Badania genetyczne dla dzieci Przeskocz do treści
coloalert

Badania genetyczne dla dzieci

Jakie badania genetyczne dziecka dostępne są na rynku, Dla kogo kierowane są badania genetyczne dziecka, Od jakiego wieku można wykonać badania genetyczne dziecka, Jakie są przeciwwskazania do wykonania badań genetycznych dzieckaWspółczes­na medy­cy­na w wielu aspek­tach opiera się na bada­ni­ach gene­ty­cznych. Pozwala­ją one na wykrycie wielu groźnych chorób gene­ty­cznych jeszcze dłu­go przed wys­tąpi­e­niem objawów i szy­bkie wdroże­nie leczenia. Bada­nia gene­ty­czne są zazwyczaj prak­ty­cznie niein­wazyjne i bez­pieczne, dlat­ego bez żad­nych prze­ci­wwskazań moż­na je stosować także u dzieci.

Jakie bada­nia gene­ty­czne dziec­ka dostęp­ne są na rynku?
Dla kogo kierowane są bada­nia gene­ty­czne dziecka?
Od jakiego wieku moż­na wykon­ać bada­nia gene­ty­czne dziecka?
Jakie są prze­ci­wwskaza­nia do wyko­na­nia badań gene­ty­cznych dziecka?

Jakie badania genetyczne dziecka dostępne są na rynku?

Na rynku dostęp­ne jest wiele rodza­jów badań gene­ty­cznych dla dzieci. Ist­nieją takie bada­jące poje­dyncze geny, ich dziesiąt­ki, a nawet tysiące. Moż­na także sko­rzys­tać z badań pre­na­tal­nych NIPT, pozwala­ją­cych na wykrycie pon­ad 80 chorób gene­ty­cznych, badań dla dzieci z niepoko­ją­cy­mi objawa­mi np. autyz­mu, oraz badań NOVA pozwala­ją­cych na sprawdze­nie czy dziecko nie posi­a­da prze­ci­wskazań do określonych szczepień, czy do przyj­mowa­nia niek­tórych leków. Za pomocą diag­nos­ty­ki gene­ty­cznej przeprowadz­ić moż­na także bada­nia na odporność dziec­ka. Najsz­er­szym badaniem gene­ty­cznym z jakiego korzys­tać mogą dzieci jest badanie WES pozwala­jące na skon­trolowanie aż 23 000 genów.

Dla kogo kierowane są badania genetyczne dziecka?

Bada­nia gene­ty­czne dzieci np. badanie WES są stosowane w przy­pad­ku pode­jrzeń dziedz­icznych chorób gene­ty­cznych, wys­tąpi­enia niepoko­ją­cych, nawet łagod­nych objawów pasu­ją­cych do określonej niepraw­idłowoś­ci gene­ty­cznej. Wykonu­je się je także w przy­pad­ku bard­zo częstego zapada­nia na infekc­je oraz w celu wyk­luczenia możli­wych powikłań wynika­ją­cych ze szczepień i przyj­mowa­nia pewnych leków przez dziecko.

Od jakiego wieku można wykonać badania genetyczne dziecka?

Bada­nia gene­ty­czne dziec­ka moż­na wykon­ać jeszcze przed jego urodze­niem — w cza­sie roz­wo­ju pre­na­tal­nego, najw­cześniej w 13 tygod­niu ciąży. Dlat­ego też moż­na wykony­wać je bez obaw także po urodzeniu.

Jakie są przeciwwskazania do wykonania badań genetycznych dziecka?

Nie ist­nieją żadne prze­ci­wwskaza­nia do wykony­wa­nia badań gene­ty­cznych na dziecku. Nie wiążą się one z ryzykiem uszczer­bku na zdrow­iu, z wyjątkiem amniop­unkcji, gdzie taka możli­wość nieste­ty istnieje.

mail