Zaburzenia wzrostu u dzieci - przyczyny i jak je rozpoznać Przeskocz do treści
coloalert

Zaburzenia wzrostu u dzieci — przyczyny i jak je rozpoznać

Gdy nasze dzieci rozwi­ja­ją się praw­idłowo, nie mamy powodów do zmartwień. Praw­idłowa wysokość ciała to wykład­nik zdrowia naszej pociechy. Dlat­ego tak ważne jest obser­wowanie roz­wo­ju naszego dziec­ka oraz jego rówieśników, abyśmy wiedzieli czy wszys­tko jest w porządku.

Kiedy występują zaburzenia wzrostu u dzieci, Kiedy zaburzenia wzrostu u dzieci powinny zacząć martwić, Czy zaburzenia wzrostu u dzieci mogą minąć po jakimś czasie, Czy zaburzenia wzrostu u dzieci mogą być wynikiem choroby

Kiedy wys­tępu­ją zaburzenia wzros­tu u dzieci?
Kiedy zaburzenia wzros­tu u dzieci powin­ny zacząć martwić?
Czy zaburzenia wzros­tu u dzieci mogą minąć po jakimś czasie?
Czy zaburzenia wzros­tu u dzieci mogą być wynikiem choroby?

Kiedy występują zaburzenia wzrostu u dzieci?

Zaburzenia wzros­tu u dzieci objaw­ia­ją się albo nad­miernym wzrostem albo jego niedo­borem. Jeśli chodzi o nad­mierny wzrost, to częs­to uwarunk­owany jest on rodzin­nie. Inną przy­czyną jest otyłość — częs­to dziecko, które zma­ga się z nad­pro­gramowy­mi kilo­gra­ma­mi jest również wyższe niż pozostali rówieśni­cy. Z kolei niedobór wzros­tu to wynik niedoży­wienia albo niskiego wzros­tu rodzin­nego. Zaburzenia wzros­tu u dzieci mogą być też wywołane prob­le­ma­mi hormonalnymi.

Kiedy zaburzenia wzrostu u dzieci powinny zacząć martwić?

Prob­lem zaczy­na się pojaw­iać, gdy obser­wu­je­my, że dziecko rośnie zbyt szy­bko albo sto­sunkowo wol­no w sto­sunku do rówieśników. Może­my wów­czas zacząć pode­jrze­wać zaburzenia wzros­tu. W takiej sytu­acji powin­niśmy odwiedz­ić pedi­atrę lub lekarza rodzin­nego, aby ocenił sytu­ację i przeprowadz­ił bada­nia antropom­e­tryczne wysokoś­ci ciała i porów­nał je z nor­ma­mi na siatkach centy­lowych dla danej populacji.

Czy zaburzenia wzrostu u dzieci mogą minąć po jakimś czasie?

Może się tak zdarzyć, ze zbyt szy­b­ki wzrost lub na odwrót — zbyt wol­ny, to etap chwilowy i prze­jś­ciowy. Nato­mi­ast trze­ba cały czas bacznie przyglą­dać się dziecku i jego rówieśnikom i jeżeli widz­imy, że ten etap trwa u naszego dziec­ka zbyt dłu­go, to zareagu­jmy i uda­jmy się na wiz­ytę kon­trol­ną do lekarza.

Czy zaburzenia wzrostu u dzieci mogą być wynikiem choroby?

Kiedyś za główną przy­czynę wys­tępowa­nia zaburzeń wzros­tu u dzieci były wspom­ni­ane już zaburzenia hor­mon­alne doty­czące hor­monu wzros­tu czy prob­lemów z tar­czy­cą. Dziś najczęst­szą przy­czyną zaburzeń, głównie niskiego wzros­tu, jest celi­akia, czyli nietol­er­anc­ja glutenu. Ma ona podłoże immuno­log­iczne i cier­pią na nią oso­by z predys­pozy­c­ja­mi gene­ty­czny­mi. Może prze­b­ie­gać bezob­ja­wowo albo ujaw­ni­ać się poprzez prob­le­my żołąd­kowo-jeli­towe, objawy ane­mii, opóźnie­nie dojrze­wa­nia czy właśnie nis­ki wzrost. Dlat­ego gdy mamy do czynienia u dziec­ka z objawa­mi celi­akii, warto wykon­ać bada­nia gene­ty­czne pod kątem wykrycia tejże choro­by. Są one korzyst­niejszą for­mą rozpoz­nawa­nia celi­akii niż np. biop­s­ja jeli­ta. Testy gene­ty­czne są bard­zo dokładne, bo dają prak­ty­cznie 100% pewnoś­ci, że mamy do czynienia z celi­ak­ią bądź wyk­luczyć ryzyko jej roz­wo­ju. Badanie moż­na wykon­ać w lab­o­ra­to­ri­ach a cena waha się od 200 do 500 zł, w zależnoś­ci od zakre­su badania.

mail