka

Czy badania genetyczne dla dzieci mogą wykryć wszystkie choroby genetyczneMedy­cy­na dys­ponu­je nowoczes­ną tech­nologią, pozwala­jącą w skuteczny sposób postaw­ić diag­nozę, nawet w przy­pad­ku najrzad­szych chorób. Mówimy tu o bada­ni­ach gene­ty­cznych. Za sprawą badań gene­ty­cznych lekarze mogą wykryć każdą chorobę. Zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Bada­nia gene­ty­czne dla dzieci są jed­nak szczególne ważne. Pozwala­ją bowiem popraw­ić ich jakość życia. W skra­jnych przy­pad­kach ratu­ją nawet ich życie. Poniższy artykuł przy­go­towal­iśmy spec­jalne po to, abyś czym są bada­nia gene­ty­czne dziec­ka. Zaprasza­my do lektury!

Czy bada­nia gene­ty­czne dla dzieci mogą wykryć wszys­tkie choro­by genetyczne?
Jakie są ceny badań gene­ty­cznych dla dzieci?
Bada­nia gene­ty­czne dla dzieci — kiedy się zdecydować?
Bada­nia gene­ty­czne dla dzieci — czy badanie WES to najlep­szy wybór?

Czy badania genetyczne dla dzieci mogą wykryć wszystkie choroby genetyczne?

Bada­nia gene­ty­czne dla dzieci, pozwala­ją na skuteczną diag­nos­tykę wszys­t­kich chorób o podłożu gene­ty­cznym. Posi­ada­ją one bowiem bard­zo sze­rok­ie zas­tosowanie oraz możli­woś­ci diag­nos­ty­czne. Bada­nia gene­ty­czne dla dzieci są w stanie wykryć wiele chorób. Oczy­wiś­cie to jakie choro­by moż­na za pomocą bada­nia gene­ty­cznego u dziec­ka wykryć, uza­leżnione jest od tego, jaki rodzaj bada­nia zostanie wyko­nane. Warto wiedzieć również, że ist­nieją gene­ty­czne bada­nia na odporność dziec­ka. Mogą okazać się one pomoc­ne pod­czas trwa­nia diag­nos­ty­ki. Dodatkowo bada­nia gene­ty­czne to także bada­nia na odporność, które warto przeprowadz­ić u dziec­ka, które choruje.

Jakie są ceny badań genetycznych dla dzieci?

Bada­nia gene­ty­czne dla dzieci to tech­nolo­gia warta swo­jej ceny. Cena ta uza­leżniona jest oczy­wiś­cie od rodza­ju przeprowadzanego bada­nia. Wys­tępu­je jed­nak jed­na, głów­na zależność. Im więk­sza ilość chorób sprawd­zona pod­czas jed­nego bada­nia, tym wyższy jego koszt. Zazwyczaj, jed­nak jeśli pod­czas jed­nego bada­nia anal­izie zosta­je pod­danych kilka­dziesiąt genów, bada­nia gene­ty­czne dla dzieci będą kosz­tować nas nieco mniej.
Przykład­owo, przeprowadza­jąc bada­nia gene­ty­czne dla dzieci w kierunku wys­tępowa­nia jed­nej choro­by wrod­zonej metodą NGS, poniesiesz koszt waha­ją­cy się w grani­cach 2500 zło­tych. Nato­mi­ast wykonu­jąc u dziec­ka badanie gene­ty­czne WES, przy pomo­cy którego moż­na sprawdz­ić wszys­tkie geny człowieka, poniesiesz koszt ok. 5500 złotych.

Badania genetyczne dla dzieci — kiedy się zdecydować?

Bada­nia gene­ty­czne dla dzieci wykonu­je się, gdy ist­nieje ryzyko wys­tąpi­enia choro­by wrod­zonej u dziec­ka, ponieważ takowa wys­tępowała w rodzinie. Badanie gene­ty­czne warto wykon­ać również wtedy, gdy u dziec­ka wys­tępu­ją niepoko­jące objawy, lekarze nie są jed­nak w stanie wykryć powodu ich wys­tępowa­nia. Moż­na się również zde­cy­dować na nie, chcąc przeprowadz­ić bada­nia odpornoś­ci dziec­ka, aby poz­nać powód wys­tępowa­nia prob­lemów z sys­te­mem immunologicznym.

Badania genetyczne dla dzieci — czy badanie WES to najlepszy wybór?

Badanie WES to najnowocześniejsze badanie gene­ty­czne. Przeprowadza­jąc badanie gene­ty­czne WES, moż­na wykryć około 7000 chorób wrod­zonych o podłożu gene­ty­cznym. Badanie to anal­izu­je bowiem budowę każdego genu w orga­nizmie dziec­ka. Niewąt­pli­wie wyko­nanie bada­nia WES ułatwia diag­nos­tykę, a także przyśpiesza wprowadze­nie odpowied­niego leczenia.

mail