Badania na autyzm u dziecka - co należy wiedzieć? Przeskocz do treści
coloalert

Badania na autyzm u dziecka — co należy wiedzieć?

Badania na autyzm - kiedy ujawnia się autyzm u dzieciAutyzm to poważne zaburze­nie neu­ro­log­iczno-roz­wo­jowe, na które pac­jen­ci cier­pią od wczes­nego dziecińst­wa przez całe życie. Ist­nieją różne stop­nia jego nasile­nia, dlat­ego oso­by dotknięte tą chorobą bard­zo różnią się od siebie i niek­tóre są w stanie nor­mal­nie funkcjonować, a inne mają z tym poważne trud­noś­ci. Obec­nie ist­nieją metody na zbadanie, czy dziecko cier­pi na zaburzenia spek­trum autyz­mu oraz ter­apie, które mają na celu pomóc chore­mu się rozwijać.

Bada­nia na autyzm — kiedy ujaw­nia się autyzm u dzieci?
Bada­nia na autyzm — jak rozpoz­nać autyzm u dziecka?
Czy bada­nia na autyzm pomogą dobrać odpowied­nią terapię?
Jakie możli­woś­ci daje rodz­i­com wyko­nanie bada­nia na autyzm u dziecka?

Badania na autyzm — kiedy ujawnia się autyzm u dzieci?

Objawy autyz­mu moż­na zaob­ser­wować już u trzy­latków, jed­nak część rodz­iców rapor­tu­je, że może to się zdarzyć nawet u rocznych dzieci. Bada­nia wykaza­ły, że jest to zaburze­nie o podłożu gene­ty­cznym, ponieważ dostrzeżono szereg genów wykazu­ją­cych pewne niepraw­idłowoś­ci w poszczegól­nych rejonach mózgu.

Badania na autyzm — jak rozpoznać autyzm u dziecka?

Zaburzenia ze spek­trum autyz­mu objaw­ia­ją się już we wczes­nym okre­sie życia dziec­ka. Pac­jen­ci wykazu­ją trud­ność w naw­iązy­wa­niu kon­tak­tu wzrokowego, nie intere­su­ją się inny­mi ludź­mi i otacza­ją­cym ich światem, nie mają podziel­nej uwa­gi ani nie potrafią wyrażać ekspresji fizy­cznej czy mim­ic­znej. Nie reagu­ją na własne imię, ani też nie wyk­sz­tał­ca­ją praw­idłowej umiejęt­noś­ci mowy. Już przy zaob­ser­wowa­niu takich symp­tomów, należy zgłosić się do lekarza i wykon­ać niezbędne bada­nia gene­ty­czne na autyzm.

Czy badania na autyzm pomogą dobrać odpowiednią terapię?

Coraz więcej osób ze spek­trum autyz­mu jest w stanie praw­idłowo funkcjonować dzię­ki wcześnie pod­jętej ter­apii. Bez odpowied­niego leczenia autyz­mu pac­jen­towi grozi kalect­wo do koń­ca życia i szanse, aby kiedykol­wiek mógł on żyć choć odrobinę nor­mal­nie, są zerowe. Najskuteczniejsze i naj­dokład­niejsze jest badanie WES, które anal­izu­je wszys­tkie znane regiony kodu­jące geny człowieka, dzię­ki czemu możli­we jest określe­nie, czy dziecko rzeczy­wiś­cie cho­ru­je na autyzm, a jeśli tak, jak głębok­ie jest to zaburze­nie. Posi­ada­jąc takie infor­ma­c­je, rodz­ice mogą rozpocząć ter­apię, a lekarz dobierze odpowied­nie jej metody w zależnoś­ci od potrzeb.

Jakie możliwości daje rodzicom wykonanie badania na autyzm u dziecka?

Badanie na autyzm daje przede wszys­tkim odpowiedź na pytanie: “Czy moje dziecko rzeczy­wiś­cie cier­pi na zaburze­nie ze spek­trum autyz­mu?” Współcześnie wykony­wane bada­nia są bard­zo dokładne i wskazu­ją na wiele istot­nych rzeczy. Rodz­ice są jed­ny­mi z najważniejszych osób, które poma­ga­ją dziecku w ter­apii, dlat­ego wiedza, jak bard­zo zaawan­sowane jest zaburze­nie, jest niezbęd­na. Z pomocą ter­apeu­ty wiedzą, jak mają się obchodz­ić z dzieck­iem i jak przeprowadzać domowe zaję­cia, aby jak najlepiej pomóc swo­je­mu dziecku się rozwi­jać i lep­iej funkcjonować.

mail