Nietolerancja glutenu - badania, które warto przeprowadzić eg: - O GENETYCE bez tajemnic - tematyczny serwis o CHOROBACH GENETYCZNYCH Przeskocz do treści
coloalert

Nietolerancja glutenu — badania, które warto przeprowadzić

Nietol­er­anc­ja glutenu bada­nia — o czym należy pamię­tać? Warto pamię­tać, że celi­akia związana jest nie tylko z szeregiem pokar­mowych i żołąd­kowych prob­lemów, ale może powodować nawet 55 różnorod­nych dolegli­woś­ci, począwszy od obniżonego nas­tro­ju, aż do osteo­porozy i niepłodności.

nietolerancja glutenu badania

Nietolerancja glutenu — objawy skórne, hormonalne i inne

Osobom z choroba­mi autoim­muno­log­iczny­mi bard­zo częs­to towarzyszy nietol­er­anc­ja glutenu, bada­nia w kierunku celi­akii powin­ny więc wykon­ać oso­by cier­piące na takie prob­le­my jak niedoczyn­ność tar­czy­cy, zapale­nie stawów, łuszczy­ca (nietol­er­anc­ja glutenu objawy skórne), toczeń, wrzodziejące zapale­nie jelit albo stward­nie­nie rozsiane. Nietol­er­anc­ja glutenu może wpły­wać nieko­rzyst­nie również na równowagę hor­mon­al­ną, zwłaszcza u kobi­et, co skutku­je nasile­niem zespołu napię­cia przed­miesiączkowego, zespołu pol­i­cysty­cznych jajników, a nawet trud­noś­ci­a­mi z zajś­ciem w ciążę.

Nietolerancja glutenu — objawy skórne często pojawiają się u chorych osób

Celi­akia jest także częstą przy­czyną bólów, stanów zapal­nych i obrzęków mięśni oraz stawów, a najbardziej narażone są oko­lice kolan, pal­ców i bioder. Co więcej, w orga­nizmie pojaw­ia­ją się niedobo­ry mikroele­men­tów i wit­a­min, spowodowane nietol­er­ancją glutenu — objawy skórne, łam­li­wość paznok­ci, wypadanie włosów oraz prob­le­my ze szk­li­wem to następst­wo braku odpowied­niego odży­wienia organizmu.

Nietolerancja glutenu — badania a rodzaje schorzenia

Moż­na wyróżnić odmi­enne formy nietol­er­ancji glutenu, takie jak:

  • uczu­le­nie na gluten,
  • łagod­na nietol­er­anc­ja pokar­mowa (nad­wrażli­wość na gluten),
  • celi­akia (trwała nietol­er­anc­ja glutenu uwarunk­owana genetycznie).

Oczy­wiś­cie lecze­nie konkret­nego schorzenia będzie zależało od jego charak­terysty­ki. Przykład­owo — w przy­pad­ku celi­akii należy ściśle przestrze­gać rygo­rysty­cznej diety, nato­mi­ast jeżeli towarzyszy nam jedynie nad­wrażli­wość, może­my przyj­mować określone iloś­ci glutenu.

W przy­pad­ku nietol­er­ancji glutenu, bada­nia gene­ty­czne dają najpewniejsze rezul­taty. Testy DNA są proste, do ich wyko­na­nia wystar­czy wymaz z policz­ka, a rezul­tat pokaże czy dolegli­woś­ci są spowodowane celi­ak­ią, czy też nie.

mail